En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-811
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :25
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-811
Şikayetçi:
 Gül Peyzaj Tarım Tem. İnş. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bülbülderesi Cad. No 126/18 K.Esat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEDAŞ Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,İnönü Bulvarı Nu 27 A Blok 3. Kat 06490 Bahçelievler Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2457
Başvuruya konu ihale:
 2006/162458 İhale Kayıt Numaralı “Bahçe Bakım-Onarım Peyzaj Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.02.78.0132/2007-08E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEDAŞ Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 12.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bahçe Bakım-Onarım Peyzaj Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gül Peyzaj Tarım Tem. İnş. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale üzerinde kalan firmanın idari şartnamenin 19 uncu ve 26.4 maddesinde yer alan düzenlemeler gereğince teklifinin aşırı düşük olduğu ayrıca ihalenin yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan ve idari şartnamenin 26 ncı  maddesinde % olarak belirtilmesi gereken risk prim oranının şartnamede belirtilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Bahçe Bakım-Onarım ve Peyzaj Hizmetleri”, fiziki miktar ve türü “TEDAŞ Genel Müdürlük Merkez ve Gölbaşı Spor Tesisleri adresinde bulunan ;toplam yaklaşık 95.000 m² yeşil alanın(yaklaşık 30.000 m²si çim alan) sözleşme esaslarına göre yapılacak her türlü çevre düzenlemesi ve bu saha içerisinde mevcut tüm fidanların korunması gerektiğinde yeniden yapılanması ve mevcut yeşil alan ve parterlerinin bakımının yaptırılmasıdır. ” düzenlemesi,

 

Aynı idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başılı19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi,

 

Teklif fiyata dahil masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “… 26.4 Verilen tekliflerin DSİ, TCK ve benzeri kuruluşların her yıl çıkarmış oldukları Bahçe Bakım ve Peyzaj hizmetleri ile ilgili birim fiyatları kapsamında her türlü işçilik, ulaşım, taşıma ,sözleşme v.b. tüm giderleri karşılayacak payı, içerdiği kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde “36.1 Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesi,

 

Kurum tarafından düzenlenen “Tip İdari Şartnamenin” 26 ıncı maddesinin 15 numaralı dip notunun (B) bendinde “B) İhale konusu işte çalışacak personel sayısının belli olduğu durumlarda, ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları 26.5 maddesi olarak maddede belirtilecektir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede; ihale komisyonunun 29.12.2006 tarihli kararı ile “tespit edilen yaklaşık maliyete yakın ve fiyat yönünden en uygun teklif olan Set Çevre İnş. Arş. ve Müh. San. Tic. Ltd. Şti.nin verdiği teklif uygun bulunarak, (KDV Hariç) 78.849,00 bedelle ve şartname hükümleri uyarınca ihalesine” karar verildiği, başvuru sahibinin şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta; ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu iddiası ile ilgili olarak idari şartnamenin 36.1 maddesinde yer alan düzenlemeye göre tekliflerin değerlendirildiği ve ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin en uygun teklif olarak kabul edildiği, idari şartnamede risk prim oranının belirtilmediği iddiası ile ilgili olarak KİK tarafından düzenlenen “Tip İdari Şartnamenin” 26 ıncı maddesinin (B) bendi dip notunda yer alan ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının belli olduğu durumlarda iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranlarının belirtilmesi gerektiği düzenlemesi gereğince sözkonusu ihalede çalıştırılacak personel sayısı belli olmadığından idari şartnamede bu yönde bir düzenleme yapılmadığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı maddesinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar alt başlıklı bendinde ; “…………….Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkıldığı, teklif birim fiyat cetvelinde yapılacak işlerin dekar, ton ve metrekare üzerinden birim miktarlarının verildiği,  teknik şartnamenin incelenmesi sonucu yapılacak işlerin bazılarının günlük bazılarının haftalık ve aylık olarak değiştiği, haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı türde bir hizmet olarak kabul edilemeyeceği, söz konusu işin personele dayalı iş olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde aşırı düşük teklifleri belirleme ve bu tekliflerle ilgili değerlendirme yapma yetkisi ihale komisyonlarına verilmiştir. Anılan Kanunun 30 uncu maddesi gereğince isteklilerin teklif mektuplarında ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmiş olması ve ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinin düzenlenmiş olması ve ihale konusu işin personele dayalı iş olarak değerlendirilemeyeceği dikkate alındığında; ihale komisyonunun ihalede sunulan teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirmeyerek, en düşük fiyatı veren Set Çevre İnş. Arş. ve Müh. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlemesinde ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının idari şartnamede yer verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul