• Karar No: 2007/UH.Z-772
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :132
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-772
Şikayetçi:
 Mim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. İnönü Cad. Karanfil Sokak No:14/5 Maltepe/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 BEDAŞ Genel Müdürlüğü Abdülhakhamit Cad. No:79 34430Taksim Beyoğlu/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 1969
Başvuruya konu ihale:
 2006/137878 İhale Kayıt Numaralı “BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü Bölgesinde AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.02.19.G012/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 09.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü Bölgesinde AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Mim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 1969 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin Avcılar İşletme Müdürlüğü kısmının 29.12.2006 tarihinde iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece teklif cetvelinde buat ve başlıkların yüksek bulunduğu, tekliflerinin yanıltıcı olduğundan değerlendirme dışı bırakıldıkları, söz konusu ihalede T1 ve T2 aralıklarının her bölgeye göre belirli oranlar aralığında olmasının istenildiği, firmalarının tekliflerinde istenilen aralıkta ve oranda fiyat verdiği, her bir iş kaleminin ise firmalarının ekonomi politikası doğrultusunda belirlendiği, kendi açılarından kolay temin edileceği veya mevcut olan iş kalemlerine düşük diğerlerine yüksek fiyat vererek dengenin sağlandığı, arıza ve onarım bakım ihalesi olması sebebiyle hangi imalattan ne kadar yapılacağının önceden kestirilmesinin mümkün olmadığı, hazırlanan keşiflerin tahmini olduğu, iki ayrı keşif listesinden oluşan ihalede hem bu iki keşif listesi arasında belli bir aralığa sıkıştırmak istenmesinin tüm isteklilerin aynı hizaya çekilmesi gibi bir durumu meydana getireceği bununda gerçekleşmesinin imkansız olduğu, idarece tekliflerinin değerlendirilmesi sırasında uygulanan usul ve kriterlerin mevzuata uygun olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Mim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin Avcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kumburgaz, Sarıyer, Sefaköy, Silivri İşletme Müdürlüğü için teklif verdiği görülmüştür.

 

            İhale komisyonunca, şikayetçiden; idari şartnamenin 33. maddesi gereği Bölüm 1-Yer altı Kablo Arızaları Bakım Onarım İşlerine ilişkin Teklif Cetveli 10. sırada yer alan M1 (1 kV kablo mufu) için Avcılar İşletme Müdürlüğü bölgesi için 135,00 YTL, Bakırköy İşletme Müdürlüğü bölgesi için 155,00 YTL, Sarıyer İşletme Müdürlüğü bölgesi için 150,00 YTL, Sefaköy İşletme Müdürlüğü bölgesi için 150,00 YTL, 11. sırada yer alan M2 (O.G. kablo mufu) için Kumburgaz İşletme Müdürlüğü bölgesi için 150,00 YTL teklif bedelli pozlara ilişkin ve Avcılar, Bakırköy, Kumburgaz, Sarıyer ve Sefaköy İşletme Müdürlüğü bölgesine ait tüm teklif ile ilgili malzeme, nakliye, akaryakıt, işçilik vb. maliyet unsurları dikkate alınarak hazırlanmış detaylı ve belgelendirilmiş açıklama istenilmiştir.

 

            Mim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin aşırı düşük teklif açıklamasında; sundukları maliyet hesaplarıyla ilgili tablolar incelendiğinde ilk 9 sıradaki kanal yapımı ve kablo montajı ile ilgili olan iş kalemlerinde verdikleri teklif fiyatları toplam maliyet sütunundaki fiyatlarla mukayese edildiğinde maliyetin altında teklif olduğu, 10, 11 ve 12. sırada yer alan ek muf ve başlıklar ile ilgili olan iş kalemlerinde ise teklif fiyatlarının toplam maliyetin üstünde olduğu, bunun nedeninin hergün iki adet muf veya başlık yapılması esasına göre fiyat hazırlandığı, muf veya başlık arızası olmadığı günlerde devam eden sabit maliyetlerini bu yolla sübvanse edileceğinin düşünüldüğü, teklif verilen 5 bölgeye ait maliyet tabloları, araç listesi, araç ruhsat fotokopileri, ücret maliyet tablosu, kum dolgu ve moloz nakli için fiyat teklifi, beton birim fiyatı için fatura sunulduğu görülmüştür.

 

Şikayetçi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece incelenmesi sonucu; Avcılar, Gaziosmanpaşa, Sarıyer ve Sefaköy İşletme Müdürlüğü için yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasında iş kalemi bazında tranşe teklif birim fiyatları düşük görülse bile ihale konusu işin temelini teşkil eden tranşe pozlara göre aşırı düşük sorgulaması için düzenlenen örnek traşe karşılaştırma cetvelinde görüleceği üzere yaklaşık maliyet analizine göre yaklaşık % 80 oranında yüksek olduğundan söz konusu bölgeler için değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;  “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin, birim fiyat teklif alınması suretiyle gerçekleştirilen ihalede eşit muamele ilkesini gözetmek kaydıyla, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve önemli sayılabilecek nitelikteki iş kalemlerini aşırı düşüklük yönüyle sorgulamasında hukuki bir engel bulunmamakta, isteklilerin ise, teklif fiyatlarının işin yapılabilirlik bedeline uygunluğunu objektif ve bilimsel ölçütler çerçevesinde açıklamaları gerektiğinden, firmanın aşırı düşük açıklamasının idarece uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-İhale konusu işin BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü bölgesinde AG-YG elektrik ve dağıtım şebekeleri arıza onarım ve bakım işleri olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde; “İstekliler, bu hizmet alımı ihalesinde İşletme Müdürlüğü bazında kısmi teklif verebilirler. Kısmi teklif verecek istekliler teklif vereceği her İşletme Müdürlüğü bölgesindeki işler için teklif birim fiyat cetvelini ayrı ayrı dolduracak ve her işletme müdürlüğü için ayrı bir kısmi teklif bedeli bulacaklardır. Her işletme müdürlüğü bölgesi için bulunacak bu kısmi teklif bedelleri ayrı ayrı rakam ve yazıyla teklif mektubunda yazılacaktır. Ayrıca kısmi teklif bedellerinin toplamı alınarak toplam teklif birim fiyat bedeli bulunacak ve bu bedel teklif mektubuna rakam ve yazı ile yazılacaktır. Yeterlik kriterleri, tüm kısmi teklif bedellerin toplamı olan toplam teklif birim fiyat bedeli üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca istekliler üzerine kalan işletme müdürlükleri için ayrı ayrı sözleşme imzalayabilirler.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale birim fiyat teklif usulü ve kısmi teklife açık biçimde gerçekleştirilmiştir. İdari Şartnamenin 22 nci maddesinde her işletme bölgesine ilişkin teklif birim fiyat cetvelinin ayrı ayrı doldurulacağı ve her bir bölgeye ait kısmi teklif tutarının ayrıca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki standart formlardan Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunun 2 no’lu dip notunda; “Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

………… Kısım/Kalem  : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

……….... Kısım/Kalem : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

………… Kısım/Kalem  : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam              : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)”

 

Düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 22 nci madde hükmü ve standart formdaki düzenleme gereği; her bir isteklinin her bir işletme bölgesi için ayrı ayrı birim fiyat teklif cetveli doldurması ve bu kısma ilişkin tutarı teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak yazı ve rakamla yazması, ayrıca teklif verdiği kısımlar toplamını da yine teklif mektubunun 7 nci maddesindeki ilgili bölümüne dercetmesi gerekmesine rağmen;

 

İhalenin çeşitli kısımları itibariyle;

 

Başvuru sahibinin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, istekli Mustafa CESUR’un verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların adları yazılarak teklifin rakam ve yazı ile yazılması gerektiği halde Genel İcmal Tablosu şeklinde başka bir sayfada sadece rakamların yazıldığı bir liste sunulduğu, Anadolu Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, Karel İnş. Elek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin 7 nci maddede yazdığı toplam teklif bedeli ile 7 nci maddenin devamında kısmi tekliflerin toplanması sonucu ortaya çıkan toplam bedelin faklı olduğu, Trakya Elektrik Taah. Tic ve Koord. Ltd. Şti.‘nin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, sadece toplam teklif bedelinin yazı ile yazıldığı, tüm bu isteklilerin söz konusu hata ve eksiklikler dolayısıyla değerlendirme dışı bırakıldıkları tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar idarenin idari şartnamenin 22 nci maddesinde kısmi tekliflerin hazırlanmasına ilişkin kuralları belirlediği görülmekle birlikte, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunun 2 no’lu dipnotundaki kısmi teklif uygulamasına yönelik bölümü 7 nci maddenin devamı olarak yazmadığı ve bu işlemin isteklilere bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu dip notta bu ifadenin isteklilerce dikkate alınması ve 7 nci maddenin devamı olarak teklif mektubunda yer verilmesi gerektiği şeklinde bir açıklama mevcutsa da, idarenin zaten her isteklinin doldurması gereken bir bölümü başlangıçta standart form haline getirerek 7 nci maddenin devamında göstermesi ve idari şartnamenin 22 nci maddesiyle uyumlu bir standart formu hazırlamak suretiyle isteklilere vermesi çok sayıda isteklinin değerlendirme dışı kalmasına neden olan hata ve eksikliklerin önlenmesi sonucunu doğuracak bir uygulama olacakken bu yapılmamıştır,

Sonuç itibariyle, çok sayıda isteklinin standart formu usulüne uygun biçimde düzenlemediği ve yukarıda ifade edilen türden hataları yaptığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle çok sayıda uygun teklifin değerlendirmeye alınamadığı ve kısmi teklife açık ihale yapılmasından beklenen rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin incelenen ihalede gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

 

2 -Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin;   “Yaklaşık maliyet” başlıklı  6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında;  “Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü ile,

            “Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 7 nci maddesinde;   “Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde gösterilen bir kısım iş kalemlerine (örneğin; D1 Toprak kablo kanal yapımı pozuna 50 YKR. neredeyse yaklaşık maliyetin 20 de biri kadar) aşırı düşük, bir kısım iş kalemlerine ise (örneğin 1Kv kablo montajı pozuna 58,5 YTL, yaklaşık maliyetin 30 katı kadar) aşırı yüksek nitelikte, işin yapılabilirlik ölçütleriyle uyumsuzluk arz eden  birim fiyat teklifleri verdiği görülmektedir.

 

Bu hususun isteklilerin, yaptırılacak iş kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlarının sözleşmenin uygulanması aşamasında önemli ölçüde değişeceği beklentisine dayandığı anlaşılmaktadır.

 

Bunun önlenmesi için, miktar tespitlerinin sağlıklı yapılması, bu çerçevede işin bünyesinde bulunan ve projesi yapılabilir durumda olan işlere ait miktarların projeye, projesi yapılamayan iş kalemlerinin ise sağlıklı bir ihtiyaç plan ve programına dayanması gerektiği tespit edilmiştir.

                

            Açıklanan nedenlerle;

 

1- Başvuruya konu ihalenin Avcılar İşletme Müdürlüğü kısmının 29.12.2006 tarihinde iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

            2-Bakırköy, Gazi Osman Paşa, Kumburgaz, Sarıyer, Silivri ve Sefaköy İşletme Müdürlüklerinin ihaleleri ile ilgili 2007/UH.Z-768, 2007/UH.Z-769, 2007/UH.Z-770 ve 2007/UH.Z-771 sayılı KİK kararları verildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul