• Karar No: 2007/UH.Z-793
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :173
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-793
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Sümer 1 Sokak No:16/15 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Maltepe Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü), Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi No: 52 Maltepe/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5878
Başvuruya konu ihale:
 2006/184925 İhale Kayıt Numaralı “Maltepe İlçesindeki Parkların ve Yeşil Alanların Bakım Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.05.56.0025/2007-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Maltepe Belediye Başkanlığı tarafından 26.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Maltepe İlçesindeki Parkların ve Yeşil Alanların Bakım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.02.2007 tarih ve 5878 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın kaldırılmasına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece 26.01.2007 tarihinde yapılan “park ve yeşil alanların bakımı hizmet alımı” ihalesine ait ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin 14.02.2007 tarihinde  bir yazı ile ihale sürecine devam kararı aldığı, bu yazıda “havaların mevsim şartlarına uygun olarak devam etmemesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle park ve yeşil alanlarda periyodik sulama ve çocuk oyun alanlarının mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeni ile halen yoğun şekilde kullanılıyor olması sebebiyle bekçilik ve rutin bakımlarının şart olması ve mevsim çiçeklerinin dikim süresinin bu sürede geçme durumunun söz konusu olması ayrıca cadde ve parklarda bulunan ağaçların sınırlı olan budama süresinin geçecek olması nedeniyle ihale sürecinin devamına karar verilmiştir” denildiği, bu kararın hukuka uygun olmadığı, çünkü Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesi uyarınca ihale sürecinin uzaması halinde idareye pazarlık usulüyle hizmet satın alma yetkisi verildiği, ayrıca alınan kararda sözleşmenin imzalanacağının belirtilmesi gerekirken bu hususa yer verilmediği sadece ihale sürecinin devam edeceğinin belirtildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Kurul üyesi Hakkı USTAÖMER’in, “İdarenin, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam edilmesi kararına Kurumun müdahale yetkisi bulunmadığı yönündeki” karşı oyuna karşılık ihale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul