• Karar No: 2007/UH.Z-757
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :114
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-757
Şikayetçi:
 Vira Temizlik İnş. Tur. Taş Hizm. Eğit. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., 896 Sokak Nu 2 Kat 2 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gümüşler Beldesi DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2162
Başvuruya konu ihale:
 2006/179475 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Personel Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.02.40.G015/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Personel Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vira Temizlik İnş. Tur. Taş Hizm. Eğit. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) İşe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, çalışan personele yemek bedeli 5,00 YTLx26 gün, yol bedeli 2,00 YTLx26 gün, giyim bedeli 26,00 YTL’nin teklif fiyata dahil olduğu hususunun öngörüldüğü, KİK işçilik hesaplama modülüne göre, asgari maliyetin 87.658,77 YTL olduğu, bu durumda, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceği, idare tarafından 26,00 YTL giyim bedeli öngörülmesine rağmen, idarenin teklifleri değerlendirirken kendi belirlediği birim fiyatı yok saydığı, bazı isteklilerin giyeceği daha düşük fiyata temin edebilecekleri yönündeki açıklamalarının uygun görüldüğü, Kamu İhale Kurumu tebliğlerinde giyecek için nakdi bir bedel öngörülmemesinin prensip olarak kabul edildiği, ancak birim yazılmış ise, yapılması gerekenin, bu birimin maliyet içinde aranması olduğu, Kamu İhale Kurulunun bu konuda emsal kararları bulunduğu,
iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca, ihale konusu iş, 12 ay süreli 1 Aşçı, 1 Bulaşıkçı, 1 Elektrikçi, 5  hizmetli personel alımından ibarettir. Ayrıca, işin niteliğiyle ilgili olarak, işe ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz personellerinin ve Güreş Eğitim Merkezinde sporcu öğrencilerin yemeklerinin yapılabilmesi, temizlik hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için ( 1 Aşçı, 1 Bulaşıkçı, 1 Elektrikçi ve  5 Hizmetli) personel çalıştırmak üzere 8 personel hizmeti satın alımı” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

          Teklif fiyata dahil masraflara ilişkin olarak, işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç, karar pulu damga vergisi vb. diğer giderler yükleniciye aittir.

 

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3. Ayrıca,

26.3.1. Çalışan personele yemek bedeli 5,00 YTL 26 gün  / ay;

26.3.2. Çalışan personele yol bedeli 2,00 YTL 26 gün / ay;

26.3.3. çalışan personele giyim bedeli 26,00 YTL  ;

teklif fiyatına dahildir.

Yemek ve yol  giderlerin nakdi olarak ödenecek  ve ücret bordrosunda  gösterilecektir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye  ayrıca ödenir.

26.5. Bu hizmet işinde iş riski 5,prim oranı % 23 dır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde, temizlik için gerekli toz bezi, kova, fırça ve buna benzer temizlik alet ve malzemelerinin İl Müdürlüğü tarafından  temin edileceği hususuna yer verilmiş olup, bu düzenlemeden, temizlik malzemelerinin teklif fiyata dahil olmayacağı anlaşılmaktadır; ayrıca aynı şartnamenin 6 ncı maddesinde giyeceğe ilişkin olarak, “Giyim  Ücreti : Çalışan her personel için yıllık 26,00 TL tutarında iş elbisesi” hususuna da yer verilmiştir.

 

         İdarenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin söz konusu düzenlemesi dikkate alındığında, yemek, yol, işçilik ve sözleşme giderleri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı, 87.444,53 YTL olup, bu tutara, idarenin giyeceğe ilişkin belirlediği tutar olan 26,00 YTL eklendiğinde, teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı ise, 87.658,77 YTL’dir.

 

         Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif fiyatının, idarenin giyeceğe ilişkin belirlediği tutar olan 26,00 YTL eklendiğinde bulunan 87.658,77 YTL’lik asgari maliyetin altında kaldığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan,idarece, isteklilerden Ultra Temizlik – Meral Sağlam’ın teklifi aşırı düşük görülerek, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca, 21.12.2006 tarih ve 3539 sayılı yazıyla teklifte önemli görülen bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenmiştir.

 

           İdarenin söz konusu yazısına cevaben, anılan isteklinin yazısı kapsamında özetle, işçilik hesaplama modülüne göre işin yaklaşık maliyetinin 87.568,13 YTL, tekliflerinin ise 87.568,32YTL olduğu hususuna yer verilerek, bu yazı ekinde kişi başı 15,00 YTL’lik ve 90 gün geçerli olduğu belirtilen 25.11.2006 tarihli proforma fatura sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde teklif fiyata dahil masraflara ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinde, personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacağı hususuna yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, idarenin işe ait idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar kapsamında, personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapmaması gerekirken, giyim bedeli olarak 26,00 YTL öngördüğü, ayrıca, yazılı açıklamasında bu tutarın altında teklif sunan isteklinin üzerinde ihaleyi bırakıldığı, en düşük teklif ile en düşük ikinci teklifin idarenin belirlediği giyeceğin dahil edilmesi sonucunda bulunan  87.658,77 YTL’lik asgari maliyetin altında kaldığı dikkate alındığında ve söz konusu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, anılan hususlar, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İşe ait teknik şartnamenin 2 nci maddesinde, aşçının bir öğünde 100 kişilik tabldot ve alakart işini hazırlayabilecek mesleki bilgiye sahip olacağı hususuna yer verilmiştir.

 

          Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinin idarece sağlanması açısından, ihale dokümanında isteklileri tereddüte düşürmeyecek objektif nitelikte düzenlemelere yer verilmesi gerekmektedir.

 

         Bu itibarla, teknik şartnamede aşçının bir öğünde 100 kişilik tabldot ve alakart işini hazırlayabilecek mesleki bilgiye sahip olacağı belirtilmesine karşılık, aşçıya ilişkin bu kriterin ve yeterliğin nasıl tevsik edilebileceği konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmediği ve bu düzenlemenin tereddüt yaratıcı nitelikte olduğu dikkate alındığında, söz konusu husus düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

         Açıklanan nedenlerle;

 

         İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

           İdarece, idari şartnamenin 26.3 maddesinde öngörülen 26,00 YTL’lik giyim bedeli göz önünde bulundurularak tespit edilecek asgari işçilik maliyetine göre tekliflerin yeniden değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

           Bu itibarla, mevzuata aykırılığı tespit edilen söz konusu hususa ilişkin olarak, düzeltici işlem tesis edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği  görüşüyle, Kurulun, “ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali” yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                       Hakkı USTAÖMER

                                                                                                               Kurul Üyesi               

                   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul