• Karar No: 2007/UH.Z-761
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :119
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-761
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar - Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti., Silikon Binası K: 1 No: 1 NK 14 06531 ODTÜ Yerleşkesi / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Bilkent Yolu No: 2 06800 Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1301
Başvuruya konu ihale:
 2006/166480 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.0159.0160/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar - Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2007 tarih ve 1301 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nin 12.12.2006 tarihinde gerçekleştirdiği “Hastane Bilgi Sistem Hizmeti Alımı” ihalesinde 414.000 YTL ile teklif verdikleri, tekliflerinin uygun bulunduğu ve demonstrasyona çağrıldıkları, 19.12.2006 tarihli demonstrasyon sunucunda Teknik Şartnamede istenilen bazı kriterlerin gösterilemediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, isteklilerin ihale saatine kadar yazılımı (Teknik Şartnameye uygun ürünü-hizmeti) hazırlamak zorunda bırakılmaları ile ihaleye katılımın engellendiği, demonstrasyonun yeterlilik kriteri olarak kullanılamayacağı, Teknik Şartnamede yazılı tüm özelliklerin demo sırasında gösterilmesinin istenilmesi ile mevzuata aykırı hareket edildiği, teklifte sunulan belgeleri uygun olduğundan demo sonucuna bakılmadan ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği, tekliflerinin Teknik Şartnameye uygun ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapılan incelemeden, başvuru sahibinin idareye sunduğu belgeleri uygun bulunduğundan 19.12.2006 tarihinde demonstrasyona çağrıldığı, demonstrasyon sonucu teklifin Teknik Şartnameye uygun olmadığının belirlendiği ve teklifin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.    

          

Teknik Şartnamenin 2.1.3.17 numaralı maddesinde;

 

“İdare tarafından program demonstrasyonu (DEMO) istenebilir. Yüklenici bu isteği yerine getirmelidir. Program Demo’sunda şartnamede belirtilen Tüm Modül ve fonksiyonların çalışır olduğu gösterilecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Çözüm Bilgisayar - Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şirketinin Teknik Şartnameye uygunluk beyanında 2.1.3.17 numaralı maddeye karşılık; “İdare tarafından program demonstrasyonu (DEMO) istenebilir. Firmamız bu isteği yerine getirecektir. Program Demo’sunda şartnamede belirtilen Tüm Modül ve fonksiyonların çalışır olduğu gösterecektir.” şeklinde cevap verilmiştir.

 

İdarenin isteklilerin tekliflerini değerlendirirken demonstrasyon yapabileceği Teknik Şartnamede açıkça belirtilmiş olup başvuru sahibinin bu koşulu bilerek teklif verdiği, demo sırasında Teknik Şartnamede belirtilen tüm modül ve fonksiyonların gösterileceğini beyan/taahhüt ettiği anlaşılmaktadır. Bu hususta, değerlendirme dışı bırakıldığının öğrenildiği tarihe kadar başvuru sahibinin herhangi bir itirazı yoktur.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I/A.2 numaralı maddesinde “Başvuru süresi” başlığı altında;

 

“4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

 

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.

……………………

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.

 

………..”  hükmü yer almaktadır.

 

Bu durumda, yukarıda yer verilen Tebliğ hükmü dikkate alındığında; başvuru sahibinin ihale dokümanındaki düzenlemeye karşı süresinde, dolayısıyla mevzuata uygun olarak şikayette bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında bulunan ve İhale Komisyonu Üyeleri tarafından imzalanmış olan Demonstrasyon Tutanağında; başvuru sahibi ile ilgili olarak; 19.01.2006 tarihinde teklif edilen programın demonstrasyon ile değerlendirildiği, Teknik Şartnamenin;  4.1.6.1.72., 4.1.7.8., 4.1.7.36., 4.1.7.37., 4.1.9.2., 4.1.9.20., 4.1.10.1.8., 4.1.10.1.10., 4.1.3.17.5.2., 4.1.3.18.13., 4.1.3.18.24. ve 5.7.1.25. numaralı maddelerinde yer alan koşulların karşılanmadığı, dolayısıyla teklifin Teknik Şartnameye uygun olmadığının demonstrasyonla tespit edildiği belirtilmektedir.      

  

İdarece ihale sürecinde yapılan uygulamanın ihale  dokümanına uygun olduğu anlaşılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul