• Karar No: 2007/UH.Z-767
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :127
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-767
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak 16/15 06640 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mamak Belediye Başkanlığı Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Mamak Caddesi 213 Mamak / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1297
Başvuruya konu ihale:
 2006/147524 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama, Sokak, Cadde vs. Yerlerin El ve Makina ile Süpürülmesi ve Yıkanması, Pazar Yerlerinin Çöplerinin Toplanarak Temizlenmesi ve Yıkanması, Toplanan Katı Atıkların Nakli Hizmet Alımı İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 08.01.60.0169/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mamak Belediye Başkanlığı Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atık Toplama, Sokak, Cadde vs. Yerlerin El ve Makina ile Süpürülmesi ve Yıkanması, Pazar Yerlerinin Çöplerinin Toplanarak Temizlenmesi ve Yıkanması, Toplanan Katı Atıkların Nakli Hizmet Alımı İhalesi”ne ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. Ltd. Şti.’nin 15.01.2007 tarih ve 1297 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak, giyecek bedelinin İdari Şartnamede belirtildiği,

 

2) Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin sunmaları gerektiğinin İdari Şartnamede belirtildiği,

 

3) İhale dokümanında ihale konusu işim miktarına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği,

 

4) İhale dokümanında %20 iş artışı öngörülmüş olmasına rağmen götürü bedel teklif alındığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği 26. maddesinde,

 

“26.3. çalıştırılacak personele verilecek yol, yemek ve giyecek giderleri teklif fiyata dahildir. Bu giderlerde bir personel için; asgari tutarlar, yol için aylık 70,00 YTL, yemek için aylık 130,00 YTL ve giyecek malzemeleri için ortalama 25 YTL’dır. Bu işte çalışacak şoförlere aylık asgari ücretin %30, kontrol elemanlarına ve vardiya amirlerine %40 fazlası ödenmesi gerekmektedir, teklif fiyata dahildir” hükmüne yer verilmiştir.

 

18/10/2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde,

 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1- (Değişik: 02/12/2005 – 26011 R.G./4 md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.

...

13- (Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G./5 md.) Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir” hükümlerine yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin ilgili maddesinde ihale konusu hizmet işinin, “katı atık toplama, sokak, cadde v.s. yerlerin el ve makine ile süpürülmesi ve yıkanması, pazaryerlerinin çöplerinin toplanarak temizlenmesi ve yıkanması, toplanan katı atıkların nakli” olduğu belirtilmiş, Teknik Şartnamede katı atık toplanacak ve süpürülecek cadde ve sokak adları ile pazaryerleri belirtilmiştir.

 

Bu durumda, personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmayan ihale konusu iş ile ilgili olarak teklif fiyatına dahil masraflar arasında işçilerin giyim bedelinin öngörülmüş olması yukarıda yer verilen tebliğ hükümlerine aykırı bulunmamıştır.

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.3.4. maddesinde, isteklilerin ihaleye katılım için sunmaları gereken kapasite, araştırma – geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler olarak,

 

“a) TS 12524 ‘Temizlik Hizmeti Veren İşyerleri – Genel Kurallar Belgesinin’ aslı veya Noter tasdikli sureti,

b) TS 13111 ‘İş Yeri – Kent Temizliği için – Genel Kurallar Belgesinin’ aslı veya Noter tasdikli sureti,

c) ISO 9001-2000 ‘Kalite Yönetim Sistem Belgesinin’ aslı veya Noter tasdikli sureti,

d) ISO 14001 ‘Çevre Yönetim Sistem Belgesinin’ aslı veya Noter tasdikli sureti” sayılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar    (Değişik: 22/2/2006 – 26088 R.G. / 3 md.)” başlıklı bölümünde,

 

“Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır” hükmü yer almaktadır.

 

TS 12524 temizlik hizmeti veren işyerlerinin genel kurallarını kapsadığından, ihale konusu katı atık toplama, sokak, cadde v.s. yerlerin el ve makine ile süpürülmesi ve yıkanması, pazaryerlerinin çöplerinin toplanarak temizlenmesi ve yıkanması, toplanan katı atıkların nakli hizmet işinde, ihaleye katılım için hizmet yeri yeterlik belgesi istenmesi yukarıda yer verilen tebliğ hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında yer alan Teknik Şartnamenin 1. maddesinde katı atık toplanacak ve süpürülecek cadde ve sokak adları ile pazaryerlerinin, 4. maddesinde ihale konusu işte kullanılacak araçların, 5. maddesinde çalıştırılacak personelin ve 10. maddesinde toplanacak katı atıkların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterilen Çöp Döküm İstasyonuna döküleceğinin belirtildiği anlaşıldığından, götürü bedel teklif alınan ihale konusu işte kullanılacak araçların kat edeceği mesafenin istekliler tarafından teklif hazırlıkları kapsamında belirlenmesinin mümkün olduğu ve bu konudaki şikayetin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 19. maddesinde, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri belirtilmesine rağmen, 51. maddesinde sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Piramit Makina İnş. San. Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda da ”söz konusu işimizde işin başlangıcından bitimine kadar 280 personel çalıştırılacaktır. İş artışı söz konusu olduğunda artış mevcut ihale şartları çerçevesinde yapılacak olup bu durum şartnamede düzenlenmiştir. İdarenin birim fiyat veya götürü bedel üzerinden ihale yapması tamamen kendi inisiyatifindedir” denilmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 24. maddesinde,” Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir” hükmü yer aldığından, bu doğrultuda, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 53. maddesine göre söz konusu hususlar ile ilgili düzenlemenin sadece birim fiyatlı ihalelerde yapılması mümkün olduğundan, yapılan düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

08.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek (ihaleye teklif vermemiştir.) firma tarafından 07.12.2006 tarihinde doküman satın alınarak 13.12.2006 günü şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            İhale dokümanına yapılan şikayet başvurularının, idarece değerlendirilip gereği yapılabilmesi için bu başvuruların ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir. Nitekim Kanunun 26 (ilanın uygun olmaması) ve 29 uncu (ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması) maddesinde buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısı ile bu ihale için ihale tarihinden sonra yapılan şikayet başvurusunun “iddiaların incelenmesi”  kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            İhalenin iptaline gerekçe olan iddialara gelince;

 

1) İdari şartnamede, isteklerin ihaleye katılım için sunmaları istenilen standartlar arasında yer alan TS 12524: “Temizlik Hizmeti Veren İşyerleri-Genel Kurullar”  standardının, ihale konusu hizmet işi ile mütenasip belgelerden biri olduğu, idarenin, Kanunun 12 inci maddesin de yer alan hüküm doğrultusunda ihale dokümanında bu standarda yer verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

2) İdari şartnamenin 51 inci maddesinde yer alan düzenlemenin (iş artışı ve eksilişi) 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesini ve dolayısı ile sözleşme tatbikatını ilgilendiren husus olduğu, ilgili madde gereğince herhangi bir iş artışı veya eksilişi söz konusu olamayacağından bu hükmün bir geçerliliği olmadığı düşünülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, söz konusu ihalede “iddiaların yerinde olmadığına” karar verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

 

                                                                                                          Hakkı USTAÖMER

                                                                                                                Kurul  Üyesi

                                                

                                                                                                                                                                                                                  

                       

 

                                                            KARŞI OY

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen TS 12524 “Temizlik Hizmeti Veren İşyerleri – Genel Kurallar Belgesi” istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu iptal gerekçesi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 08.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 20.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihaleden sonra (13.12.2006 tarihinde) idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Öte yandan, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri belirtilmesine rağmen, 51 inci maddesinde, birim fiyatlı ihaleler için geçerli olan ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hükümlere yer verildiği görülmektedir.

Her ne kadar, 2007/UH.Z-378 ve 2007/UH.Z-603 sayılı Kurul kararlarına da konu edildiği gibi, bu tür bir düzenlemenin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesine aykırılık taşıdığı açık olmakla birlikte, bahse konu hususun tek başına ihalenin iptali sebebini doğurmayacağı anlaşılmaktadır.

Zira anılan hüküm ihaleye katılımı, tekliflerin verilmesini ve değerlendirilmesini etkilememekte, sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili aşamayı ilgilendirmektedir. Ayrıca 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesindeki emredici düzenlemelere aykırılık arz eden bu hüküm zaten uygulama alanı bulamayacağından, yok farz edilmesi gereken bir düzenleme olarak mütalaa edilmesi gerekecektir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK  

Kurul Üyesi  

 

                                                            KARŞI OY

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen TS 12524 “Temizlik Hizmeti Veren İşyerleri – Genel Kurallar Belgesi” istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu iptal gerekçesi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.”

 “Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

İncelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 08.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 20.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihaleden sonra (13.12.2006 tarihinde) idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

   

                                                                                       H. Hüseyin GÜRHAN    

 Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul