• Karar No: 2007/UH.Z-762
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :120
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-762
Şikayetçi:
 BMB SOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Cyberpark Plaza B Blok No: 703 Bilkent Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Bilkent Yolu No: 2 06800 Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 932
Başvuruya konu ihale:
 2006/166480 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.0124.0160/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak BMB SOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2007 tarih ve 932 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinin 12.12.2006 tarihinde gerçekleştirdiği “Hastane Bilgi Sistem Hizmeti Alımı” ihalesinde 239.000 YTL ile teklif verdikleri, ancak ihalenin 540.000 YTL ile teklif veren firmanın üzerinde bırakıldığı,

 

Firmalarının birim fiyat teklif mektubunun İdarece uygun bulunmadığı ancak, teklif mektubunun eki cetvelde İdarenin isteğinden daha ayrıntılı olarak kalem bazında fiyatların yazılmasının ihale mevzuatına aykırı olmadığı,

 

İdarenin uygulamasının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.  

 

 

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale Komisyonunca ihale tarihinde düzenlenmiş olan tutanakta; BMB SOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şirketinin dosyasının incelenmesinden; birim fiyat teklif cetvelinin (KİK019.0/H) uygun olmadığının ve Teknik Şartnamenin 4.1.12 numaralı maddesinde istenilen PACS sistemi (Tıbbi Görüntü Yönetim ve Arşiv Bilgi Sistemi) taahhütname belgesinin bulunmadığının tespit edildiği belirtilmektedir. Bu husus aynı tarihte düzenlenmiş bulunan “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda da yer almaktadır. “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin  Tutanakta” ise “Birim Fiyat Teklif Cetveli (KİK019.0/H) Standart formunda belirtildiği gibi teklif verilmemiş olup iş kalemlerinin cetvelde ayrı ayrı belirtilerek teklif verildiğinden Birim Fiyat Teklif Cetveli uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde bir açıklama yapılmıştır. İhale Komisyonu karar tutanağında da; anılan firmanın belgeleri eksik ve uygun olmadığından teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir.

 

İdari Şartnamenin 22 nci maddesinde; işin tamamı için teklif verileceği (kısmi teklif verilmeyeceği), 24 üncü maddede; teklif mektuplarının ihale dokümanı ekindeki form örneğine göre verileceği, 6.3 numaralı maddede; isteklilerin ihale dokümanının tümünü dikkatli bir şekilde incelemesi gerektiği, teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkacak sorumluluğun teklif verene ait olacağı, ihale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı, 32 nci maddede; Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin tamamlatılmayacağı ve tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmiştir.

 

a) Başvuru sahibinin Birim Fiyat Teklif Mektubunun uygun olup olmadığı hususundaki değerlendirme;   

                                                          

            İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen  birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İhale dokümanları arasında bulunan (Standart Form – KİK019.0/H) Birim Fiyat Teklif Mektubunun eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde; iş kaleminin adı için “Hastane Bilgi Sistemi Hizmeti”, birimi için “ay”, miktarı için “12” ve bu satırın karşısında teklif edilen birim fiyat ve tutar yer almaktadır. Yani, “Hastane Bilgi Sistemi Hizmeti”’nin aylık fiyatı ile 12 rakamı çarpılarak tutar belirlenecektir.

 

 BMB SOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şirketinin birim fiyat teklif mektubunun ilk sayfası standart forma uygun olarak düzenlenmiştir. Teklif mektubunun eki cetvelde ise; teklif edilen ürün altı (6) kaleme bölünmüş, iki kalemin birimi “ay”, dört kalemin birimi adet olarak belirtilmiştir. Her bir kalem için ayrı fiyat belirlenmiş ve bu fiyatların toplamı cetvelin sonunda toplam tutar olarak (239.000,00 YTL) yazılmıştır.

 

Anılan firmanın birim fiyat teklif cetveli idarenin istediği ve örneğini ihale dokümanı ile isteklilere verdiği şekilde düzenlenmemiştir. Dosyanın incelenmesinden ihaleye katılan diğer isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinin idarenin istediği şekilde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde; tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağına karar verileceği hükme bağlanmıştır.  

 

Bu durumda, anılan firmanın birim fiyat teklif cetveli ihale dokümanındaki örneğe uygun düzenlenmediğinden idarece yapılan işlem yerinde görülmektedir.

 

b) BMB SOFT Bilgisayar Yazılım İletişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şirketinin Teknik Şartnamenin 4.1.12 numaralı maddesinde istenilen PACS sistemi (Tıbbi Görüntü Yönetim ve Arşiv Bilgi Sistemi) taahhütnamesini vermemiş olması hususundaki değerlendirme;   

           

            Başvuru sahibi Kurum’a verdiği dilekçesinde teklif mektubunu uygun bulmayan idare kararına itiraz etmektedir. Ancak dilekçede, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının ikinci gerekçesinden söz edilmemektedir. İhale komisyonu kararında teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak iki gerekçe yer almaktadır. Yukarda belirtildiği üzere, bunlardan biri teklif mektubunun uygun olmaması, diğeri ise Teknik Şartnamenin 4.1.12 numaralı maddesinde istenilen PACS sisteminin sisteme entegre edileceğine ilişkin taahhütnamenin istekli tarafından verilmemiş olmasıdır. 

 

            Hastane Bilgi Sistemi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin “Görüntü İnceleme, Arşivleme ve İletim Sistemi (PACS)” başlığı altındaki  4.1.12 numaralı maddesinde;

 

            “PACS sistemi kullanımına karar verilmesi ve hastanemizin bu sistem için hazırlıklarının tamamlanması halinde; aşağıdaki kriterlere uygun sistemi hastanemize entegre edebileceğinin taahhüt edilmesi ve sistemin çalıştığı hastanelerden alınan referansların teklifle birlikte verilmesi gerekmektedir. Bu entegrasyon çalışmaları kapsamında İdare, bu sistemi satın aldığı 3. parti firmanın da desteğini sağlayacaktır. Aşağıdaki paragraflar hem entegrasyon kapsamı hakkında hem de hastanemiz tarafından alınması durumunda alınacak PACS’ın genel karakteristiği hakkında bilgi verme amacını taşımaktadır. Bu sözleşme kapsamında PACS alımı (donanım ve modülariteler dahil) bulunmamakta, hastanemiz PACS sistemi aldığı taktirde entegrasyon hizmeti talep edilmektedir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddenin devamındaki diğer maddelerde PACS ve diğer sistemler hakkında açıklama ve şartlara yer verilmektedir.

           

Başvuru sahibinin dışındaki diğer istekliler PACS sistemine ilişkin olarak Teknik Şartnamenin 4.1.12 numaralı maddesinde istenilen taahhütnameyi teklif zarfı içinde idareye sunmuşlardır.

 

            Başvuru sahibinin PACS sistemi entegrasyonuna ilişkin taahhütnamesinin olmadığı ihale tarihinde düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda ve 26.12.2006 tarihli İhale Komisyonu karar tutanağında belirtilmektedir.

 

            Anılan isteklinin Teknik Şartnameye uygunluk beyanında da; Teknik Şartnamenin 4.1.12 numaralı maddesine karşılık olarak bir taahhüt verilmemiştir.

 

 

Teknik Şartnamenin 4.1.12 numaralı maddesinde istenilen taahhütname (diğer isteklilerin yaptığı gibi) diğer belgelerden ayrı ve bu hususa ilişkin tek bir belge üzerinde ve/veya Teknik Şartnameye uygunluk beyanında açıkça taahhüt edilmediğinden, başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.         

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul