• Karar No: 2007/UH.Z-797
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :7
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-797
Şikayetçi:
 Serhat Endüstriyel Tem. San. ve Tur. Tic. Ltd. Şti., Hürriyet Mahallesi 27. Cadde No: 2 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Batman Fen Lisesi Müdürlüğü, Belde Mah. Mereto Cad. Radyolink Altı No: 3 72060 BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4605
Başvuruya konu ihale:
 2007/2403 İhale Kayıt Numaralı “3 Öğün Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.04.55.0148/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Batman Fen Lisesi Müdürlüğü’nce 19.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ 3 Öğün Yemek Hizmeti Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Serhat Endüstriyel Tem. San. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.02.2007 tarih ve 4605 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale saatinin ilanda 11:00, idari şartnamede 10:00 olarak belirtildiği,

            2) İhale ilanında 3 işçilik hizmet alımının yazıldığı, idari şartnamede ise bu ifadeye yer verilmediği,

            3) İlanın 4.3.4(a) maddesinde kalite standarda ilişkin belge kapsamında, yemek üretimi ile ilgili TSE Belgesi istendiği halde, idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde ilaçlama işi ile ilgili olara TSE Belgesi istenildiği,

            4) İhale ilanının 4.3.3.(g) maddesinde kurum mutfağında yemek üretimi ile ilgili olarak 3. sınıf gayri sıhhi müessese açma ve çalıştırma ruhsatı alacağına dair noter tasdikli taahhütname istenmesine rağmen idari şartnamenin 7.3.3.(g) maddesinde ise yemek üretimi ile ilgili olarak 3. sınıf gayri sıhhi müessese açma ve çalıştırma ruhsatı aslı ve noter tasdikli suretinin istendiği,

            5)İhale ilanında Kurum mutfağına gıda sicil ve gıda üretim sertifikalarını alacağına dair noter tasdikli taahhütname istenmesine karşılık idari şartnamede bu maddenin bulunmadığı,

            6) İhale ilanında mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin 120 gün kesintisiz 4 aylık dönem bordrosu istenmesine karşılık idari şartnamede bu düzenlemenin olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; İlanın 3(a) maddesinde ihalenin yapılacağı yere ilişkin yapılan düzenlemede yemek hizmeti alımının 19.01.2007 Saat 10:00 İşçilik Hizmet Alımının 19.01.2007 Saat 11:00 de yapılacağının belirtildiği,

 

            Yemek ihalesine ilişkin İdari Şartnamenin 3(d) maddesinde ihale saatinin 10:00 olarak açıklandığı, ancak aynı ilanla iki ihaleye birden çıkılması nedeniyle tereddüde yol açıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;  İhale ilanının hizmetin niteliği, türü ve miktarına ilişkin 2-a maddesinde “…3 işçilik hizmet alımı ihalesi(8 ay)’’ ifadesine yer verildiği,

 

            İlanın 4.3.2 nci maddesinde İsteklinin personel ve organizasyon yapısı başlığı altında,  

      “a)1 Adet Aşçı(En az ilköğretim mezunu, ustalık belgesi)

      1 Adet Aşçı Yardımcısı

      2 Adet Garson

      2 Adet Bulaşıkçı

     Gıda Mühendisi çalıştırdığına ait sözleşme’’ şeklinde düzenleme yapılmış olduğu,

 

      İdari Şartnamenin 7.3.2. maddesinde ise İsteklinin personel ve organizasyon yapısına ilişkin olarak;  a)1Adet Aşçı(İlköğretim mezunu, ustalık belgesi ve referans)

      1 Adet Aşçı yardımcısı(İlköğretim mezunu, referans)

      Yeteri kadar garson(İlköğretim mezunu)

      Yeteri kadar bulaşıkçı(İlköğretim mezunu)

       Gıda mühendisi çalıştırdığına ait belge’’ düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

     

      İdari Şartname ve ilanda personele ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin birbiriyle çelişki arz ettiği görülmüştür.

 

      3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           İdari Şartnamenin  7.3.3 üncü maddesinde Kapasite, araştırma geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler başlığı altındaki a) İlaçlama işleri ile ilgili olarak ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış TSE 8995-İSO 9001-2000 -İSO 22000-2005 Kalite Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini verecektir…’’ düzenlemesi yapılmasına rağmen,

 

İhale konusu işe ilişkin İlanın  4.3.4 üncü maddesinde kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında; “ a)Yemek üretimi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE-8985 belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verileceği..’’ ne ilişkin düzenlemenin yapıldığı anlaşılmış olup, ilan ile idari şartname arasında uyumsuzluk bulunduğu tespit edilmiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak; İhale ilanında 4.3.4 üncü maddenin (g) bendinde “kurum mutfağında yemek üretimi ile ilgili olarak 3. sınıf gayri sıhhi müessese açma ve çalıştırma ruhsatı alacağına dair noter tasdikli taahhütname’’ istendiği halde,

 

             İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinin(g) bendinde yukarıda adı geçen ruhsat aslı ya da noter tasdikli suretinin istendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası haklı bulunmuştur.

 

            5)Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak; İlanın 4.3.4 üncü maddesinin (h) bendinde noter tasdikli taahhütname istenildiği halde, İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinin (b) bendinde T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil ve Üretim Sertifikalarının istenmiş olduğu ve dolayısıyla idari şartname ile ilan arasında yapılan düzenlemelerde paralellik bulunmadığı anlaşıldığından bu iddianın da haklı olduğu değerlendirilmiştir.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;  İlanın “Hizmet Alımı İhalesinde’’ bölümünde yer alan 4.3.2. maddesinde “ Temizlik hizmeti alımı ihalelerinde söz konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının  % 40 ını geçmemek üzere; ihale tarihinden önceki (5) beş yıl içerisinde temizlik hizmetlerinde en az 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırdığına dair (4) aylık sigorta prim bordrosunun isteneceği’’nin belirtildiği, İdari şartnamede sigorta prim bordrosu ile ilgili bir belirleme yapılmadığı, bir an için ilandaki düzenlemenin işçilik hizmetine ilişkin olduğu ve yemek ihalesi ile ilgili olmadığı düşünülse bile idarece açık bir düzenleme yapılmadığından tereddüt oluşturabilecek nitelikte bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca; İsteklinin personel  ve organizasyon yapısına ilişkin olarak ilanda ve idari şartnamede yapılan düzenlemelerde; İsteklinin organizasyon yapısını ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece ön görülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve / veya belgelerin istenildiği anlaşılmıştır.

 

            15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğin 4 üncü maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi çerçevesinde isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına ilişkin taahhütname istenemeyeceği hükme bağlanmış olup söz konusu hükme aykırı davranılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak  yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde “…İhale ve ön yeterlilik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir’’ hükmüne aykırı davranıldığı ve mevcut düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece belirlenen yaklaşık maliyet uyarınca, Kamu İhale Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre ihale ilanının en az 21 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulması gerektiği halde, ilanın sadece yerel gazetede ve ihale tarihinden sadece yedi gün önce yayımlandığı, Kamu İhale Bülteninde hiç yayımlanmadığı, yeterli rekabet ortamının oluşmadığı ve  mevzuata aykırı davranıldığı değerlendirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir." hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, şikayetin 31.01.2007 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 31.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede; 5 isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, bunlardan 3’ünün ihaleye iştirak ettiği, ihaleye iştirak edenlerden birisinin ihaleye teklif mektubu sunmadığı, dolayısıyla bu isteklinin esas itibariyle ihaleye teklif vermediği, bu durumda ihalede iki geçerli teklif bulunduğu, geçerli iki teklifin bedel olarak;

 

·        İhale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin   :  195.304,50-YTL

·        İkinci en avantajlı teklifin                             :   217.005,00-YTL,

      olduğu,                                                                                                                               

 

İdarece düzenlenen yaklaşık maliyet dikkate alındığında, geçerli iki tekliften birisinin yaklaşık maliyetin üstünde, diğerinin de yaklaşık maliyete çok yakın olduğu görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, “…Rekabeti….” sağlamakla yükümlü oldukları kural altına alınmıştır.

 

Bu itibarla; yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda incelenen ihalede, “Rekabet” olgusunun gerçekleşmediği sonucuna ulaşıldığından Kurul Kararında bu gerekçenin de yer almasının gerektiği görüşüyle karara katılıyoruz.

 

 

 

                                        K.Nejat ÜNLÜ                                         Bilal KARACA                                 
                              Kurul Üyesi                                             Kurul Üyesi             

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul