• Karar No: 2007/UH.Z-764
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :123
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-764
Şikayetçi:
 Temay Temizlik Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Sedat Aksakallı Atatürk Bulvarı 211 11.Kat Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mamak Belediye Başkanlığı Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Mamak Caddesi 213 Mamak / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2477
Başvuruya konu ihale:
 2006/147524 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama, Sokak, Cadde vs. Yerlerin El ve Makina ile Süpürülmesi ve Yıkanması, Pazar Yerlerinin Çöplerinin Toplanarak Temizlenmesi ve Yıkanması, Toplanan Katı Atıkların Nakli Hizmet Alımı İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.02.71.0169/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mamak Belediye Başkanlığı Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atık Toplama, Sokak, Cadde vs. Yerlerin El ve Makina ile Süpürülmesi ve Yıkanması, Pazar Yerlerinin Çöplerinin Toplanarak Temizlenmesi ve Yıkanması, Toplanan Katı Atıkların Nakli Hizmet Alımı İhalesi”ne ilişkin olarak Temay Temizlik Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Sedat Aksakallı’nın 23.01.2007 tarih ve 2477 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Aşırı düşük bulunan teklif fiyatları hakkında idarece açıklama talep edildiği, teklif fiyatını oluşturan kalemlerinin belirtildiği açıklamanın kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Refik Aydoğan’ın şirketin %25’ine ortak olduğu halde, hakkında kamu davası açılmış olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının Kanuna aykırı olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin teklif fiyatının idarece aşırı düşük bulunması üzerine, 11.12.2006 tarihli yazı ile teklif edilen fiyatın kalem bazında açıklanması istenmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif fiyatına ilişkin açıklamasında; 5.613.000 YTL anahtar teslimi götürü bedel teklif fiyatı kapsamında, yeni araç yatırımı (399.053,63 YTL), personel (3.184.160,80 YTL), sarf malzemesi (50.000,00 YTL), tamir bakım (250.000,00 YTL), akaryakıt ve yağ (898.000,00 YTL), şantiye genel (50.000,00 YTL), araç trafik sigorta ve kasko (100.000,00 YTL) giderleri ile ihale, damga, vergi, harç ve teminat giderlerinin (147.000,00 YTL) ve firma karının (534.785,57 YTL) öngörüldüğü belirtilmiştir. Açıklama ekinde ise, ihale konusu işte kullanılacak araçlara ilişkin olarak piyasadan alınan fiyat teklifleri, işçilik gideri hesapları ile motorlu taşıtlar için karma sigorta tekliflerine yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalede alınan ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasının uygun görülmediği belirtilmiş, 26.12.2006 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece alınan nihai kararda ise uygun görülmeme gerekçesi belirtilmiştir.

 

Buna göre; şikayetçi tarafından yapılan açıklamada, ihale konusu işin 2003-2004 yıllarında tarafından yapıldığının ve bu husus dikkate alınarak iş için gerekli toplam akaryakıt tüketiminin 420.000 lt olarak alındığının ifade edildiği, idarece yapılan inceleme neticesinde, aynı isteklinin 22.11.2004 ve 12.12.2005 tarihinde yapılan ihalelere de teklif verdiğinin tespit edildiği, 22.11.2004 tarihinde yapılan ihalede toplam akaryakıt tüketim miktarı olarak 657.000 lt’nin öngörüldüğü, 12.12.2005 tarihinde yapılan ihalede ise toplam akaryakıt tüketim miktarı olarak 702.000 lt’nin öngörüldüğü, halbuki ihale konusu işin mahiyetinin 2004 yılına göre %30, 2005 yılına göre %25 oranında artış gösterdiği, kaldı ki, şikayetçi tarafından akaryakıt miktarının tespitine ilişkin ayrıntılarına —araç sefer sayısı, yapacağı km, birim saat veya km içinde tüketilecek yakıta ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya hesaplamaya— yer verilmediği belirtilerek akaryakıt miktarı ile ilgili belge ve hesaplara dayanmadığı ve çelişki oluşturduğu gerekçeleriyle yapılan açıklamalar uygun görülmemiştir.

 

Diğer taraftan, idarenin yaklaşık maliyet hesaplamalarında yer alan akaryakıt analizinde, ihale konusu işte kullanılacak araçların bir günlük toplam akaryakıt tüketiminin 2500,36 lt olduğu anlaşılmaktadır. İhale konusu işin toplam süresi ise İdari Şartnamenin 49.2. maddesine göre 365 gündür.

 

4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir“ hükmüne yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla, yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre aşırı düşük bulunan fiyatı teklif eden başvuru sahibinin, ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü akaryakıt miktarının hesaplanarak belgelendirmediği ve idarenin tespitlerine göre düşük olduğu gerekçeleriyle aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının uygun bulunmamasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin   şirketin %25  hissesine  sahip  ortağı  hakkında   açılmış olan kamu davası nedeniyle  tekliflerin değerlendirme dışı   bırakılmamasının   gerektiği iddiasına  ilişkin olarak;

 

Şikayetçiye ait  teklifin   aşırı düşük sorgulaması ile  ilgili olarak  sunduğu açıklamaların  idarece yeterli görülmeyerek  değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata  uygun olması,  ve  mevcut durum  itibariyle  başvuru  sahibi hakkında  İçişleri Bakanlığı’nca  verilmiş olan geçerli bir  yasaklama  kararının varlığı dikkate alınarak bahse konu  iddia irdelenmemiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle 26.2.2007 tarih ve UH.Z/767 sayılı Kurul Kararı ile;

 

“...

2) İdari Şartnamenin 7.3.4. maddesinde, isteklilerin ihaleye katılım için sunmaları gereken kapasite, araştırma – geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler olarak,

 

“a) TS 12524 ‘Temizlik Hizmeti Veren İşyerleri – Genel Kurallar Belgesinin’ aslı veya Noter tasdikli sureti,

b) TS 13111 ‘İş Yeri – Kent Temizliği için – Genel Kurallar Belgesinin’ aslı veya Noter tasdikli sureti,

c) ISO 9001-2000 ‘Kalite Yönetim Sistem Belgesinin’ aslı veya Noter tasdikli sureti,

d) ISO 14001 ‘Çevre Yönetim Sistem Belgesinin’ aslı veya Noter tasdikli sureti” sayılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar    (Değişik: 22/2/2006 – 26088 R.G. / 3 md.)” başlıklı bölümünde,

 

“Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır” hükmü yer almaktadır.

 

TS 12524 temizlik hizmeti veren işyerlerinin genel kurallarını kapsadığından, ihale konusu katı atık toplama, sokak, cadde v.s. yerlerin el ve makine ile süpürülmesi ve yıkanması, pazaryerlerinin çöplerinin toplanarak temizlenmesi ve yıkanması, toplanan katı atıkların nakli hizmet işinde, ihaleye katılım için hizmet yeri yeterlik belgesi istenmesi yukarıda yer verilen tebliğ hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

...

 

4) İdari Şartnamenin 19. maddesinde, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri belirtilmesine rağmen, 51. maddesinde sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Piramit Makina İnş. San. Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda da ”söz konusu işimizde işin başlangıcından bitimine kadar 280 personel çalıştırılacaktır. İş artışı söz konusu olduğunda artış mevcut ihale şartları çerçevesinde yapılacak olup bu durum şartnamede düzenlenmiştir. İdarenin birim fiyat veya götürü bedel üzerinden ihale yapması tamamen kendi inisiyatifindedir” denilmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 24. maddesinde,” Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir” hükmü yer aldığından, bu doğrultuda, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 53. maddesine göre söz konusu hususlar ile ilgili düzenlemenin sadece birim fiyatlı ihalelerde yapılması mümkün olduğundan, yapılan düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.”

 

Denilerek 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul