• Karar No: 2007/UH.Z-794
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :182
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-794
Şikayetçi:
 CSS Hiz. İşl. San. Tic A. Ş.-Haf-M En. Tem. İnş. Gıda Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Koşuyolu Mecidiye Mah. Cenap Şahabettin Cad. Nu 54/2 Kadıköy/İSTANBUL (ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi, İnönü Bulvarı Nu 27 Bahçelievler Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1043
Başvuruya konu ihale:
 2006/129874 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.01.29.0102/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEDAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi’nce 27.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak CSS Hizmet İşletme San. Tic A. Ş.-Haf-M Enerji Tem. İnş. Gıda Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nin 06.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  12.01.2007 tarih ve 1043 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 27.10.2006 tarihinde yapılan ihalenin Çağ Müşavirlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının 04.12.2006 tarihinde tebliğ edildiği, idareye 06.12.2006 tarihinde şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarenin 30 günlük süre içerisinde cevap vermemesi üzerine itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin 30 günlük süre içerisinde şikayet başvurusunu sonuçlandırmamasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere ve Tebliğlere aykırı olduğu, kesinleşen ihale kararında iş deneyim belgesi tutarının ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesi tutarından daha düşük olması nedeniyle 2 nci en avantajlı teklif kabul edildiklerinin bildirildiği, ancak sundukları iş deneyim belgesinin ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinden daha yüksek tutarlı olduğu, tek sözleşmeye dayalı iş deneyim belgeleri üzerinde mevzuata aykırı yorumlar yapılarak ihale komisyonunca iş deneyim tutarının düşürüldüğü, CSS Hizmet İşletme Sanayi A.Ş. olarak pilot ortak olduklarını, ihaleye sundukları iş deneyim belgesinin Türk Hava Yoları A.O kurumunca düzenlenmiş tek sözleşmeye dayalı bir iş deneyim belgesi olduğu ve bölünemeyeceği, 19.04.2006 sözleşme tarihli, 23.08.2005 kabul tarihli 10.207.296,53YTL tutarlı iş deneyim belgesinin güncelleştirilerek hisse oranında tamamının değerlendirilmesi gerektiği, aksine bir uygulamanın ihale Kanunu ve Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğine aykırı olacağı, ihaleye teklif verdikten sonra Kamu İhale Kurumunun internet sitesinden sonuçlanan ihale kararlarını takip ederken kendilerinin teyidinin alındığının görüldüğü, ancak aradan 9 gün geçtikten sonra Çağ Müşavirlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teyidinin alındığının görüldüğü, ihale komisyonunun önce ortak girişim olarak kendilerinin teyidini aldığı, daha sonra ise Çağ Müşavirlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teyidini aldığı, buradan ihale komisyonunun ihaleyi önce kendileri üzerinde bıraktığı, birkaç gün geçtikten sonra ise ihaleyi Çağ Müşavirlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bıraktığı, buradan ihale komisyonun işlemlerinin mevzuata aykırı olarak yaptığının anlaşıldığı, bu nedenlerle inceleme yapılarak ihale kararının düzeltilmesi ve iş deneyim belgesi yüksek olan ortak girişimlerine ihalenin verilmesi iddialarına yer verilmiştir.

 

A-Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibi iş deneyim belgesinin yanlış değerlendirilmesi sonucunda 2 nci en avantajlı teklif yapıldıklarını, oysa iş deneyim belgesinin tek sözleşmeye ilişkin olduğunu  ve bölünemeyeceğini ileri sürmektedir.

 

            Başvuruya konu ihale TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 255 kişi ile 2 yıllık temizlik ve ilaçlama ihalesidir.

 

            İhaleye 11 istekli tarafından teklif verilmiş olup, Çağ Tem. Ltd. Şti. ve CSS A.Ş.-Haf-M Ltd. Şti. Ortak girişimi aynı fiyatı teklif etmiştir.

 

            İdari Şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36.3.1 inci maddesinde; “birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır” düzenlemesi bulunmaktadır.

            İhale komisyonu Çağ Tem. Ltd. Şti. ve CSS A.Ş.-Haf-M Ltd. Şti. Ortak girişiminin aynı fiyatı teklif etmesi üzerine idari şartnamenin 36.3.1 inci maddesi uyarınca iş deneyim belgesi en yüksek olanı tespit amacıyla iş deneyim belgelerini güncellemiştir.

 

Çağ Tem. Ltd. Şti.; Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenmiş 23.01.2006 tarih ve 512 sayılı, 2005 Yılı Malzemeli Temizlik Hizmeti alımına ait 2.917.000,00YTL tutarlı iş deneyim belgesi sunmuştur. İş deneyim belgesinde, iş deneyimine konu işin 04.01.2005 tarihinden başlayıp, 31.12.2005 tarihinde sona erdiği, sözleşme tarihinin 01.01.2005 olduğu belirtilmektedir.

 

İhale komisyonunca, Çağ Tem. Ltd. Şti. tarafından ibraz edilen bu iş deneyim belgesi modülde yapılan hesaplama ile güncellenmiş ve 3.302.639,00YTL güncellenmiş iş deneyim tutarı tespit edilmiştir.

 

CSS A.Ş.-Haf-M Ltd. Şti. Ortak girişiminin İş Ortaklığı Beyannamesinde pilot ortağın %51 hisse oranı ile CSS A.Ş. olduğu belirtilmiştir. Pilot ortak CSS A.Ş. Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş 26.09.2005 tarih ve 6204 sayılı, 915 personel ile THY A.O. İş Yerlerinde Teknik, Kontrol-Gözetim-Denetim, İtfaiye, Yükleme-Boşaltma ve Temizlik Hizmetleri Alımına ait 10.207.296,53YTL tutarlı iş deneyim belgesi ibraz etmiştir. İş deneyim belgesinde, sözleşmenin 19.04.2004 tarihinde imzalandığı, işin kabul tarihinin 23.08.2005 olduğu, işin CSS A.Ş.-Paksil Ltd. Şti. ortak girişimi eliyle gerçekleştirildiği, CSS A.Ş.’nin iş deneyim belgesine konu işteki ortaklık oranının %70 olduğu  belirtilmektedir.

 

İhale komisyonu CSS A.Ş.’nin THY. A.O. tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinin “Temizlik” dışında başka iş kollarını da içermesi nedeniyle THY A.O.’ndan iş deneyim belgesine konu işte kaç kişinin kaç gün “Temizlik” işinde çalıştığının bildirilmesini istemiştir. THY. A.O.’nca 915 personellik ihale konusu işte 19.04.2004-23.08.2005 tarihleri arasında 413 kişinin temizlik işinde çalıştığı bildirilmiştir.

 

İhale komisyonu ihale konusu işin sözleşmesinde işin süresinin 19.04.2004-19.04.2005 tarihleri arası 12 aylık olduğunun belirtilmesini dikkate alarak 413 işçinin asgari ücret üzerinden  asgari işçilik maliyetini tepsi etmiş, bunu güncellemiş ve güncellenen tutarın CSS A.Ş. nin %70 hisse oranını dikkate alarak %70’ini belirlemiş ve bu tutarı değerlendirmede esas almıştır. Bu şekilde yapılan hesaplama sonucunda CSS. A.Ş.’nin güncellenmiş iş deneyim belgesi tutarının 2.389.863,00YTL olduğuna karar vermiştir. Tespit edilen bu tutar Çağ Tem. Ltd. Şti.’nin 3.302.639,00YTL güncellenmiş iş deneyim tutarından düşük olduğu için aynı fiyatı teklif eden Çağ Tem. Ltd. Şti. üzerine ihale bırakılmıştır.

 

Başvuru sahibi ortak girişim, ihale komisyonunca yapılan bu işlemin doğru olmadığını, iş deneyim belgesinin bölünemeyeceğini ileri sürmektedir.

 

İhale konusu iş ilan ve idari şartnamede; “Temizlik ve İlaçlama” olarak belirtilmiştir. Benzer iş tanımı ilan ve idari şartnamede; “bu ihalede benzer iş olarak , iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler,ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olup, bunlar binaların temizlik ve ilaçlama hizmetleridir” şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla ihale dokümanında yapılan ihale konusu iş ve benzer iş düzenlemesine göre istekliler tarafından ihaleye “temizlik ve ilaçlama” işine ait iş deneyim belgesinin sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibi CSS A.Ş.’nin ibraz ettiği iş deneyim belgesi “915 personel ile THY A.O. İş Yerlerinde Teknik, Kontrol-Gözetim-Denetim, İtfaiye, Yükleme-Boşaltma ve Temizlik Hizmetleri Alımına” ait olup, temizlik işi dışında başkaca işleri de içerdiğinden sadece temizlik işine ait tutarın belirlenmesi gerekmektedir. Ancak ihale komisyonunca iş deneyim belgesine konu işin temzlik işi bölümünde çalışan işçi sayısının sözleşme süresi dikkate alınarak asgari ücret üzerinde asgari işçilik maliyetinin çıkarılarak hesaplama işlemi temizlik işine ait doğru tutarı çıkarmayacağından uygun değildir. Bu nedenle iş deneyim belgesine konu işte temizlik için ne kadar tutar ödendiğinin hak edişler esas alınarak tespit edilmesi ve bu tutarın “temizlik iş deneyim tutarı” olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca iş deneyim belgesini düzenleyen idarelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin 53-61 maddelerinde yer alan hükümler esas alınarak düzenlenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başbakanlık İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 2006/141628 ihale kayıt numaralı temizlik ihalesine ilişkin alınan 15.01.2007 tarih ve 01 sayılı kararda; “Çağ Tem. Ltd. Şti.’nin sunduğu Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenmiş 23.01.2006 tarih ve 512 sayılı 2.917.000,00YTL tutarlı iş bitirme belgesi ile 03.11.2004 tarih ve 13210 sayılı 2.450.000.000.000TL tutarlı iş durum belgesinin tutar ve tarihlerinin doğru olmadığı, aynı şekilde CSS A.Ş.’nin sunduğu THY A.O. tarafından düzenlenmiş 26.09.2005 tarih ve 6204 sayılı 10.207.296,53YTL tutarlı iş bitirme belgesinin tutarının doğru olmadığı, bu nedenle her iki isteklinin ihale dışı bırakılmasına” karar verildiği belirtilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan Çağ Tem. Ltd. Şti. ile ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen CSS A.Ş.-Haf-M Ltd. Şti. Ortak girişimin pilot ortağı CSS A.Ş.’nin ihaleye sunduğu iş deneyim belgeleri, Başbakanlık İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 2006/141628 ihale kayıt numaralı temizlik ihalesinde doğru olmadığı belirtilen iş deneyim belgeleridir. Bu nedenle ihale komisyonu tarafından bu belgelerin doğruluğunun araştırılarak sonucuna göre yenden değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Genel Tebliğinde; “Teklif Birim Fiyat” usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin sunacakları teklif birim fiyat cetvelinde öngörülen iş kalemlerinin dışında, “firma karı, genel giderler, vs.” adı altında bir iş kaleminin yer almamasının gerektiği öngörülmesine rağmen bu ihaleye teklif veren isteklilerden aşağıda adı belirtilen firmalar, bu hükme uymayarak teklif  birim fiyat cetvellerinde aşağıdaki iş kalemlerini teklif birim fiyat cetvellerine eklemişlerdir.

 

a)            Çağ Tem. Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif birim fiyat cetvelinde, idarece öngörülen iş kalemlerinin dışında ayrıca, “vergi, resim, harç, muhtelif giderler, vb.” adı altında yeni bir iş kalemi yer almış ve idareye bu iş kalemi için 125.140,54-YTL teklif edilmiştir.

b)            Modern Kimya Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif birim fiyat cetvelinde, idarece öngörülen iş kalemleri dışında ayrıca, “firma karı, sözleşme gideri ve genel giderler” adı altında yeni bir iş kalemi yer almış ve idareye bu iş kalemi için 552.973,20-YTL teklif edilmiştir.

c)            Bayıktem Ltd. Şti.’nin sunduğu teklif birim fiyat cetvelinde, idarece öngörülen iş kalemlerinin  dışında ayrıca,  “%2 Kamu İhale Kurumu payı” ve “%1 firma karı” adı altında idareye bu iki iş kalemi için toplam 188.962,00-YTL teklif edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca bu isteklilerinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Kaldı ki Kurumca düzenlenen matbu “Birim Fiyat Teklif mektubu” örneklerinde; “…..birim fiyat teklif cetvellerinde belirtilen her türlü iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden….” ibaresi bulunmaktadır.

 

            Uygulamada idareler; hakediş ödemelerini yüklenicilere, ihalede teklif ettikleri “Birim Fiyat”lar üzerinden yapacaklardır. Dolayısıyla; “Firma karı, genel giderler, KİK payı, vs.” gibi masraflar bir iş kalemi olmadığından, idarelerin hakediş ödemelerinde teklif birim fiyat cetvelinde yer almaması gereken bu giderler için bir iş kalemi gibi ödeme yapması da mümkün görülmemektedir. Zira iş, “Teklif Birim Fiyat” esası ile ihale edilmektedir.

 

            Öte yandan ihaleye teklif veren isteklilerden Avrasya Ltd. Şti.- Hat Ltd. Şti. iş ortaklığının teklif birim fiyat cetveli incelendiğinde; bu isteklinin cetvelde tek kalem iş için teklifte bulunduğu görülmektedir. Oysa idarece hazırlanan matbu “Teklif Birim Fiyat Cetvelinde” işçilik-yemek ve yol için üç ayrı iş kalemi düzenlenmiş olup isteklilerin her üç iş kalemi için de ayrı ayrı “Teklif Birim Fiyat” teklif etmeleri gerekmektedir. 

 

            Adı geçen istekli, bu usule aykırı bir biçimde “Teklif Birim Fiyat Cetveli”ni düzenlediğinden bu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            İdarece hazırlanan ihale dokümanı eki Teknik Şartnamenin 6’ncı maddesinin ( p ) bendinde; “TEDAŞ istediği takdirde bu sözleşmede yazılı işçi adedini % 30 oranına kadar artırabilir veya azaltabilir” hükmü yer almaktadır.

 

            4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24’üncü maddesinin ( b ) bendinde; “….birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir” hükmü yer almaktadır.

 

            Dolayısıyla Teknik Şartnamede yer alan, “% 30 oranına kadar arttırabilir veya azaltabilir” hükmü Kanuna aykırıdır.

 

            İncelenen ihalede üç istekli aynı teklifi ( 6.382.167,34-YTL ) sunmuşlardır. Bu isteklilerin sundukları teklif birim fiyat cetvelinin açılımı aşağıdaki gibidir.

 

a)      İdare tarafından ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifi :

 

·   İşçilik ücreti                :           255 X 24 ay X 674,82   =       3.694.658,40-YTL

·  Yemek ücreti               :           255 X 24 ay X 215,97   =       1.321.736,40-YTL

·  Yol ücreti                     :           255 X 24 ay X 158,60   =          970.632,00-YTL

·  Vergi, resim,harç,vb.    :                                                 =          125.140,54-YTL

                                                                                        +______________________

                                                                         TOPLAM        6.382.167,34-YTL

 

b)      İdare tarafından ekonomik açıdan 2’inci en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklifi :

           

·  İşçilik ücreti                 :           255 X 24 ay X 660,7764   =   4.043.951,57-YTL

·  Yemek ücreti               :           255 X 24 ay X 220,2894   =   1.348.171,13-YTL

·  Yol ücreti                     :           255 X 24 ay X 161,7720   =      990.044,64-YTL

                                                                                            +______________________

                                                                         TOPLAM        6.382.167,34-YTL

 

 

            Görüldüğü üzere her iki istekli de toplam tutar yönünden 6.382.167,34-YTL’ye ulaşmış; ancak ilk istekli bu tutara, teklifine 125.140,54-YTL’lik “muhtelif giderleri” ekleyerek, ikinci istekli ise bu tutara teklif ettiği “Birim Fiyat”larda kuruş hanesinde virgülden sonra dört haneyi dikkate alarak ulaşmıştır.

 

c)      İdare tarafından teklifi değerlendirme dışı bırakılan Peytem Ltd. Şti.’nin teklifi :

           

·  İşçilik ücreti                 :           255 X 24 ay X 660,78       =   4.043.951,57-YTL

·  Yemek ücreti               :           255 X 24 ay X 220,29       =   1.348.171,13-YTL

·  Yol ücreti                     :           255 X 24 ay X 161,77       =      990.044,64-YTL

                                                                                            +______________________

                                                                         TOPLAM        6.382.167,34-YTL

 

 

            Görüldüğü üzere bu istekli 6.382.162,34-YTL tutarını teklif ederken, teklif ettiği birim fiyatlarda kuruş hanesinde virgülden sonra iki hane yürütmüştür. Dolayısıyla bu isteklinin “Teklif Birim Fiyat”ları ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin “Teklif Birim Fiyat”ları YTL kısmında aynı olmasına rağmen, kuruş hanesinde cüz’i farklılık arz etmektedir. Bu nedenle de yukarıda yer alan çarpım toplamları, karşılarında belirtilen sonuçları vermemekte ise de istekli toplam teklifte aynı tutarı ( 6.382.167,34-YTL’yi ) teklif etmiştir.

 

            Her üç firmanın teklifleri aynı tutar olmakla beraber teklif birim fiyat cetvellerinde yaptığımız tespitler ve teknik şartnamede yer alan % 30 artış oranı hususunun 4735 sayılı Kanuna aykırı olması nedeniyle bu ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olamayacağı görüşüne varıldığından ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

           

 

 

 

                        K.Nejat ÜNLÜ                                             H.Hüseyin GÜRHAN                                                Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul