• Karar No: 2007/UH.Z-759
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :116
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-759
Şikayetçi:
 Temel Yemek Sitesi-Çukurova Yem. Tem. Hiz. İş Ortaklığı, Cedidiye Mahallesi Bolu Cad. Beğeç Apt. Nu 66 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Devlet Hastanesi, 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3431
Başvuruya konu ihale:
 2006/159232 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz 2007 Yılı Ana ve Ek Hizmet Binası Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.02.2007 tarih ve 08.03.47.0202/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Devlet Hastanesi’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz 2007 Yılı Ana ve Ek Hizmet Binası Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler” ihalesine ilişkin olarak Temel Yemek Sitesi-Çukurova Yem. Tem. Hiz. İş Ortaklığı’nın 16.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 30.01.2007 tarih ve 3431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartname ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinde ilaçlama işinin Tarım Bakanlığından onaylı firmalara yaptırılacağının belirtildiği, bunun Kamu İhale Tebliğinin ilgili düzenlemelerine aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamede TSE veya ISO 9000 belgesi ve TSE Hizmet Kalite belgesinin yeterlik kriteri olarak istenmesinin Kamu İhale Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı kısmına aykırı olduğu,

 

            3) İhale konusu hizmetin 36.000 adet diyet kahvaltı verilmesini de içermesine rağmen bu kaleme ilişkin olarak bir açıklama bulunmadığı ve örnek mönü hazırlanmadığı, normal yemek diyet yemek ve kahvaltıda uygulanacak gramajlara ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliğinde belirtilen gramajlara atıf yapıldığı ancak diyet kahvaltıya yönelik bir bilgi yer almadığı, bu hususun teklif edilecek fiyatın tespitine etkili olduğu,

 

            4) İhale tarihinin 11.12.2006 olduğu, idari şartnamede teklif geçerlik süresinin 90 gün olarak belirtildiği, işe başlama tarihinin 01.01.2007 olduğu, muhtemel başvuru süreci ve öngörülmeyen durumların ortaya çıkma ihtimali göz önüne alındığında, belirtilen tarihte işe başlanılmasının imkansız olduğu,

 

           5) Niğde Devlet Hastanesinin eski SSK hastanesi ile birleştiği, dolayısıyla idarenin iki farklı mevkide binasının bulunduğu, yemek dağıtımının her iki binaya da yapılacağı, buna rağmen ana binanın adresinin sadece “Niğde Devlet Hastanesi Merkez/NİĞDE” olarak belirtildiği,

 

6) Pilot ortak Temel Yemek Sitesi olmasına rağmen kesinleşen ihale kararının diğer ortak adına gönderildiği, idareye yaptıkları açıklama talebinin idarece şikayet başvurusu olarak değerlendirildiği ve cevabın yine diğer ortak adına gönderildiği,

 

7) Şikayet başvurusunu elden yapmalarına rağmen idarece taraflarına kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verilmediği, bunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin A/4 maddesine aykırı olduğu,

 

8) Yaptıkları şikayet başvurusuna ilişkin olarak idarece bir raportör görevlendirilmediği kanısında oldukları,

 

9) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği fiyatla kar etmesinin mümkün olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 11.12.2006 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, aynı tarihte de ihaleye teklif verdiği görülmüştür. İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I-A/ (2) bendinin;

 

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir.” şeklindeki düzenlemesi göz önüne alınarak, başvuru sahibinin ilk beş iddiası, iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı kısmının ikinci maddesinde, sözleşme aşamasında isteklilerin, ilaçlama işini yetkili kişilere/firmalara yaptıracaklarına dair noter tasdikli taahhütname vereceğinin yazılı olduğu, teknik şartnamenin 6.24. maddesinde ise “…haşere ile mücadele için gerekli olan tedbirleri alacaktır. İlaçlama Tarım Bakanlığınca onaylı firmalara yaptırılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin konuya ilişkin Birinci Bölüm VIII-M maddesinin dördüncü bendinde;

 

            “İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla bu ihalelerde idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            İhale dokümanının başvuru konusu maddelerinin, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin isteklilerce sunulmasını öngörmediği, ihale dokümanındaki düzenlemenin, hizmetin ifası sırasında gerekli olabilecek ilaçlamanın yetkili kişi veya firmalarca yapılması yönünde olduğu, dolayısıyla yüklenicinin Tebliğde sözü edilen izin belgesine sahip olması halinde ilaçlama işlemini kendi başına gerçekleştirmesine engel teşkil etmediği ve Tebliğin anılan düzenlemesine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII-L maddesinde;

 

            Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” düzenlemesinin,

 

            İdari şartnamenin yeterlik kriterlerine ilişkin 7.3.4. maddesinde ise;

 

          “…yemek işi ile ilgili TSE’den alınmış ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış TSE veya ISO 9000 belgesi ve TSE hizmet kalite belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri, ortak girişim halinde her ortak ayrı ayrı verecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

          İddia edilenin aksine, idari şartnamenin yukarıda yazılı maddesinde yeterlik kriteri olarak Tebliğde anılan Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin talep edilmediği, düzenlemenin Tebliğ hükmüne aykırılık içermediği tespit edilmiştir.

 

            Öte yandan, idari şartnamedeki düzenlemenin, yeterlik kriteri olarak öngörülen kalite belgelerinin niteliğine ilişkin net bir tanımlama öngörmediği ve belirsizlik arz ettiği, bu durumun isteklilerde tereddüt yaratabilecek nitelikte olduğu tespit edilmiş olsa da, başvuru konusu ihalede anılan düzenlemeye dayanılarak değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunmaması ve düzenlemenin belirsizliğinin itirazen şikayet konusu yapılmamış olması karşısında, sözü edilen aykırılığın esasa etkili olmadığı ve ihalenin iptalini gerektirecek nitelik taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının ikinci maddesinde ve idari şartnamede ihale konusu hizmetin miktarına ilişkin olarak 36.000 adet diyet kahvaltının da yer aldığı, teknik şartnamenin yedinci maddesinde diyet kahvaltının muhteviyatına ilişkin örnek liste sunulduğu, aynı maddenin “gramajlar” başlıklı bölümünde;

 

            “Kahvaltı, normal yemek ve diyet yemeklerde uygulanan gramajlar T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliğine bağlı kalınarak düzenlenmiştir. Yemekler hazırlanırken kullanılan gıda maddelerinde bu gramajlardan aşağı inilmeyecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür. Basiretli bir muhatabın, anılan hükümden anlaması gerekenin, atıf yapılan Yönetmelik hükmünün diyet kahvaltıları için de geçerlilik taşıdığı yönünde olması gerektiği açık olup, bu husustaki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru konusu yapılan hususun tamamen idarece sunulan hizmete ve idarenin iç işleyişine ilişkin olduğu, kamu hizmetlerinin kesintiye uğramaksızın ifasında sorumluluk sahibinin idare olduğu, ihalede istekli sıfatıyla yer alan başvuru sahibinin bu hususta bir hak ve menfaat kaybının söz konusu olamayacağı, dolayısıyla iddianın yerinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının birinci maddesinde idarenin adresinin “Niğde Devlet Hastanesi Merkez/NİĞDE” olarak belirtildiği, ihale dokümanının aynı adreste görülebileceği ve satın alınabileceğinin ifade edildiği, idari şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin “devlet hastanesi ana ve ek hizmet binası malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım hizmet alımı” olarak tanımlandığı görülmüş olup, ihale dokümanının incelenmesinden işin yapılacağı yer konusunda bir belirsizlik yer almadığı sonucuna varılmıştır. Başvuru sahibinin idarenin adresinin tam olarak belirtilmediği yönündeki iddiası ise, ihale dokümanının iş ortaklığını oluşturan her iki ortak tarafından yakınma konusu yapılan adresten elden satın alınmış olmasının, isteklilerce adresin bilindiğini ortaya koyması karşısında, yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin ihaleye iş ortaklığı olarak teklif sundukları, bu hususun sunulan iş ortaklığı beyannamesi ile de tevsik edildiği, beyannamede pilot ortak olarak Temel Yemek Sitesi- Temel Atasoy’un, özel ortak olarak ise Çukurova Yemekçilik Ltd. Şti.’nin ifade edildiği görülmüştür.

 

            İş ortaklığı beyannamesinde yer alan, “idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını… kabul ederiz.” şeklindeki ifade ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin A-4 maddesinin;

 

          Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi ve özel ortak tarafından şikayet/itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, söz konusu başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 ve 20 nci maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek, idarece/Kurumca, diğer ortakların şikayete katılması veya muvafakat etmelerinin sağlanması için şikayetçiye bir süre verilmesi, verilen süre içinde diğer ortakların şikayete/itirazen şikayete katılmaması veya şikayetçiye temsil yetkisi vermemeleri halinde başvurunun esasına girilmeden ehliyet yönünden reddedilmesi gerekmektedir.” yönündeki düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde, şikayet hakkına asli olarak sahip olan pilot ortağın, şikayet ve itirazen şikayet konusu olabilecek işlemlerden haberdar edilmesi gerekirken, idarece bu husus dikkate alınmaksızın ihale ile ilgili idari işlemlerin özel ortak olan Çukurova Yemekçiliğe tebliğ edilmesinde, hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

          Ancak, 7201 sayılı Tebligat Kanununun “Usulüne aykırı tebliğin hükmü” başlıklı 32 nci maddesinin;

            “Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.” hükmü ışığında, başvuru dilekçesinden itirazen şikayet konusu işlemlerin başvuru sahibi tarafından, herhangi bir hak kaybına mahal vermeyecek şekilde, öğrenildiğinin anlaşılması karşısında, idarece tesis edilen ve yukarıda ifadesini bulan işlemlerin esasa etkili olmadığı ve ihale süreninin iptalini gerektirecek nitelik taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Öte yandan, 11.12.2006 tarihli ihalede kesinleşen ihale kararının 29.12.2006 tarihinde idarece başvuru sahibine posta yoluyla gönderildiği, başvuru sahibinin kararı 04.01.2007 tarihinde tebellüğ ettiği, idareye yapılan açıklama talebine idarenin 09.01.2007 tarihli yazısında;

 

            “Hastanemiz Ana ve Ek Hizmet Binası Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve sonrası işler hizmet alımı ihalesinin 26.3 maddesinde vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı (%) olarak belirtilmiştir.

            İlgili firma işçilik maliyet hesabını yaparken bu oranları dikkate almamıştır. Bu nedenle ilgili firmanın teklifi işçilik maliyet analizi, ihalemizin Tip İdari Şartnamesinin 26.3. maddesinde belirtilen oranları karşılamadığından değerlendirmeye alınmamıştır.” şeklinde açıklama getirildiği ve cevap yazısının, açık bir şekilde, şikayete cevap niteliği taşımadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin yazıdaki “KONU: Şikayet dilekçesi hk.” şeklindeki ifadeyi itirazen şikayet konusu yaptığı anlaşılmıştır. İdarece yapılan açıklamanın net olarak açıklama talebine cevap niteliği taşıması nedeniyle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin A-4 maddesinde yer alan;

 

“İdareler bir şikayet dilekçesini aldıklarında derhal kaydını yaparak kayıt tarihi ve sayısını dilekçenin üzerine yazacak, elden yapılan başvurularda ise başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verecektir.” düzenlemesinin, Kamu İhale Mevzuatında önem arz eden başvuru sürelerine ilişkin olarak idare ve başvuru sahibi arasında herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkmamasını amaç edinen ve bu konudaki işlemlerin şeffaflığını öngören, idareye yönelik bir disiplin hükmü olduğu, her ne kadar ihale dosyasının incelenmesinden başvuru sahibinin iddiasının aksini gösteren bir belge bulunmadığı görülmüşse de, somut olayda idarece anılan düzenlemeye aykırı olarak ihmal edilen işlemin, bir hak kaybına yol açmadığı ve başvuru sürecine menfi bir etkisi olmadığı anlaşılmıştır.

 

8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 12 nci maddesinin;

 

“..İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir.” şeklindeki hükmü karşısında, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

            15.12.2006 tarihli ihale komisyonu ara kararı ile ilk oturumda geçerli kabul edilen tekliflerden dokuz tanesinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek isteklilerden Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama talep edildiği ve isteklilere 19.12.2006 günü saat 15:00’a kadar süre tanındığı, üç isteklinin sorgulamaya cevap vermeyerek değerlendirme dışı kaldığı, açıklamada bulunan altı istekliden açıklamaları uygun bulunan dört tanesinin tekliflerinin değerlendirmeye alındığı ve bunlardan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde ihalenin bırakıldığı görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına cevaben yapılan açıklama incelendiğinde, çalıştırılacak personel için, idari şartnamenin ilgili maddesine uygun şekilde, öngörülen işçilik maliyetinin teklif edilmesi gereken asgari maliyeti karşıladığı, kullanılacak malzemelere ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalar getirildiği ve bunlara ilişkin faturalar sunulduğu görülmüş olup, idarece Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi doğrultusunda tesis edilen işlemde mevzuata aykırı bir husus tespit edilmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul