En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-802
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :15
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-802
Şikayetçi:
 Taybe Turizm Seyehat Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cemal Gürsel Cad. Karacan Apt. No: 69/1 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 BOTAŞ Petrol İşletmeleri Müdürlüğü, P.K. 73 01944 Ceyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2799
Başvuruya konu ihale:
 2006/159715 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.03.08.0182/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            BOTAŞ Petrol İşletmeleri Müdürlüğü’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Taybe Turizm Seyehat Taşm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2007 tarih ve 2799 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük kabul edilmesine rağmen aşırı düşük teklif olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde yapılacak işin miktarı ve türü belirtilmiştir.          

 

            Yine anılan şartnamenin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde, “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler iş kalemlerinin (araçların) tamamına veya istedikleri iş kalemine (araca) kısmi teklif verebilir. Ancak 15 nolu özel teknik şartnamede belirtilen 3 adet otobüs (Ceyhan personel ve sosyal tesisi) ile 16 nolu özel teknik şartnamede belirtilen 1 adet midibas (Ceyhan personel ve sosyal servisi) bir iş kalemi olarak kabul edilecektir. 15 ve 16 nolu özel teknik şartnamelerdeki birim fiyatlar ve teklifler birlikte değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde şoförlerin yemek giderinin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yine anılan şartnamenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 365 gün olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde şikayetçiden 1,4,5,6,11,13,17,19,20,21,22, 29,30,31,33,34 nolu kalem tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Anılan açıklama yazısına şikayetçinin vermiş olduğu cevaba istinaden şikayetçinin teklifi 11 ve 31 nolu iş kalemlerinde değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 11 nolu “Osmaniye personel servisi” başlıklı bölümünde aracın yıllık çalışma süresinin 250 gün olduğu, mesai günlerinde çalışacağı, tatil günlerinde çalışmayacağı ve bir sürücü çalıştırılacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayetçi tarafından idareye verilen açıklama yazısında şoför ücreti için 250 gün üzerinden açıklama yapıldığı, yemek giderine ilişkin bir açıklama ve tevsik edici belge konulmadığı anlaşılmıştır. Yine diğer maliyet kalemlerine ilişkin olarak tevsik edici belgenin açıklamaya eklenmediği anlaşılmıştır.

 

İşin süresinin 1 (bir) yıl olduğu, bu sürenin şikayetçi tarafından 250 gün olarak dikkate alınıp teklif verildiği, açıklamasına yemek giderine ilişkin bir gider kalemi ve belge eklemeyen şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı bu nedenle de şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 31 nolu “PS-4B Araban sosyal servisi” başlıklı bölümünde bir sürücü çalıştırılacağı ve yılda 1500 sefer yapılacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayetçi tarafından açıklamasına yemek giderine ilişkin bir gider kalemi ve belge eklemeyen şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı bu nedenle de şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 13 nolu “Adana personel servisi” başlıklı bölümünde aracın yıllık çalışma süresinin 250 gün olduğu, mesai günlerinde çalışacağı, tatil günlerinde çalışmayacağı ve bir sürücü çalıştırılacağı düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin şikayetçinin açıklamasını yeterli kabul ettiği görülmektedir. Ne var ki işin süresinin 1 (bir) yıl olduğu, bu sürenin şikayetçi tarafından 250 gün olarak dikkate alınıp personel giderinin buna göre hesaplanarak teklif verildiği, açıklamasına yemek giderine ilişkin bir gider kalemi ve belge eklemeyen şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu kanaatine varılmıştır. İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınan şikayetçinin teklifi 3 üncü sırada yer aldığından sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul