En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-754
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :110
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-754
Şikayetçi:
 Köker Turizm Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti., Yeni Ziraat Mahallesi 15. Sokak No:23/A Altındağ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü (Malzeme Şubesi Müdürlüğü), İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 896
Başvuruya konu ihale:
 2006/160297 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Servis Araçlarının 3 Grupta Kiralanması Hizmeti Alımı (2. ve 3. Grup)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.01.22.0120/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü (Malzeme Şubesi Müdürlüğü)’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Servis Araçlarının 3 Grupta Kiralanması Hizmeti Alımı” (2. ve 3. Grup)” ihalesine ilişkin olarak Köker Turizm Taş. ve İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.01.2007 tarih ve 896 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, 2. ve 3. Gruba ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihalenin 2. ve 3. Grubuna ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.1.(j) maddesinde “Bu şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi” nin istenildiği, 18 inci maddesinde “İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Anılan şartnamenin 7.3.3 maddesinde “İstekli kendi malı olan araçlar için Motorlu Araç Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgelerini sunacak veya bu araçları temin edeceğine dair noter onaylı taahhütnameyi verecektir.” düzenlemesinin bulunduğu,

 

            Söz konusu hizmette kullanılacak araçların tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere ait ise isteklilerin alt yüklenici listesini teklif ekinde sunmaları gerektiği, eğer isteklinin alt yüklenici listesini sunmayıp işin tamamına öz malı araçlarla hizmet verecek olması durumunda Motorlu Araç Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgelerini sunmasının şart olduğu,

 

            Üç Gruba birden teklif veren Ertaç Turizm Sey. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. ve İnciler Taş. Turizm İnş. Tem. Güv. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Bektur Turizm Yatırımları ve İşl. A.Ş. iş ortaklığı ile sadece 3. Gruba teklif veren Baltacı Turizm Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinde alt yüklenici listesi veya şirkete ait araçlarla ilgili olarak Motorlu Araç Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgelerinin bulunmadığı, bu nedenle bahse konu firmaların tekliflerinde eksiklik olduğundan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaları ve firmalarının teklifinin en avantajlı teklif olarak kabul edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun “Alt Yükleniciler” başlıklı 15 inci maddesinde; “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 4 üncü maddesinde alt yüklenici “İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici adına ve ona bağlı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.1.(j) maddesinde “Bu şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.”,

 

            Anılan şartnamenin 18 inci maddesinde ise, “İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Bahse konu ihale dokümanında, idarece işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılması öngörülmüş olup ihaleye katılan isteklilerden başvuru sahibi, Koçbey Turizm Taş. Güv. Gıda Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yön Turizm Taşımacılık İnş. Emlak Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin alt yüklenici çalıştırmayı düşündükleri iş kısımlarına ilişkin “alt yüklenici çizelgesi” ni teklif ekinde sundukları, Ertaç Turizm Seyahat ve Tic. Paz. Ltd. Şti., İnciler Taş. Turizm İnş. Tem. Güv. ve Pet. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Bektur Turizm Yatırım. ve İşl. A.Ş. iş ortaklığı ve Baltacı Turizm Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise alt yüklenici çalıştıracaklarına dair bir çizelgenin sunulmadığı görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin “Araçlara Ait Belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesi, “İsteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirmek için kullanılacağı bütün araçlar C Plakalı, Otobüsler 1998 model ve yukarısı, Midibas ve Minibüsler ise 1996 model ve yukarısı olacaktır. İstekli kendi malı olan araçlar için “Motorlu Araç Tescil belgesi” ve “Motorlu Araç Trafik Belgelerini” sunacak veya bu araçları temin edeceğine dair noter onaylı taahhütnameyi vereceklerdir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

            Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

            Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalede, ihaleye katılan tüm isteklilerin ihale dokümanında istenilen araçları taahhüt olarak sağlayacaklarına dair noter onaylı taahhütname sundukları anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenlemeler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; işin bir kısmında alt yüklenici çalıştırılmasını öngören isteklilerin buna ilişkin listeyi teklif ekinde sunduğu, ayrıca ihale konusu işte kullanılacak araçların temin edileceğine dair noter onaylı taahhütnamenin tüm istekliler tarafından verildiği görülmüş olup bu hususlar nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılması gereken istekli bulunmadığından idarece tesis edilen işlemin uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin, işin yürütülmesi sırasında alt yüklenici çalıştırmayı öngörmeyen ve alt yüklenici listesi sunmayan isteklilerin ihale konusu işte kullanılacak araçların öz malı araçlarla hizmet edileceğinin varsayıldığı ve bu nedenle bu isteklilerin Motorlu Araç Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgelerini sunmasının şart olduğu iddiası ile ilgili olarak;

 

            Başvuru sahibi tarafından, işin yürütülmesi sırasında alt yüklenici çalıştırmayı öngörmeyen bir isteklinin makine, tesis ve diğer ekipmanın kendi malı olarak sağlanacağı iddia edilmekte ise de, “alt yüklenici” kavramı ile “makine, tesis ve diğer ekipman” kavramının farklı olduğu, ihale konusu işte gerekli olan araçların isteklinin kendi malı olmaması durumunda noter onaylı taahhütname sunulması ve bunu sunan isteklilerin tekliflerinin bu konuda yeterli görülmesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) alt bendinde “(fiziki) miktarı ve türü:

            1. Grup: 9 adet 43 koltuk kapasiteli otobüs (1998 model ve üstü)

            2. Grup: 21 adet 27-29 koltuk kapasiteli midibas (1996 model ve üstü)

            3. Grup: 12 adet 18-21 koltuk kapasiteli minibüs (1996 model ve üstü) olmak üzere toplam 42 adet servis aracı kiralanması işi” düzenlemesinin bulunduğu,

 

            Teknik şartnamenin diğer hususlar bölümünün 20 nci maddesinin (b) alt bendinde “2. grup yüklenici için geçerlidir. Yüklenici, Genel Müdürlüğümüzün acil işlerinde kullanılmak üzere 2002 model ve yukarısı, en az 1300 cc motor gücüne sahip, bir adet dizel binek aracı pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 24 saat çalıştırılması için bulunduracak ve bu işten ek ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin “Cezai Şartlar” bölümünün 18 inci maddesinin (d) alt bendinde “1. Gruba ve 2. Gruba teklif verecek isteklilerin 20. maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen servis aracını Genel Müdürlükte bulundurmadığı her gün için 100,00 YTL ceza kesilir.” ifadesinin yer aldığı, aynı şekilde idari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin (d) bendinde ve sözleşme tasarısının 17.1 maddesinin (d) alt bendinde teknik şartnamedeki düzenlemeye paralel düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            İdari şartnamede ihale konusu işte çalıştırılacak taşıtların miktarı belirtilmiş olmasına rağmen, teknik şartnamede 2. Grup için ilave olarak 1 binek araç daha istendiği, yüklenici firmanın hiçbir ücret almadan ve teklif fiyatına dahil etmeden çalıştırması öngörülen bu araç için idarece ihale dokümanında ceza ve kesinti yapılacağının düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında 2. Grup için istenilen binek tipi araca ilişkin olarak şoför, kat edeceği yol (km.), yakıt, vb. çalışma şartlarının belirlenmemesi tekliflerin sağlıklı hazırlanmasını olumsuz yönde etkilediği gibi, teklif fiyata dahil edilmemesi öngörülmesine karşın bu aracın bulundurulmaması halinde ceza ve kesinti yapılmasına ilişkin düzenleme yapılması mevzuata açık bir aykırılık oluşturmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            1) İhalenin 2. Grubu ile ilgili olarak ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhalenin 3. Grubu ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

           Şikayet konusu ihalede, 2. grup iş için ilave olarak istenen aracın; bedelsiz olarak çalıştırılmasında ve bu aracın bulundurulmaması durumunda şartnameye cezai hüküm konulmasında ihale mevzuatı yönünden hiçbir aykırılık bulunmadığı, isteklilerin de tekliflerini bu yükümlülüğü karşılayacak şekilde vermeleri gerektiği görüşü ile kurulun, bu gerekçeye dayalı “ihalenin iptali” yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                       Hakkı USTAÖMER

                                                                                                                Kurul Üyesi               

                   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul