• Karar No: 2007/UH.Z-763
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :121
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-763
Şikayetçi:
 Türkeli Özel Güvenlik Ltd. Şti., Bayındır 1 Sokak 15/7 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Fatih Mahallesi Sincan / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2007 / 1842
Başvuruya konu ihale:
 2006/192016 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 3 Aylık (Ocak-Şubat-Mart) 35 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.02.11.0169/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesince 26.12.2006 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “2007 Yılı 3 Aylık (Ocak-Şubat-Mart) 35 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi İhalesi”ne ilişkin olarak Türkeli Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin 18.01.2007 tarih ve 1842 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin yapılan tespitler doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yeniden geçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin asgari işçilik maliyetinden ve sunmuş oldukları teklif fiyatlarından daha düşük fiyat teklif eden isteklinin üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde, ihale konusu hizmet alımının 3 ay süre ile 35 kişilik özel güvenlik hizmeti ve işin süresinin 90 takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 23. maddesinde; “23.3. Ayrıca, personelin gidiş ve dönüş yol ücreti aylık (26 gün) karşılanması zorunludur. İhale tarihinden sonra yol ücreti artışları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Yol ve giyim bedeli yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak olup teklif fiyata dahildir. Ayrıca resmi tatil günlerinde öngörülen personel sayısı ve çalışma süreleri teknik şartnamede belirtilmiş olup, ilgili ücretlerde teklif bedele dahil olup, ödemeler ilgililerin bordrosuna yansıtılacaktır.

İşçilerin yemek ihtiyacı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde yemek ihtiyacı için bir bedel öngörmeyecektir. (Sağlık Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı 2005/125 Genelgesi)

...

23.5. Personelin iş kazaları sigorta prim oranı ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir. Yaklaşık maliyet bu oran üzerinden tespit edilmiştir.”  Hükümlerine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin ilgili bölümünde, toplam 3 resmi tatil gününde 17’şer personelin çalışması öngörülmüştür.

 

Buna göre idarece ihale konusu hizmetin yaklaşık maliyeti, yol bedeli için KDV hariç EGO otobüs toptan bilet ücreti ile %10 yüklenici karı öngörülerek tespit edilmiştir.

 

Kervan Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihaledeki en düşük fiyat olan teklif fiyatının, yaklaşık maliyette esas alınan yol bedeline göre teklif edilmesi gereken asgari tutardan düşük bulunması üzerine, 26.12.2006 tarihli yazı ile işçi ücreti, yol bedeli, resmi tatil günleri mesaisi, sigorta bedeli sözleşme giderleri dahil olmak üzere adı geçen isteklinin teklif fiyatının bileşenleri hakkında açıklama istenmiştir.

 

Kervan Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihli açıklama yazısında, asgari ücretli bir işçinin işverene maliyetinin 645,17 YTL olduğu, teklif fiyatı kapsamında 650 YTL olarak alındığı, ihale konusu hizmet işinde çalışacak personelin büyük bölümünün bölgedeki mahallelerde ikamet ettiği, toplam personelin ¼’üne EGO kartı maliyetinin kişi başına düşen miktarı 13 YTL olduğu, bununla birlikte tüm personelin yazı ekinde ruhsat fotokopileri sunulan şirket otobüsleri ile taşınması maliyetinin 17,14 YTL olduğu ve bu tutarın teklif kapsamında esas alındığı, 1 kişinin resmi tatil günü mesaisinin 10,448 YTL olduğu, Anadolu Sigorta Acentesi Kal Sigortadan kişi başı aylık 1,75 YTL teklif alındığı ve 1.999,40 YTL kar öngörüldüğü belirtilerek 75.470,00 YTL fiyat teklif edildiği ifade edilmiştir.

 

Ancak, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasında yer alan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının ihale işlem dosyasında bulunmadığı ve bir işçinin resmi tatil günleri mesai bedelinin yanlış hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde;  “Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

...

Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili bölümünde;  “Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

...

Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir” hükümleri bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen hükümlere ve ihalede en düşük fiyatı veren Kervan Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasında esas alınan yol bedeline göre, adı geçen isteklinin teklif fiyatının, sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari tutarı karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması kapsamından Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası teklifine ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınması gereken teyit yazılarının eklenmediği tespit edildiğinden, Kervan Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınmasının Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen ENM Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının, aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasında esas alınan 1 kişinin aylık yol bedeline göre sözleşme gideri dahil teklif etmesi gereken tutardan düşük olduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, yapılan açıklamada, yol bedelinin 20 işçi üzerinden hesaplanarak, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası için alınmış herhangi bir teklif ile buna ilişkin olarak sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınması gereken teyit yazılarını sunmayan söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırıdır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin yapılan tespitler doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yeniden geçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karar konusu ihaleye katılan hiçbir istekliye ait teklifin aşırı düşük olmadığının açık olduğu, bu itibarla şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                             Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul