En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-755
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :111
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-755
Şikayetçi:
 Pasifik Tur. İnş. Orm. Ürn. Su Ürn. Zir.Ürn. Güv. ve Temz. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti., Uzun Sokak İnci Sitesi A Blok 6 K.2 Merkez/TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kale Mahallesi Himaye-i Etfal Sokak Nu:14 55030 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4165
Başvuruya konu ihale:
 2006/176555 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Temizlik-Bakım, Kalorifer Yakımı, Aşçı ve Ziyaretçi Danışma Yönlendirme Hizmeti” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.04.19.0171/2006-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pasifik Tur. İnş. Orm. Ürn. Su Ürn. Zir.Ürn. Güv. ve Temz. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 06.02.2007 tarih ve 4165 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi gereğince, başvurunun reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Şikayete konu ihale için düzenlenen idari şartnamede temizlik ve yerel hizmet alımı işinin mevzuata aykırı olarak birlikte ihale edildiği,

 

2) Resmi ve dini bayram gün hesaplamasının yanlış yapıldığı,

 

3) Hastanede yatan ve korunma altındaki hastalar için ayrılacak refakatçi işçi sayısında belirsizlik oluştuğundan teklif fiyatın belirlenemediği ve ihaleye teklif verilemediği,

 

İddialarına  yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu idareye usulüne uygun olarak başvuru yapılmasıdır..

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 26.12.2006 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, dolayısıyla ihale dokümanında bulunduğu iddia edilen aykırılıklara yönelik olarak idareye şikayet başvurusunun en geç 10.01.2007 tarihine kadar yapılması gerektiği, ancak şikayetçinin bu süre geçtikten sonra  24.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (g) bendi gereğince, başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul