• Karar No: 2007/UH.Z-756
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :112
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-756
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kazlıçeşme Mah. Belgradkapı Yolu Cad. No:1 34760 Zeytinburnu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5637
Başvuruya konu ihale:
 2006/183642 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.05.38.0078/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi tarafından 25.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarih ve 5637 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair alınan karar açısından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan ihale işlemlerine devam kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait ihale dokümanının mevzuata aykırı olması nedeniyle idareye 08.02.2007 tarihinde şikayette bulunulduğu, idarece şikayetin reddedildiği ve aynı yazı ile ihale sürecinin kamu yararı ve ivedilik nedeniyle devamına karar verildiği belirtilerek ihale işlemlerine devam kararı alındığı, ancak idarece alınan kararın Yönetmeliğin 13 üncü maddesine uygun bulunmadığı, Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesi hükmü gereğince ihale sürecinin uzaması halinde idareye pazarlık usulüyle hizmet satınalma yetkisinin verildiği, dolayısıyla hizmetin aksamaması için idarenin imkanı bulunduğu ve kamu zararının söz konusu olmadığı, ancak idarece düzenlenen ihale dokümanının mevzuata aykırı olması nedeniyle Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ilkesinin zedelenmesi suretiyle rekabetin oluşmasının engellendiği ve sözleşmenin imzalanması durumunda oluşan kamu zararının telafisinin imkansız hale geleceği, ayrıca alınan kararın tam olarak ivedilik kararı niteliğine haiz olmadığı, idarenin aldığı kararda sözleşmenin imzalanacağını ve alınan kararın ivedilik kararı olduğunu açıkça belirtmesi gerekirken bu hususlara kararında yer vermediği, sadece ihale sürecine İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca devam edileceğini bildirdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; şikayet başvurusu üzerine alınan idarenin 13.02.2006 tarihli kararında iddiaların uygun bulunmamasına ilişkin açıklama ve gerekçelere yer verilerek şikayet başvurusunun sonuçlandırıldığı, aynı kararda kamu yararı ve ivedilik nedeniyle ihale sürecine devam kararı alındığının da belirtildiği anlaşılmıştır. İdarece ihale sürecine devam kararının gerekçeli olarak alınması gerekmesine karşın, kararda ihale sürecinin devamına ilişkin gerekçeye yer verilmediği belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu idare kararında, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Kurul Üyesi Hakkı USTAÖMER’in “İdarenin, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam edilmesi kararına Kurumun müdahale yetkisi bulunmadığı” şeklindeki karşı oyuna karşılık ihale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul