• Karar No: 2007/UH.Z-803
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :16
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-803
Şikayetçi:
 Kılıç Özel Güvenlik Hiz. Eğit. Sav. ve Güv. Sis. Ltd. Şti., Kıbrıs Cad. Zeugma İş Merkezi 501 K 5 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Avşar Yerleşkesi Kayseri Yolu Üzeri 10 Km. KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3325
Başvuruya konu ihale:
 2006/160865 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.03.43.0182/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’nce 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kılıç Özel Güvenlik Hiz. Eğit. Sav. ve Güv. Sis. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2007 tarih ve 3325 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddianın yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olmasına rağmen idare tarafından kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Sözleşme mevzuat hükümlerine uygun olarak imzalandığından başvuru iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

 

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 12 ay süreli 35 güvenlik elemanı çalıştırma işi olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, yol, yemek ve giyeceğin ayni olarak karşılanacağı, verilecek yemeğin 900-1100 kalori arasında olacağı; aylık 26 gün üzerinden hesaplanacağı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının %1,5 olacağı düzenlemesi mevcuttur.

 

Buna göre işçilik hesaplama modülü ile hesaplandığında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 279.100,54 YTL olmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde 5 (beş) istekliden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Akpolat Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. verdiği açıklamasında, giyim bedeli olarak kişi başı 96,25 YTL (toplamda 96,25 x 35 kişi= 3.368,75 YTL); yemek bedeli olarak kişi başı yıllık 78 YTL (toplamda 78 x 35 kişi = 2.730 YTL); yol bedeli olarak yıllık toplamda 533,40 YTL (aylık kişi başı 533,40 / 35 kişi = 15,24 YTL) ; üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası olarak 35 kişi için yıllık 551,25 YTL, maliyet kalemi öngördüğünü belirtmiş ve bunlara ilişkin tevsik edici belgelerini eklemiştir. Bu itibarla ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi şartnamelerde belirtilen gider kalemlerini içerdiği, ihalenin idare tarafından anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata  aykırılık taşımadığı tespit edildiğinden şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İddianın yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale; “İddiaların incelenmesi” kapsamında incelenmiş ve çoğunluk oyu ile, “İddiaların yerinde bulunmadığı”na karar verilmiştir.

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Yüce Yargının yukarıda belirtilen kararlarından da anlaşıldığı üzere incelenen ihale hakkında, “İddiaların incelenmesi” kapsamında olsa dahi esastan, yani 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan kararlardan birisinin alınmasının gerektiği hususunda herhangi bir duraksama bulunmamaktadır.

            Bu itibarla işin esası incelendiğinde; idare tarafından üzerine ihale bırakılan isteklinin, idarenin yapmış olduğu “Aşırı düşük bedel” sorgulamasına verdiği cevaptan; teklifinde yemek bedeli olarak kişi başına yıllık 78,00-YTL, yol bedeli olarak kişi başına yıllık 15,24-YTL’lik bedeli öngördüğü (yani teklif ettiği) anlaşılmaktadır.

            İsteklinin öngördüğü bu bedellere göre :

 

·  Çalışan bir kişinin günlük yemek bedeli : 78,00-YTL / 12 Ay / 26 Gün = 0,25-YTL (25 Yeni Kuruş),

·  Çalışan bir kişinin günlük yol bedeli     : 15,24-YTL / 12 Ay / 26 Gün = 0,048-YTL (4,88 Yeni Kuruş)

olmaktadır.

İsteklinin öngördüğü bu bedellerin günümüz piyasa şartlarına uygun olmadığı izahtan varestedir. Bu nedenle üzerine ihale bırakılan isteklinin teklifi “Aşırı Düşük Bedel” kapsamındadır. Bu itibarla idarenin, “Aşırı Düşük Bedel” sorgulaması sonucunda ihaleyi sonuçlandırabilmesinin kriteri, açıklama yapan isteklilerin,”giyim”, “yemek bedeli”, “yol bedeli” ve “Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe” bedellerine ilişkin sundukları belgelerde yer alan tutarların, piyasa koşullarına uygun olup olmadığının tespitidir.

Açıklanan nedenlerle; yukarıda belirtilen  görüşlerimiz doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( a ) bendi uyarınca “Düzeltici İşlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

                             K.Nejat ÜNLÜ                                    Bilal KARACA

                               Kurul Üyesi                                          Kurul Üyesi                                                            

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul