En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-769
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :129
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-769
Şikayetçi:
 Karel İnş. Elek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kubilay Sokak No:7/1 Tandoğan ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 BEDAŞ Genel Müdürlüğü Abdülhakhamit Cad. No:79 34430Taksim Beyoğlu/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2070
Başvuruya konu ihale:
 2006/137878 İhale Kayıt Numaralı “BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü Bölgesinde AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2007 tarih ve 08.02.22.G012/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 09.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü Bölgesinde AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Karel İnş. Elek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 2070 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin Avcılar İşletme Müdürlüğü kısmının 29.12.2006 tarihinde iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 12 bölgeyi kapsayan ihalede 8 bölge için teklif verdiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu halde teklif mektubunda kısmi teklif bedellerinin toplam tutarı ile teklif mektubunun 7. maddesine yazılan ve teklife esas olarak yazı ve rakamla yer alan teklif tutarı birbirini tutmadığı için, idari şartnamenin 24.2 maddesine göre değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece teklif mektubu cetvelindeki aritmetik hataların düzeltilip istekliden düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğinin sorulması gerekirken idarece bu yönde hareket edilmediği, kısmi teklife açık ihalelerde toplam teklif bedelinin bir anlam ifade etmediği, sadece geçici teminat ve iş bitirme belgesinin yeterliliği için değer ifade ettiği,  idarece değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  İhale konusu işin BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü bölgesinde AG-YG elektrik ve dağıtım şebekeleri arıza onarım ve bakım işleri olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde;  “İstekliler, bu hizmet alımı ihalesinde İşletme Müdürlüğü bazında kısmi teklif verebilirler. Kısmi teklif verecek istekliler teklif vereceği her İşletme Müdürlüğü bölgesindeki işler için teklif birim fiyat cetvelini ayrı ayrı dolduracak ve her işletme müdürlüğü için ayrı bir kısmi teklif bedeli bulacaklardır. Her işletme müdürlüğü bölgesi için bulunacak bu kısmi teklif bedelleri ayrı ayrı rakam ve yazıyla teklif mektubunda yazılacaktır. Ayrıca kısmi teklif bedellerinin toplamı alınarak toplam teklif birim fiyat bedeli bulunacak ve bu bedel teklif mektubuna rakam ve yazı ile yazılacaktır. Yeterlik kriterleri, tüm kısmi teklif bedellerin toplamı olan toplam teklif birim fiyat bedeli üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca istekliler üzerine kalan işletme müdürlükleri için ayrı ayrı sözleşme imzalayabilirler.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale birim fiyat teklif usulü ve kısmi teklife açık biçimde gerçekleştirilmiştir. İdari Şartnamenin 22 nci maddesinde her işletme bölgesine ilişkin teklif birim fiyat cetvelinin ayrı ayrı doldurulacağı ve her bir bölgeye ait kısmi teklif tutarının ayrıca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki standart formlardan Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunun 2 no’lu dip notunda;

“Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

………… Kısım/Kalem  : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

……….... Kısım/Kalem : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

………… Kısım/Kalem  : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam              : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)”

 

Düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 22 nci madde hükmü ve standart formdaki düzenleme gereği; her bir isteklinin her bir işletme bölgesi için ayrı ayrı birim fiyat teklif cetveli doldurması ve bu kısma ilişkin tutarı teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak yazı ve rakamla yazması, ayrıca teklif verdiği kısımlar toplamını da yine teklif mektubunun 7 nci maddesindeki ilgili bölümüne dercetmesi gerekmesine rağmen;

 

İhalenin çeşitli kısımları itibariyle;

 

Başvuru sahibinin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, istekli Mustafa CESUR’un verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların adları yazılarak teklifin rakam ve yazı ile yazılması gerektiği halde Genel İcmal Tablosu şeklinde başka bir sayfada sadece rakamların yazıldığı bir liste sunulduğu, Anadolu Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, Karel İnş. Elek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin 7 nci maddede yazdığı toplam teklif bedeli ile 7 nci maddenin devamında kısmi tekliflerin toplanması sonucu ortaya çıkan toplam bedelin faklı olduğu, Trakya Elektrik Taah. Tic ve Koord. Ltd. Şti.‘nin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, sadece toplam teklif bedelinin yazı ile yazıldığı, tüm bu isteklilerin söz konusu hata ve eksiklikler dolayısıyla değerlendirme dışı bırakıldıkları tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar idarenin idari şartnamenin 22 nci maddesinde kısmi tekliflerin hazırlanmasına ilişkin kuralları belirlediği görülmekle birlikte, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunun 2 no’lu dipnotundaki kısmi teklif uygulamasına yönelik bölümü 7 nci maddenin devamı olarak yazmadığı ve bu işlemin isteklilere bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu dip notta bu ifadenin isteklilerce dikkate alınması ve 7 nci maddenin devamı olarak teklif mektubunda yer verilmesi gerektiği şeklinde bir açıklama mevcutsa da, idarenin zaten her isteklinin doldurması gereken bir bölümü başlangıçta standart form haline getirerek 7 nci maddenin devamında göstermesi ve idari şartnamenin 22 nci maddesiyle uyumlu bir standart formu hazırlamak suretiyle isteklilere vermesi çok sayıda isteklinin değerlendirme dışı kalmasına neden olan hata ve eksikliklerin önlenmesi sonucunu doğuracak bir uygulama olacakken bu yapılmamıştır.

 

Sonuç itibariyle, çok sayıda isteklinin standart formu usulüne uygun biçimde düzenlemediği ve yukarıda ifade edilen türden hataları yaptığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle çok sayıda uygun teklifin değerlendirmeye alınamadığı ve kısmi teklife açık ihale yapılmasından beklenen rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin incelenen ihalede gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  -Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin; “Yaklaşık maliyet” başlıklı  6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında;  “Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü ile,

            “Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 7 nci maddesinde; 

“Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde gösterilen bir kısım iş kalemlerine (örneğin; D1 Toprak kablo kanal yapımı pozuna 50 Ykr. neredeyse yaklaşık maliyetin 20 de biri kadar) aşırı düşük, bir kısım iş kalemlerine ise (örneğin 1Kv kablo montajı pozuna 58,5 YTL, yaklaşık maliyetin 30 katı kadar) aşırı yüksek nitelikte, işin yapılabilirlik ölçütleriyle uyumsuzluk arz eden  birim fiyat teklifleri verdiği görülmektedir.

 

Bu hususun isteklilerin, yaptırılacak iş kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlarının sözleşmenin uygulanması aşamasında önemli ölçüde değişeceği beklentisine dayandığı anlaşılmaktadır.

 

Bunun önlenmesi için, miktar tespitlerinin sağlıklı yapılması, bu çerçevede işin bünyesinde bulunan ve projesi yapılabilir durumda olan işlere ait miktarların projeye, projesi yapılamayan iş kalemlerinin ise sağlıklı bir ihtiyaç plan ve programına dayanması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Başvuruya konu ihalenin Avcılar İşletme Müdürlüğü kısmının 29.12.2006 tarihinde iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

2-Bayrampaşa, Beyazıt, Çağlayan, Gazi Osman Paşa, Kumburgaz ve Sefaköy İşletme Müdürlüklerinin ihalesi ile ilgili İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

        3-Sarıyer İşletme Müdürlüğünün ihalesi ile ilgili 2007/UH.Z-768 sayılı KİK kararı verildiğinden karar verilmesine yer olmadığına

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale konusu iş BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü bölgesinde AG-YG elektrik ve dağıtım şebekeleri arıza onarım ve bakım işleri olduğu görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

“İstekliler, bu hizmet alımı ihalesinde İşletme Müdürlüğü bazında kısmi teklif verebilirler. Kısmi teklif verecek istekliler teklif vereceği her İşletme Müdürlüğü bölgesindeki işler için teklif birim fiyat cetvelini ayrı ayrı dolduracak ve her işletme müdürlüğü için ayrı bir kısmi teklif bedeli bulacaklardır. Her işletme müdürlüğü bölgesi için bulunacak bu kısmi teklif bedelleri ayrı ayrı rakam ve yazıyla teklif mektubunda yazılacaktır. Ayrıca kısmi teklif bedellerinin toplamı alınarak toplam teklif birim fiyat bedeli bulunacak ve bu bedel teklif mektubuna rakam ve yazı ile yazılacaktır. Yeterlik kriterleri, tüm kısmi teklif bedellerin toplamı olan toplam teklif birim fiyat bedeli üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca istekliler üzerine kalan işletme müdürlükleri için ayrı ayrı sözleşme imzalayabilirler.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki standart form-KİK19.0/H birim fiyat teklif 

mektubunun alt bölümünde yer alan açıklamada; 

 

“Bu Standart Form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

İsteklice, İdari Şartnamenin ‘’Tekliflerin geçerlik süresi’’ maddesinde belirtilen süre esas alınarak doldurulacaktır.

a)  Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

………… Kısım/Kalem           : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

……….... Kısım/Kalem           : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

………… Kısım/Kalem           : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam              : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

b)    Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, işin kısımları için her bir konsorsiyum ortağının verdiği teklif bedelleri ayrı ayrı rakam ve yazıyla yazılacak, bunların toplamından oluşan toplam teklif bedeli de belirtilecektir.

Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. “ düzenlemesi yer almaktadır.

            Karel İnş. Elek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Avcılar, Bayrampaşa, Beyazıt, Çağlayan, Gaziosmanpaşa, Kumburgaz, Sarıyer, Sefaköy İşletme Müdürlüğü için teklif verdiği,

 

Başvuru sahibinin teklif mektubunun 7 nci maddesinin;

“İhale konusu işin (tamamını/aşağıdaki kısmını) teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam 17.466.492,19 YTL (onyedimilyon dörtyüzaltmışaltıbin dörtyüzdoksaniki YTL ondokuz YKR) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Avcılar İşletme Müdürlüğü   = 2.889.943,25 YTL İkimilyon sekizyüzseksendokuzbin dokuzyüzkırküç YTL yirmibeş YKR

Bayrampaşa İşletme Müdürlüğü = 2.185.164,75 YTL İkimilyon yüzseksenbeşbin yüzaltmışdört YTL yetmişbeş YKR

Beyazıt  İşletme Müdürlüğü  = 1.611.740,00 YTL  Birmilyon altıyüzonbirbin yediyüzkırk YTL

Çağlayan İşletme Müdürlüğü = 1.453.000,04  YTL Birmilyon dörtyüzelliüçbin YTL dört YKR

Gaziosmanpaşa İşletme Müdürlüğü = 3.514.990,25 YTL Üçmilyon beşyüzondörtbin doküzyüzdoksan YTL yirmibeş YKR 

Kumburgaz  İşletme Müdürlüğü = 1.544.931,40  YTL  Birmilyon beşyüzkırkdörtbin dokuzyüzotuzbir YTL kırk YKR

Sarıyer İşletme Müdürlüğü =  1.718.243,50 YTL Birmilyon yediyüzonsekizbin ikiyüzkırküç YTL elli YKR

Sefaköy İşletme Müdürlüğü  = 2.380.186,00  YTL İkimilyon üçyüzseksenbin yüzseksenaltı YTL

Toplam                                 = 17.298.199,19 YTL Onyedimilyon ikiyüzdoksansekizbin yüzdoksandokuz YTL ondokuz YKR”

 

            şeklinde düzenlendiği, 

 

            Başvuru sahibinin 7 nci maddede yazdığı toplam teklif bedeli ile 7 nci maddenin devamında kısmi tekliflerin toplanması sonucu ortaya çıkan toplam bedelin faklı olduğu, bu şekliyle teklif mektubunun mevzuata uygun olmadığı bu nedenle idarece değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

ELTA Elk. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş durum belgesinin TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Merkez I. Kısım İlçe Şehir Elektrik Tesisi (AG-OG elektrik tesisi işi) ne ait olduğu, sözleşme tarihinin 09.11.1999 olduğu belge tutarının 1.879.579.400.000 TL olduğu, idarece hak ediş ödeme cetvelinin getirtildiği, buna göre ilan tarihinden (26.09.2006) geriye 5 yıl içerisinde yapılan ödemelerin 1.069.375.247.646 TL olduğu, belgenin birim fiyatlı iş olduğu kabul edilerek güncellenmesi sonucu bulunan 8.644.379.210.893 TL’nin isteklinin toplam teklifi olan  33.089.998,19 YTL yi karşılamadığı ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

ELTA Elk. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş durum belgesinin toplam teklifi olan  33.089.998,19 YTL yi karşılamadığından Sarıyer, Güngören İşletme Müdürlüğü için verdiği tekliflerin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından Kurulun, Bayrampaşa, Beyazıt, Çağlayan, Gazi Osman Paşa, Kumburgaz ve Sefaköy İşletme Müdürlüklerinin ihalelerinin iptaline ilişkin kararına katılmıyoruz.

 

 

 

H. Hüseyin GÜRHAN                                                                     Hakkı USTAÖMER

     Kurul Üyesi                                                                                      Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul