• Karar No: 2007/UH.Z-758
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :115
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-758
Şikayetçi:
 Mis Gıda Temizlik Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti., Toptancılar Sitesi 8. Sokak Nu 36 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Devlet Hastanesi, 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2007 / 5053
Başvuruya konu ihale:
 2006/159232 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz 2007 Yılı Ana ve Ek Hizmet Binası Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.04.97.0202/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Devlet Hastanesi’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz 2007 Yılı Ana ve Ek Hizmet Binası Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Mis Gıda Temizlik Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2007 tarih ve 5053 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Niğde Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 2007 Yılı Ana ve Ek Hizmet Binası Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım hizmet Alımı ihalesine ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinde bazı işçiler için asgari ücretin üzerinde ödeme yapılacağının yazılı olduğu ve bunlara ilişkin oranlara yer verildiği, bu hususta ihale ilanında hiçbir düzenlemenin yer almadığı, yemek alımı ihalelerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olmadığı ve işçilik maliyetinin teklif fiyata dahil olduğu, düzenlemenin bu haliyle Kanuna ve Yönetmeliğe aykırı olduğu, Kurulun 1797 sayılı kararının da bu yönde olduğu,

 

2) İhale ilanının 4.3.4. maddesinde kalite ve standarda ilişkin belgelerin, isteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulacağının belirtildiği, bunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne aykırı olduğu, öte yandan idari şartnamenin 7.3.4. maddesinde ortak girişim halinde kalite belgelerinin her ortak tarafından ayrı ayrı verileceğinin yazılı olduğu, ancak alt paragrafta iş ortaklığında pilot ortağın bu belgeleri sunmasının yeterli olduğunun yazılı olduğu, dolayısıyla ihale dokümanında çelişki bulunduğu, bunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 ve 31 inci maddelerine aykırı olduğu,

 

3) İhale ilanının 4.3.3. maddesinde hizmetin ifası ile ilgili istenen makine ve teçhizat listesinin teknik şartnamede belirtildiğinin yazılı olduğu, buna karşılık teknik şartnamede istenen demirbaş listesinin yer almadığı ve sadece mutfakta bulunan demirbaşların listelendiği, buna karşılık demirbaş kayıt defteri, noter tespit tutanağı, muhasebeci raporu yada taahhütname istenmesinin çelişkili bir durum olduğu, isteklilerin tekliflerini hangi listeye göre vereceklerinin belli olmadığı, bunun teklif fiyatları etkileyebileceği,

 

4) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin “Yetkili kuruluşların düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yetkili kuruluşların gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair yaptıkları düzenlemeler çerçevesinde getirilen zorunluluklara ihale dokümanında yer verilir.” şeklindeki hükmüne rağmen ihale dokümanında yemek üreten firmalar için alınması zorunlu olan gıda üretim izni, gıda sicil sertifikası ve gayri sıhhi açılma ruhsatı gibi belgelerin istenmediği, bunun 5179 sayılı Yasaya aykırılık teşkil ettiği,

 

            5) İdarenin 15.12.2006 tarihli yazısı ile tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendiğini öğrendikleri ve taraflarından açıklama istendiği, açıklama talebinin taraflarına 19.12.2006 tarihinde ulaştığı, ve yazıda açıklamanın aynı gün 15:00 itibariyle komisyona ulaştırılması gerektiğinin yazılı olduğu, kısıtlı zaman nedeniyle açıklamalarının bazı yanlışlıklar içerdiği, bunun üzerine idare tarafından yeni bir süre verilerek yanlışlıkların düzeltilmesinin istendiği, bu talebe taraflarınca cevap verildiği ancak idarenin yazısının isteklileri yönlendirici nitelikte ve önemli teklif bileşenlerine ilişkin bir bilgi içermeyen düz bir yazı niteliğinde olduğu, işlemin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine aykırı olduğu, 29.12.2006 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ise açıklamalarının yeterli bulunmayarak değerlendirme dışı bırakıldıkları, Niğdeli bir firma olmaları dolayısıyla fiyat avantajına sahip oldukları, ihalenin kendilerinden %10 fazla fiyatla Dağıstan firması üzerinde bırakılmasının objektiflik değerlendirmeden uzak bir işlem olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesinde ihale ilanlarında bulunması zorunlu olan hususlar sayılmıştır. İhale ilanının anılan madde hükmüne uygun olarak yapıldığı, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ise bir kısım personel için asgari ücretin üstünde ücret öngörüldüğü, düzenlemenin idarenin takdirinde olan bir husus olduğu ve ihale mevzuatındaki herhangi bir emredici hükme aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3.4. maddesinde; kalite belgelerine ilişkin olarak “Ortak girişim halinde her ortak ayrı ayrı verecektir." ifadesinin, idari şartnamenin 7.3.4. maddesinde ise aynı konuya ilişkin olarak;

 

            “…Ortak girişim halinde her ortak ayrı ayrı verecektir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…” düzenlemesinin yer aldığı görülmüş olup, anılan düzenlemelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinin;

 

“İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar.” hükmüne aykırı olduğu, ayrıca ihale dokümanını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin arasındaki mevcut çelişkinin aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükmüne de aykırılık içerdiği tespit edilmiştir.

 

Ancak, başvuru sahibinin iş ortaklığı olarak teklif sunmamış bulunması ve itirazen şikayet konusu yapılan düzenlemeden kaynaklanan bir hak kaybının söz konusu olmaması, bunun yanında ihaleye teklif sunan istekliler arasında iş ortaklığı olarak katılan bir isteklinin de bulunması ve ihalede kalite ve standarda ilişkin belgeler sebebiyle değerlendirme dışı bırakılan istekli olmaması sebepleriyle, mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemin ihaleye katılımı veya rekabeti engellemediği, ihale kararına tesir etmediği ve ihalenin iptalini gerektirecek bir nitelik taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 4.3.3. maddesinde;

 

            “Hizmetin ifası ile ilgili istenen makine ve teçhizat listesi Teknik Şartnamede belirtilmiştir.Makine Teçhizatın kendi malı olma şartı bulunmamaktadır.Ancak isteklinin kendi malı olan makine tesis ve ekipman fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğun dair Noter tespit tutanağı ile veya Yeminli Mali Müşavir yada Serbest muhasebeci Mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise Taahhütname sunulması gerekir.(Bu taahhütname sözleşme esnasında noter onaylı verilecektir.)” düzenlemesinin yer aldığı, teknik şartnamenin ekinde ise Devlet hastanesi ve ek binası mutfağında kullanılan demirbaş malzeme listesinin yazılı olduğu görülmüştür. Halihazırda kullanılan demirbaşların 2006 yılı yemek hizmetini sunan firmaya ait olması, dolayısıyla idarece istenilen demirbaşların bu malzemelere atıfla tespit edilmesi işleminde iddia edilenin aksine bir belirsizlik tespit edilmemiş olup, isteklilerce sunulması gereken demirbaşların listesinin ve bunların ne şekilde sunulacağının, ihale ilanında ve teknik şartnamede açık olarak belirtilmesi karşısında, başvuru sahibinin iddiası yersiz bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            15.10.2006 tarihli ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin başvuru konusu yapılan iddiaya dayanak teşkil eden fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 15.10.2006 tarihli Yönetmeliğin Geçici birinci maddesi de dikkate alındığında, başvuru konusu ihalenin ilan tarihinin 01.11.2006 olması ve idarece yapılan düzenlemenin aynı yönetmeliğin 36 ncı maddesine uygun olduğunun tespiti karşısında, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            15.12.2006 tarihli ihale komisyonu ara kararı ile ilk oturumda geçerli kabul edilen tekliflerden dokuz tanesinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine uygun olarak açıklama talep edildiği ve isteklilere 19.12.2006 günü saat 15:00’a kadar süre tanındığı, üç isteklinin sorgulamaya cevap vermeyerek değerlendirme dışı kaldığı, açıklamada bulunan altı istekliden açıklamaları uygun bulunan dört tanesinin tekliflerinin değerlendirmeye alındığı ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde ihalenin bırakıldığı, açıklamaları uygun bulunmayan iki istekli arasında başvuru sahibinin de yer aldığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin 19.12.2006 tarihli aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin cevabı ve ihale dokümanındaki ilgili belgeler incelendiğinde; 601.900,00 YTL olan teklif fiyatın 156.684,00 YTL tutarındaki kısmının işçilik maliyetinden oluştuğu, işçilik maliyetine ilişkin şemanın idari şartnamenin 26.3. maddesinde belirtilen işçi sayısına ve ücretlere paralel düzenlenmediği, açıklamanın idare tarafından işçilik maliyetlerine ilişkin kısmın yürürlükteki işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle uygun bulunmadığı ve istekliye açıklamalarını düzeltmesi için süre tanındığı, yapılan ikinci açıklamada ise işçilik maliyetinin ilk açıklamaya göre 51.590,04 YTL yüksek olmak üzere 208.274,04 YTL olarak öngörüldüğü, teklif fiyatın değişmediği açıklamada aradaki farkın yemek, kahvaltı ve diğer gider kalemlerinden aktarma yapılarak karşılandığı, idarenin açıklamayı, fiyatları ilk açıklamada aşırı düşük bulunarak sorgulama yapılan kalemlerin, yukarıda anlatılan nedenle daha da düşürülerek verilmesi nedeniyle, uygun bulmadığı ve isteklinin teklifini değerlendirme dışı bıraktığı anlaşılmıştır.

 

            Bunun yanında, istekli tarafından yapılan ikinci açıklamada da çalıştırılacak işçilere ilişkin olarak idari şartnamenin 26.3. maddesinde belirtilen işçi sayısına ve ücretlere paralel düzenlenme yapılmadığı görülmüş olup, idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamasının 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine uygun olarak değerlendirilerek yeterli görülmemesi ve değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırı bir husus tespit edilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul