En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-799
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :12
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-799
Şikayetçi:
 Ulusal Özel Güv. ve Koruma Hizm. San. ve Tic. A. Ş., Koşuyolu Muhittin Üstündağ Cad. No:13/2 Kadıköy/İSTANBUL (Anadolu)
 İhaleyi yapan idare:
 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İshak Paşa Mah. Atmeydanı Sok. Sultanahmet Eminönü/İSTANBUL (Avrupa)
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 4944
Başvuruya konu ihale:
 2006/138572 İhale Kayıt Numaralı “Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinin 2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.04.84.0148/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinin 2007 Yılı  Özel Güvenlik Hizmeti Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Ulusal Özel Güv. ve Koruma Hizm. San.  ve Tic. A. Ş.’nin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 4944 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Güvenlik ihalesine ilişkin olarak firmalarınca sunulan teklifin yasal olarak karşılanması zorunlu unsurları içeren en düşük ve uygun teklif olduğu, buna rağmen 20.12.2006 tarihinde bildirilen kesinleşen ihale kararı ile firmalarının teklifinin idarece uygun bulunmadığına ilişkin bildirim yapıldığı, idareye yapılan açıklama talebinden gerekçenin anlaşılamadığı, şikayet başvurusundan da istenen sonucun elde edilemediği, ihalenin tekliflerin alınması aşamasından sonraki kısmının iptal edilerek en avantajlı teklif olan firmalarının teklifinin seçilmesi gerektiği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            Asgari teklif edilmesi gereken rakamın altında yapılan tekliflerin reddedilerek en uygun teklif olan kendi teklifleri üzerinde İhale bırakılması gerektiği iddiasına ilişkin olarak;  

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ihale dokümanında yer verilen ve teklifi etkileyen bileşenleri, dolayısıyla asgari maliyeti karşıladığı görüldüğünden, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari maliyeti karşılamadığına ilişkin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

           

            Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan firma teklifinin asgari maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu cevapta yer alan mali sorumluluk sigortasına ilişkin belgenin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 6 ncı maddesinde, “Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde mali sorumluluk sigortası giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edileceği ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince özel güvenlik mali sorumluluk sigortası prim tutarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili şirketin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir.’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

           

            İlan 31.10.2006 tarihinde Kamu ihale bülteninde yayımlandığından, anılan Tebliğ hükmünün dikkate alınması gerekmektedir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Çevik Güvenlik Limited Şirketinin sunduğu sigorta belgesinin acenteden alındığı, söz konusu sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmediği, anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda, özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin olarak acenteden alınan belgeye teyit yazısı eklendikten sonra tekliflerin değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği Gerekçede Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kurul kararı ile incelenen ihale hakkında “Düzeltici İşlem” uygulamasının yapılmasına karar verilmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan bilgilere göre ihale konusu “Güvenlik hizmeti” işinde çalışacak kişilere, ihale üzerine bırakılacak isteklinin temin etmekle yükümlü olduğu kıyafetlerin :

 

a)Yazlık kıyafet olarak; 2’şer adet gömlek ve pantolon, 1’er adet olmak üzere kravat, kep, ayakkabı, kemer ve reklektif yelek olduğu,

b)      Kışlık kıyafet olarak; 2’şer adet gömlek ve pantolon, 1’er adet olmak üzere kazak, kravat, kep, bot, kaban, kemer, yağmurluk ve mont olduğu görülmektedir.

 

İdare tarafından üzerine ihale bırakılan isteklinin “Aşırı Düşük Sorgulama” kapsamında idareye verdiği açıklama incelendiğinde; bu isteklinin yukarıda belirtilen toplam 21 adet kıyafeti kişi başına toplam 21,50-YTL bedelle temin edebileceğini beyan ettiği ve beyana ilişkin proforma faturayı idareye sunduğu görülmektedir.

 

Günümüz piyasa şartlarında; yukarıda belirtilen 21 adet kıyafetin toplam 21,50-YTL ile temini mümkün olmadığından isteklinin sunduğu proforma faturanın gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu nedenle üzerine ihale bırakılan isteklinin teklifi “Aşırı Düşük” teklif kapsamındadır. Bu durumda anılan teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Bu itibarla; idarenin “Aşırı Düşük Bedel” sorgulaması sonucunda ihaleyi sonuçlandırabilmesinin kriteri, açıklama yapan isteklilerin, “giyim” ve “Mali Sorumluluk Sigorta” poliçe bedellerine ilişkin sundukları belgelerde yer alan tutarların, piyasa koşullarına uygun olup olmadığının tespitidir.

 

Açıklanan nedenlerle; idarenin, “Aşırı Düşük Bedel” sorgulaması sonucunda aldığı cevaplarda yukarıda belirtilen hususu dikkate alarak “Düzeltici İşlem”i uygulaması kaydıyla karara katılıyorum.

 

                                                                           

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                

                                                                                                            Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul