• Karar No: 2007/UH.Z-801
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :14
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-801
Şikayetçi:
 HMS Grup Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. Cevherizade Mahallesi Milli Egemenlik Cad. Kardeş Apt. No:25 1/1 Merkez / MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Ankara Asfaltı 6.Km Merkez / MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2007 / 5952
Başvuruya konu ihale:
 2006/161367 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.05.86.0119/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi tarafından 04.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak HMS Grup Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.’nin 22.02.2007 tarih ve 5952 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede, firmalarının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının asgari maliyetin altında kaldığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 18.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 25.12.2006 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 22.02.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak söz konusu gecikmenin PTT Ankara Posta İşletme Müdürlüğünden kaynaklandığı, başvuru sahibinin 26.12.2006 tarihinde Kurumumuz adına gönderdiği iadeli-taahhütlü gönderinin yanlış adrese teslim edildiği, daha sonra PTT Ankara Posta İşletme Müdürlüğünün 20.02.2007 tarih ve 005783 sayılı yazısı ile Kuruma gönderildiği anlaşılmıştır.

 

            Bununla birlikte, aynı ihaleye ilişkin olarak daha önce Kuruma yapılan başvurular üzerine 05.02.2007 tarih ve 2007/ UH.Z- 403, 05.02.2007 tarih ve 2007/ UH.Z-405 sayılı Kurul Kararları ile;

             Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

             Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

            Karar verilmiştir.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 nci maddesinde;

 

            İddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için, sırasıyla aşağıdaki koşullar aranır:

            a) Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi,

            b) Başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması,

            c) Aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması,

            d) İhale süreci tamamlanmış ve aynı konuda bir şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olmamışsa; iddiaların niteliği ve konusuna göre, yapılacak idari denetimden elde edilecek kamu yararının ihale edilen işin sürdürülüp tamamlanmasıyla sağlanacak yarardan daha yüksek olması” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, aynı ihalede ve aynı konuda itirazın esasının incelenmiş olduğu ve yukarıda yer verilen Kurul Kararlarının alındığı, başvuru sahibinin iddiasının söz konusu Kurul Kararlarında değerlendirildiği, bu durumda başvuru sahibi açısından herhangi bir hak kaybı oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul