En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-768
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :128
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-768
Şikayetçi:
 Seyhun Erim İnş. Taah. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. Turan Güneş Bulvarı 89. Sok. Güngör Apt. No:18/10 Çankaya/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 BEDAŞ Genel Müdürlüğü Abdülhakhamit Cad. No:79 34430 Taksim Beyoğlu/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1349
Başvuruya konu ihale:
 2006/137878 İhale Kayıt Numaralı “BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü Bölgesinde AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.01.64.G012/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 09.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü Bölgesinde AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Seyhun Erim İnş. Taah. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.01.2007 tarih ve 1349 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idare tarafından Güngören İşletme Müdürlüğü Bölgesi için vermiş oldukları Bölüm-II. teklif birim fiyat cetvelinde  aritmetik hata sonucu tekliflerinin düzeltilmiş halini kabul edip etmediklerinin sorulduğu, firmalarının tekliflerinin düzeltilmiş halini kabul ettiğini idareye bildirdiği,

 

            1-İdarece tekliflerinin aşırı düşük kabul edilerek aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, firmalarınca yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak idarece değerlendirme dışı bırakıldıkları, firmalarının verdiği analizlerin % 30 ile % 114 arası oranlarda zamlı olduğunun belirtildiği, teklif birim fiyat cetvelindeki M1 sayısı artıkça tekliflerinin ekonomik olmayacağının bildirildiği, ihaleye kesin keşifle çıkılması gerektiğinden idarenin teklif birim fiyat cetvelindeki keşif miktarlarının doğru olduğuna idarenin inanmadığı, ayrıca M1 için keşif miktarlarının dışında fazla iş yaptırmakta idarenin tasarrufunda olduğunun sözleşmelerde düzenlendiği,

 

            2-İhale konusu işin iki bölümden oluştuğu, birinci bölüm teklif fiyat cetvelindeki işler (malzemesi idarece verilen) yapım işi niteliğinde, ikinci bölüm araç ve eleman kiralama hizmet

işi olduğu, iki işin ayrı eleman, araç, ekipman ile yapılacağı aralarında doğal bir bağlantı bulunmadığı, iki ayrı ihale konusu olduğu, idarenin de bu durumun farkında olduğu bu nedenle birinci bölüm toplam teklifi (T1) ve ikinci bölüm toplam teklifi (T2) arasında T=T2(T1+T2) gibi parasal oranlar koyduğu, aralarında bağlantı bulunmayan yapım ve hizmet işinin bir arada ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,  iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Seyhun Erim İnş. Taah. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Güngören, Sarıyer İşletme Müdürlüğü için teklif verdiği görülmüştür.

 

İhale komisyonunca, şikayetçiden; Güngören, Sarıyer İşletme Müdürlüğü Bölgesindeki AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri Bölüm I-Yer altı Kablo Arızaları Bakım ve Onarım İşlerine İlişkin Teklif Cetvelinin 1. sırasında yer alan D1 (toprak kanalı yapımı), 2. sırada yer alan D2 (tuvanen dolgulu toprak kanalı yapımı), 3. sırada yer alan A1 (Arnavut kaldırımı sökülmesi), 4. sırada yer alan B1 (Beton, beton plakaj sökülmesi), 5. sırada yer alan C1 (Asfalt şose sökülmesi), 6. sırada yer alan A2 (Arnavut kaldırımı yapılması), 7. sırada yer alan B2 (beton, beton plakaj yapılması), 8.sırada yer alan K1(1 kV kablo montajı), 9. sırada yer alan K2 (10,15, 34,5 kV kablo montajı), 11. sırada yer alan M2 (OG kablo mufu), 12. sırada yer alan KB (OG kablo başlıkları) pozları ihale komisyonunca aşırı düşük olarak değerlendirilmiş ve ayrıca idari şartnamenin 33. maddesi gereği, şikayetçinin Güngören İşletme Müdürlüğü bölgesi için 10. sırada yer alan M1 (1 kV kablo mufu) için 200,00 YTL, Sarıyer İşletme Müdürlüğü bölgesi için 10. sırada yer alan M1 (1 kV kablo mufu) için 170,00 YTL teklif bedelli pozlar için malzeme, nakliye, akaryakıt, işçilik, vb. maliyet unsurları dikkate alınarak hazırlanmış belgeye dayalı açıklama istenilmiştir. 

 

            Seyhun Erim İnş. Taah. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; 1 kV.2 adet buat+4 m. Asfalt standart traşe+2 m. AG kablo montajı teklif birim fiyatlarıyla maliyet analizi, aynı işin TEDAŞ 2006 yılı birim fiyatları ile maliyet analizi, 1 kV.2 adet buat+4 m. Parke standart tranşe+2 m. AG kablo montajı teklif birim fiyatlarıyla maliyet analizi, aynı işin TEDAŞ 2006 yılı birim fiyatları ile maliyet analizi, 1 kV.1 adet buat+2 m. Asfalt standart tranşe teklif birim fiyatlarıyla maliyet analizi, aynı işin TEDAŞ 2006 yılı birim fiyatları ile maliyet analizi, 1 Kv.1 adet buat+2 m. parke standart tranşe teklif birim fiyatlarıyla maliyet analizi, aynı işin TEDAŞ 2006 yılı birim fiyatları ile maliyet analizi, demirbaş listesi (2006 yılı arazi ve arsalar, tesis makine ve cihazlar, taşıtlar ve diğer demirbaşlara ilişkin liste) sunulduğu görülmüştür.

 

Şikayetçi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece incelenmesi sonucu; her ne kadar iş kalemi bazında teklif birim fiyatları düşük görülse de ihale konusu işin temelini teşkil eden tranşe pozlara göre aşırı düşük sorgulaması için düzenlenen “Örnek Tranşe Karşılaştırma Cetveli” ne göre ihale yaklaşık maliyet bedelindeki analize göre yaklaşık % 100 oranında yüksek olduğu ayrıca D1 (toprak kablo kanalı yapımı) pozuna 0,5 YTL (50 YKR) birim fiyat teklif etmiş olmasının gerek bu pozda gerekse de bu poza bağlı oranlara göre birim fiyatları belirlenen diğer tranşe pozlarına ait işlerin bu fiyatlarla yapılabilmesinin mantığa, fen ve sanat kurallarına uygun bulunmadığı, aşırı düşük açıklamasında TEDAŞ birim fiyatları baz alınarak hesaplama yapıldığı, bu hesaplamalarda da firmanın teklifinin TEDAŞ birim fiyatlarından yüksek olduğunu bildirdiği, firmanın tekliflerinin ekonomik olmadığı, verdiği yazılı açıklama yaklaşık maliyeti belirleyen unsurlara göre detaylı ve belgeye dayalı olmadığı ve yaklaşık maliyete göre düşük gibi görülen kısmi tekliflerin gerçekte zamlı hale geldiği, bu haliyle tekliflerin yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin, birim fiyat teklif alınması suretiyle gerçekleştirilen ihalede eşit muamele ilkesini gözetmek kaydıyla, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve önemli sayılabilecek nitelikteki iş kalemlerini aşırı düşüklük yönüyle sorgulamasında hukuki bir engel bulunmamakta, isteklilerin ise, teklif fiyatlarının işin yapılabilirlik bedeline uygunluğunu objektif ve bilimsel ölçütler çerçevesinde açıklamaları gerektiğinden, firmanın aşırı düşük açıklamasının idarece uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin ihale dokümanını 19.10.2006 tarihinde satın aldığı 09.11.2006 tarihindeki ihaleye teklif vererek katıldığı, 08.01.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır…………………………………………………………………………….

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir……………………………………………………………………………………………………

İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir.” hükmüne aykırı olarak on beş günlük başvuru süresi dolduktan ve de ihaleye teklif verildikten sonra ihale dokümanına karşı idareye şikayet başvurusu yapıldığı gibi, ayrıca başvuru sahibi idareye şikayete gittiği konular dışında, idareye bu hususlarla ilgili olarak başvurmadan Kuruma şikayet başvurusunda bulunduğu bu nedenlerle usulüne uygun olarak yapılmamış bir başvuru olduğu, tespit edilmiştir.

 Bu durumda, ihaleye teklif verildikten sonra ihale dokümanına karşı idareye şikayet başvurusu yapıldığından başvuruda şikayet konularının itirazen şikayet yolu ile incelenmesi mümkün olmayıp, 4734 sayılı kanunun 53 üncü maddesindeki, “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.” hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan incelemede;

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:       

4734 Sayılı Kanunun 4.maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında;…………

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

Hizmet: (Değişik: 4964/ 3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

………………………………” hükmü ile,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  “Tanımlar başlıklı” V maddesinin C. Bakım ve Onarıma İlişkin İhaleler alt başlığında;

 

“4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır. Bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı, küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise yapım işi olarak ihale edilmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler” başlıklı 7.4. maddesinde;

 

            “Havai veya yer altı kablolu ENH, trafo, indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, YG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya aydınlatma şebekesi olmak üzere elektrik tesisi işleri ile söz konusu tesislerin arıza, arıza bakım onarım, bakım onarım ve tesis işleridir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihale hizmet alımı olarak tanımlanmış olup yeterlik kriterleri de dahil olmak üzere tüm ihale dokümanları Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde düzenlendiği, ihale konusu işin arıza bakım onarım işi olduğu ve hizmet alımı olarak ihale edilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-İhale konusu işin BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü bölgesinde AG-YG elektrik ve dağıtım şebekeleri arıza onarım ve bakım işleri olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

“İstekliler, bu hizmet alımı ihalesinde İşletme Müdürlüğü bazında kısmi teklif verebilirler. Kısmi teklif verecek istekliler teklif vereceği her İşletme Müdürlüğü bölgesindeki işler için teklif birim fiyat cetvelini ayrı ayrı dolduracak ve her işletme müdürlüğü için ayrı bir kısmi teklif bedeli bulacaklardır. Her işletme müdürlüğü bölgesi için bulunacak bu kısmi teklif bedelleri ayrı ayrı rakam ve yazıyla teklif mektubunda yazılacaktır. Ayrıca kısmi teklif bedellerinin toplamı alınarak toplam teklif birim fiyat bedeli bulunacak ve bu bedel teklif mektubuna rakam ve yazı ile yazılacaktır. Yeterlik kriterleri, tüm kısmi teklif bedellerin toplamı olan toplam teklif birim fiyat bedeli üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca istekliler üzerine kalan işletme müdürlükleri için ayrı ayrı sözleşme imzalayabilirler.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale birim fiyat teklif usulü ve kısmi teklife açık biçimde gerçekleştirilmiştir. İdari Şartnamenin 22 nci maddesinde her işletme bölgesine ilişkin teklif birim fiyat cetvelinin ayrı ayrı doldurulacağı ve her bir bölgeye ait kısmi teklif tutarının ayrıca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki standart formlardan Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunun 2 no’lu dip notunda;

 

“Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

………… Kısım/Kalem  : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

……….... Kısım/Kalem : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

………… Kısım/Kalem  : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam              : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)”

 

Düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 22 nci madde hükmü ve standart formdaki düzenleme gereği; her bir isteklinin her bir işletme bölgesi için ayrı ayrı birim fiyat teklif cetveli doldurması ve bu kısma ilişkin tutarı teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak yazı ve rakamla yazması, ayrıca teklif verdiği kısımlar toplamını da yine teklif mektubunun 7 nci maddesindeki ilgili bölümüne dercetmesi gerekmesine rağmen;

 

İhalenin çeşitli kısımları itibariyle;

 

Başvuru sahibinin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, istekli Mustafa CESUR’un verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların adları yazılarak teklifin rakam ve yazı ile yazılması gerektiği halde Genel İcmal Tablosu şeklinde başka bir sayfada sadece rakamların yazıldığı bir liste sunulduğu, Anadolu Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, Karel İnş. Elek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin 7 nci maddede yazdığı toplam teklif bedeli ile 7 nci maddenin devamında kısmi tekliflerin toplanması sonucu ortaya çıkan toplam bedelin faklı olduğu, Trakya Elektrik Taah. Tic ve Koord. Ltd. Şti.‘nin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, sadece toplam teklif bedelinin yazı ile yazıldığı, tüm bu isteklilerin söz konusu hata ve eksiklikler dolayısıyla değerlendirme dışı bırakıldıkları tespit edilmiştir..

 

Her ne kadar idarenin idari şartnamenin 22 nci maddesinde kısmi tekliflerin hazırlanmasına ilişkin kuralları belirlediği görülmekle birlikte, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunun 2 no’lu dipnotundaki kısmi teklif uygulamasına yönelik bölümü 7 nci maddenin devamı olarak yazmadığı ve bu işlemin isteklilere bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu dip notta bu ifadenin isteklilerce dikkate alınması ve 7 nci maddenin devamı olarak teklif mektubunda yer verilmesi gerektiği şeklinde bir açıklama mevcutsa da, idarenin zaten her isteklinin doldurması gereken bir bölümü başlangıçta standart form haline getirerek 7 nci maddenin devamında göstermesi ve idari şartnamenin 22 nci maddesiyle uyumlu bir standart formu hazırlamak suretiyle isteklilere vermesi çok sayıda isteklinin değerlendirme dışı kalmasına neden olan hata ve eksikliklerin önlenmesi sonucunu doğuracak bir uygulama olacakken bu yapılmamıştır,

Sonuç itibariyle, çok sayıda isteklinin standart formu usulüne uygun biçimde düzenlemediği ve yukarıda ifade edilen türden hataları yaptığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle çok sayıda uygun teklifin değerlendirmeye alınamadığı ve kısmi teklife açık ihale yapılmasından beklenen rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin incelenen ihalede gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

 

 

2 -Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin;

 

 “Yaklaşık maliyet” başlıklı  6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında;

 

“Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü ile,

            “Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 7 nci maddesinde; 

 

“Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

 

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde gösterilen bir kısım iş kalemlerine (örneğin; D1 Toprak kablo kanal yapımı pozuna 50 Ykr. neredeyse yaklaşık maliyetin 20 de biri kadar) aşırı düşük, bir kısım iş kalemlerine ise (örneğin 1Kv kablo montajı pozuna 58,5 YTL, yaklaşık maliyetin 30 katı kadar) aşırı yüksek nitelikte, işin yapılabilirlik ölçütleriyle uyumsuzluk arz eden  birim fiyat teklifleri verdiği görülmektedir.

 

Bu hususun isteklilerin, yaptırılacak iş kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlarının sözleşmenin uygulanması aşamasında önemli ölçüde değişeceği beklentisine dayandığı anlaşılmaktadır.

 

Bunun önlenmesi için, miktar tespitlerinin sağlıklı yapılması, bu çerçevede işin bünyesinde bulunan ve projesi yapılabilir durumda olan işlere ait miktarların projeye, projesi yapılamayan iş kalemlerinin ise sağlıklı bir ihtiyaç plan ve programına dayanması gerektiği tespit edilmiştir.

                

                 Açıklanan nedenlerle;

 

1-Güngören ve Sarıyer İşletme Müdürlüklerinin ihalesi ile ilgili İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2-İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

ELTA Elk. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş durum belgesinin TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Merkez I. Kısım İlçe Şehir Elektrik Tesisi (AG-OG elektrik tesisi işi) ne ait olduğu, sözleşme tarihinin 09.11.1999 olduğu belge tutarının 1.879.579.400.000 TL olduğu, idarece hak ediş ödeme cetvelinin getirtildiği, buna göre ilan tarihinden (26.09.2006) geriye 5 yıl içerisinde yapılan ödemelerin 1.069.375.247.646 TL olduğu, belgenin birim fiyatlı iş olduğu kabul edilerek güncellenmesi sonucu bulunan 8.644.379.210.893 TL’nin isteklinin toplam teklifi olan  33.089.998,19 YTL yi karşılamadığı ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

ELTA Elk. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş durum belgesinin toplam teklifi olan  33.089.998,19 YTL yi karşılamadığından Sarıyer, Güngören İşletme Müdürlüğü için verdiği tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından Kurulun, ihalenin iptaline ilişkin kararına katılmıyoruz.

 

 

 

H.Hüseyin GÜRHAN                                                                      Hakkı USTAÖMER

   Kurul Üyesi                                                                            Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul