En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-810
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :24
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-810
Şikayetçi:
 Turkuaz Yemekhane Tem. Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Kahramanmaraş Cad. İpekyolu İş Merkezi Nu 91 k 5 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Pazar Devlet Hastanesi, Soğuksu Mahallesi Pazar/RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2080
Başvuruya konu ihale:
 2006/150179 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Yemek ve Sonrası İşler İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.02.75.0182/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pazar Devlet Hastanesi’nce 15.11.2006 tarihinde  ile yapılan “2007 Yılı Yemek ve Sonrası İşler İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turkuaz Yemekhane Tem. Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2080 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)      İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

2)      Tekliflerinin mevzuata aykırı şekilde değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin miktarının “Normal Yemek : 73.000 Adet (Öğün),  Kahvaltı : 35.000 Adet (Öğün) ve Diyet Yemeği : 12.000 Adet (Öğün)” olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde Güzel Pazar Gıda Çay. Orman Üre. Tem. Tur. Dış Tic. Ltd. Şti.’den teklifine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Adı geçen istekli tarafından verilen cevabi yazıda toptan alışveriş yaptığı için maliyetinin düşük olduğunu belirtmiş ve buna ilişkin 4 (dört) adet tevsik edici belgeyi açıklamasına eklemiştir.

 

Açıklamasına tevsik edici belgelerini ekleyen istekli üzerinde ihalenin bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığından şikayetçinin şikayetinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 63 üncü maddesinde, ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Turkuaz Yemekhane Tem. Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.-Efe Tem. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif mektuplarının sadece pilot ortak Turkuaz Yemekhane Tem. Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından imzalandığı bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata herhangi bir aykırılık tespit edilmediğinden şikayetçinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul