• Karar No: 2007/UH.Z-773
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :133
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-773
Şikayetçi:
 Baranlar Elektrik İnş. Proje Turz. San. Tic. Ltd. Şti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 61/1 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 BEDAŞ Genel Müdürlüğü Abdülhakhamit Cad. No:79 34430 Beyoğlu/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2217
Başvuruya konu ihale:
 2006/137878 İKN|li “BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü Bölgesinde AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.02.44.G012/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 09.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü Bölgesinde AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Baranlar Elektrik İnş. Proj. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2217 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin Avcılar İşletme Müdürlüğü kısmının 29.12.2006 tarihinde iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirilerek aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, yapmış oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

            İdarenin tekliflerini geçerli kabul etmeme gerekçelerinin 1-0,01 YTL teklif birim fiyatlı D1 pozlu toprak kablo kanalı yapımı işini ve katsayılarla buna bağlı diğer yer altı pozlarına ait işleri anılan bedelle yapılabilir bulmadığı, 2-İş kalemi bazında tranşe birim fiyatlarının düşük görülse de yaklaşık maliyete göre % 20-%300 zamlı olduğu, 3-Avcılar İşletme Müdürlüğüne verilen teklifte K1 pozunun 58,5 YTL olduğu ve bu bedelin yaklaşık maliyetin 30 katı olduğu, 4-1 kV kablo mufu yapımının muf sayısı arttıkça ekonomik olmayacağının bildirildiği,

 

            Firmaların şartnamede belirlenen tüm gider kalemleri tek tek tespit edilerek maliyetin hesaplandığı, söz konusu ihalelerin arıza bakım onarım hizmet alım işi olduğu, firmaların yapım işi değil bakım onarım hizmet alımı için teklif verdiği, işin malzemesinin idare tarafından verileceği, toplam bedelin işletme bölgesindeki işin yapılabilir maliyetini karşıladığı, D1 ve bağlı pozların düşük birim fiyatlarla teklif edilmesi adı geçen kalemlerin ölçümlenmesinin zorluğundan kaynaklandığı, kablo mufu ve kablo montajı için teklif edilen bedelin diğerlerine göre yüksek olmasının sebebi ise ölçümlenmesinin kolay yapılabilir olmasından kaynaklandığı, M1 pozunda yer alan 1 kV kablo mufu montajının sayısının arttıkça zamlı oranların fiiliyatta artacağı ve ekonomik olmayacağının bildirildiği, her işletme bölgesi için yıllık muf adedinin belli olduğu, teklif birim fiyatlarının sabit ve yapılan muf sayısına göre bedelin belirlendiğinden artarak katlanan zamlı bir teklifin söz konusu olmadığı, firmalarının yaklaşık 25 adet poz için ayrı ayrı fiyat verdiği, bu teklifler içerisinde 7 adet poz için verilmiş olan birim fiyat tekliflerinin aşırı düşük ve açıklanamaz olmasının doğru bir yaklaşım olmadığı, Bayrampaşa ve Avcılar İşletme Müdürlüğünün arıza bakım onarım işlerinin firmaları üzerinde bırakılması, Bakırköy ve Silivri İşletme Müdürlüklerinde de tekliflerinin değerlendirmeye alınması, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Baranlar Elektrik İnş. Proj. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.‘nin Bakırköy, Silivri, Bayrampaşa, Avcılar İşletme Müdürlüğü için teklif verdiği,

 

Şikayetçiden Avcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Silivri İşletme Müdürlüğü Bölgesindeki AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri Bölüm I-Yer altı Kablo Arızakları Bakım ve Onarım İşlerine İlişkin Teklif Cetvelinin 1.sırasında yer alan D1 (toprak kanalı yapımı), 2. sırada yer alan D2 (tuvanen dolgulu toprak kanal yapımı), 3. sırada yer alan A1 (Arnavut kaldırımı sökülmesi), 4. sırada yer alan B1 (Beton, beton plakaj sökülmesi), 5. sırada yer alan C1 (Asfalt şose sökülmesi), 6. sırada yer alan A2 (Arnavut kaldırımı yapılması), 7. sırada yer alan B2 (beton, beton plakaj yapılması), 9. sırada yer alan K2 (10, 15, 34,5 kV kablo montajı), 11. sırada yer alan M2 (OG kablo mufu), 12. sırada yer alan KB (OG kablo başlıkları) ve Bakırköy İşletme Müdürlüğü bölgesinde Bölüm II. Araç ve Eleman Kiralama İşlerine ait teklif cetvelinin 6. sırasında yer alan Vİ1 (vasıfsız işçi), 9. sırada yer alan RVİ1 (repocu vasıfsız işçi) pozlarına ilişkin teklifleri ile ilgili malzeme, nakliye, akaryakıt, işçilik vb. maliyet unsurları dikkate alınarak hazırlanmış ihale konusu işin teklif ettiği bedele yapabileceğine dair detaylı ve belgelendirilmiş açıklama ve ayrıca idari şartnamenin 33. maddesi gereğince Bölüm I-Yer altı Kablo Arızaları Bakım ve Onarım İşlerine ilişkin teklif cetveli 10. sırada yer alan M1 (1 kV kablo mufu) için Avcılar İşletme Müdürlüğü bölgesi için 55,00 YTL, Bayrampaşa İşletme Müdürlüğü bölgesi için 290,00 YTL, Bakırköy İşletme Müdürlüğü bölgesi için 142,00 YTL ve Silivri İşletme Müdürlüğü bölgesi için de 140,00 YTL teklif bedelli pozlar için malzeme, nakliye, akaryakıt, işçilik vb. maliyet unsurları dikkate alınarak hazırlanmış belgeye dayalı açıklama  istenilmiştir.

           

            Baranlar Elektrik İnş. Proj. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.‘nin aşırı düşük teklif açıklamasında; teklif verdikleri bölgelere göre T 0ranının sağlandığına ilişkin hesaplama, Bölüm 1 ve 2 de yer alan işlerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklama, teklif verilen İşletme Müdürlükleri için a)Yer üstü T2 arıza bakım onarım elemanları maliyetleri analizi, b)T2 yer üstü arıza işleri için temin edilecek şoförlü araçlar maliyeti, c)Araçlar için istihdam edilecek şoförler maliyeti, d)Yer altı AG-OG kablo arıza bakım ve onarım işlerinde çalışacak olan personel maliyetleri, e)İş sırasında ortaya çıkacak kazı öncesi zemin hazırlama, kazı yapma, bozulan zeminin eski haline getirilmesi için sıkıştırma, hafriyat ve malzeme nakliyeleri, AG-OG yer altı kablo arızasında çalışacak personelin sevkıyatı vb. işlerde kullanılacak olan araç ve gereçlerle ilgili açıklama, f)Yer altı yer üstü araçların akaryakıt, kasko sigorta ve bakım maliyetleri açıklaması, g) diğer gider kalemleri ile ilgili açıklama, rakamsal olarak maliyet analiz tablosu, araçlara ait proforma fatura, sigorta fiyat teklifi, iş makinesi kiralama teklifi, iş elbisesi fiyat teklifi, iş araçları faturaları, şirkete ait araçların ruhsat fotokopileri sunduğu görülmüştür.

 

Şikayetçi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece incelenmesi sonucu; Avcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Silivri İşletme Müdürlüğü için yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasında iş kalemi bazında tranşe teklif birim fiyatları düşük görülse bile ihale konusu işin temelini teşkil eden tranşe pozlara göre aşırı düşük sorgulaması için düzenlenen örnek tranşe karşılaştırma cetvelinde görüleceği üzere yaklaşık maliyet analizine göre yaklaşık % 20 ile % 300 oranında yüksek olduğu, ayrıca D1(toprak kablo kanalı) pozuna 0,01 YTL (1 Ykr) birim fiyat teklif etmiş olması gerek bu pozda gerekse de bu poza bağlı oranlara göre birim fiyatları belirlenen diğer tranşe pozlarına ait işlerin bu fiyatlarla yapılabilmesinin mantığa, fen ve sanat kurallarına uygun bulunmaması, Avcılar İşletme Müdürlüğü bölgesinde 8 inci sırada yer alan K1(1kV Kablo montajı) pozuna 58,5 YTL bedel verdiği, bu bedelin yaklaşık maliyet bedelinin 30 katı zamlı bedel olduğu, yaklaşık maliyete göre düşük gibi görülen kısmi tekliflerin gerçekte zamlı hale geldiği, bu haliyle tekliflerin yanıltıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin, birim fiyat teklif alınması suretiyle gerçekleştirilen ihalede eşit muamele ilkesini gözetmek kaydıyla, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve önemli sayılabilecek nitelikteki iş kalemlerini aşırı düşüklük yönüyle sorgulamasında hukuki bir engel bulunmamakta, isteklilerin ise, teklif fiyatlarının işin yapılabilirlik bedeline uygunluğunu objektif ve bilimsel ölçütler çerçevesinde açıklamaları gerektiğinden firmanın aşırı düşük açıklamasının idarece uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-İhale konusu işin BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü bölgesinde AG-YG elektrik ve dağıtım şebekeleri arıza onarım ve bakım işleri olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

“İstekliler, bu hizmet alımı ihalesinde İşletme Müdürlüğü bazında kısmi teklif verebilirler. Kısmi teklif verecek istekliler teklif vereceği her İşletme Müdürlüğü bölgesindeki işler için teklif birim fiyat cetvelini ayrı ayrı dolduracak ve her işletme müdürlüğü için ayrı bir kısmi teklif bedeli bulacaklardır. Her işletme müdürlüğü bölgesi için bulunacak bu kısmi teklif bedelleri ayrı ayrı rakam ve yazıyla teklif mektubunda yazılacaktır. Ayrıca kısmi teklif bedellerinin toplamı alınarak toplam teklif birim fiyat bedeli bulunacak ve bu bedel teklif mektubuna rakam ve yazı ile yazılacaktır. Yeterlik kriterleri, tüm kısmi teklif bedellerin toplamı olan toplam teklif birim fiyat bedeli üzerinden değerlendirilecektir. Ayrıca istekliler üzerine kalan işletme müdürlükleri için ayrı ayrı sözleşme imzalayabilirler.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale birim fiyat teklif usulü ve kısmi teklife açık biçimde gerçekleştirilmiştir. İdari Şartnamenin 22 nci maddesinde her işletme bölgesine ilişkin teklif birim fiyat cetvelinin ayrı ayrı doldurulacağı ve her bir bölgeye ait kısmi teklif tutarının ayrıca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki standart formlardan Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunun 2 no’lu dip notunda;

 

“Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

………… Kısım/Kalem  : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

……….... Kısım/Kalem : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

………… Kısım/Kalem  : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

Toplam              : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)”

 

Düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 22 nci madde hükmü ve standart formdaki düzenleme gereği; her bir isteklinin her bir işletme bölgesi için ayrı ayrı birim fiyat teklif cetveli doldurması ve bu kısma ilişkin tutarı teklif mektubunun 7 nci maddesinin devamı olarak yazı ve rakamla yazması, ayrıca teklif verdiği kısımlar toplamını da yine teklif mektubunun 7 nci maddesindeki ilgili bölümüne dercetmesi gerekmesine rağmen;

 

İhalenin çeşitli kısımları itibariyle;

 

Başvuru sahibinin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, istekli Mustafa CESUR’un verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların adları yazılarak teklifin rakam ve yazı ile yazılması gerektiği halde Genel İcmal Tablosu şeklinde başka bir sayfada sadece rakamların yazıldığı bir liste sunulduğu, Anadolu Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, Karel İnş. Elek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin 7 nci maddede yazdığı toplam teklif bedeli ile 7 nci maddenin devamında kısmi tekliflerin toplanması sonucu ortaya çıkan toplam bedelin faklı olduğu, Trakya Elektrik Taah. Tic ve Koord. Ltd. Şti.‘nin verdiği teklif mektubunda 7 nci maddenin devamı olarak teklif verilen kısımların (İşletme Müdürlüklerinin) adları yazılarak teklifin rakam ile yazıldığı halde yazı ile yazılmadığı, sadece toplam teklif bedelinin yazı ile yazıldığı, tüm bu isteklilerin söz konusu hata ve eksiklikler dolayısıyla değerlendirme dışı bırakıldıkları tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar idarenin idari şartnamenin 22 nci maddesinde kısmi tekliflerin hazırlanmasına ilişkin kuralları belirlediği görülmekle birlikte, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli standart formunun 2 no’lu dipnotundaki kısmi teklif uygulamasına yönelik bölümü 7 nci maddenin devamı olarak yazmadığı ve bu işlemin isteklilere bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Bahse konu dip notta bu ifadenin isteklilerce dikkate alınması ve 7 nci maddenin devamı olarak teklif mektubunda yer verilmesi gerektiği şeklinde bir açıklama mevcutsa da, idarenin zaten her isteklinin doldurması gereken bir bölümü başlangıçta standart form haline getirerek 7 nci maddenin devamında göstermesi ve idari şartnamenin 22 nci maddesiyle uyumlu bir standart formu hazırlamak suretiyle isteklilere vermesi çok sayıda isteklinin değerlendirme dışı kalmasına neden olan hata ve eksikliklerin önlenmesi sonucunu doğuracak bir uygulama olacakken bu yapılmamıştır,

Sonuç itibariyle, çok sayıda isteklinin standart formu usulüne uygun biçimde düzenlemediği ve yukarıda ifade edilen türden hataları yaptığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle çok sayıda uygun teklifin değerlendirmeye alınamadığı ve kısmi teklife açık ihale yapılmasından beklenen rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin incelenen ihalede gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

 

 

2 -Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin;

 

 “Yaklaşık maliyet” başlıklı  6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında;

 

“Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.” hükmü ile,

            “Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 7 nci maddesinde; 

 

“Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

 

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde gösterilen bir kısım iş kalemlerine (örneğin; D1 Toprak kablo kanal yapımı pozuna 50 Ykr. neredeyse yaklaşık maliyetin 20 de biri kadar) aşırı düşük, bir kısım iş kalemlerine ise (örneğin 1Kv kablo montajı pozuna 58,5 YTL, yaklaşık maliyetin 30 katı kadar) aşırı yüksek nitelikte, işin yapılabilirlik ölçütleriyle uyumsuzluk arz eden  birim fiyat teklifleri verdiği görülmektedir.

 

Bu hususun isteklilerin, yaptırılacak iş kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlarının sözleşmenin uygulanması aşamasında önemli ölçüde değişeceği beklentisine dayandığı anlaşılmaktadır.

 

Bunun önlenmesi için, miktar tespitlerinin sağlıklı yapılması, bu çerçevede işin bünyesinde bulunan ve projesi yapılabilir durumda olan işlere ait miktarların projeye, projesi yapılamayan iş kalemlerinin ise sağlıklı bir ihtiyaç plan ve programına dayanması gerektiği tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1- Başvuruya konu ihalenin Avcılar İşletme Müdürlüğü kısmının 29.12.2006 tarihinde iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

            2- Bayrampaşa, Bakırköy ve Silivri İşletme Müdürlüklerinin ihaleleri ile ilgili 2007/UH.Z-769, 2007/UH.Z-770 ve 2007/UH.Z-771 sayılı KİK kararları verildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul