• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-813
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :27
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-813
Şikayetçi:
 Aydın Grup Kurumsal Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 105/10 Anıttepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şemsi Denizer Cad. E-5 Karayolu Cevizli Mevkii 34890 Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4660
Başvuruya konu ihale:
 2006/159087 İKN|li “Malzemeli Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.04.65.0167/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Aydın Grup Kurumsal Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.02.2007 tarih ve 4660 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;“1- Personellere yol gideri dahil edilmeyeceği, 2- Personele yemek gideri hastane de çıkan yemekten bedelsiz olarak karşılanacağı, 3- Teknik şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen giyecek ihtiyacı ayni olarak karşılanacağı, 4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonuca tespit edilen asgari ücret (531,00 YTL) esas alınmak üzere 349 kişi Asgari ücret x 1,2 katı, 1 kişi (Müdür) : Asgari Ücret 2,5 katı, İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2’ (yüzde iki) dir.” düzenlemesinin yer aldığı, idare tarafından düzenlenen zeyilname ile; 2007 ve 2008 yılı ulusal bayram ve genel tatil günü olarak 29 gün 75 personel çalıştırılacağı öngörüldüğü, toplam 2175 gün ulusal bayram ve genel tatil günü bedeli olarak teklif fiyata dahil edileceğinin idari şartnamenin 26 ncı maddesine eklendiği, 349 işçi ile 1 müdür için 24 aylık toplam işçilik (yol, kıyafet hariç) bedelinin 6.746.710,21 YTL olduğu, teknik şartnamenin “Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri” başlıklı 28 inci maddesinde; “Cumartesi – Pazar günleri genel temizlik yapılacaktır. Hafta sonu tatilinde resmi ve dini bayram günlerinde mevcut personelin yarısı birinci günü diğer yarısı ertesi gün dönüşümlü olarak, takip eden tatil ve bayram günlerinde aynı şekilde mesaiye gelecekler ve temizlik programı aynen uygulanacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,  2007- 2008 yılları ulusal bayram ve genel tatil günlerinde mevcut personelin yarısı 175 temizlik işçisi ile ayni hizmetlerin eksiksiz sürdürüleceği yönünde yapılan düzenleme esas alındığında, (175 x 25,91, x 29 gün) + % 3 sözleşme gideri dahil 135.438,05 YTL ‘nin asgari maliyete eklenmesi gerektiğinin anlaşıldığı, teknik şartnamenin “Fazla Mesai “ başlıklı maddesinde; “3.10- Temizlik elemanlarına Hastane Enfeksiyon Komitesince 3 ayda bir (yeni başlayanların işse hemen) eğitim verilecektir. Firma yeni aldığı işçilerin hemen, diğer işçileri ise ayda bir hizmet içi eğitimden geçirecek  bu işi yaparken hastane yetkililerinden yardım talebinde bulunabilecektir. Eğitim ücretleri firma tarafından karşılanacaktır.”, 12 nci sayfasında yer alan 1 inci maddesinde; “Firma, çalıştırdığı elemanların periyodik olarak belirli eğitimleri almasından sorumludur.”, 4 üncü maddesinde; “Belirlenen eğitimlerin karara varılmasından sonra, Firma en geç on beş (15) iş günü içerisinde gerekli eğitimlere başlamaktan sorumludur.”, 6 ncı maddesinde; “Firma çalışanlarına belirlenen eğitim programları kapsamında, en az on iki  (12) saat görev başı eğitimi ve en az on iki (12) sat mesleki eğitimi vermek zorundadır.” düzenlemesinin yer aldığı, 4857 sayılı İş Kanunun 66 ncı maddesinde; “Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır: …d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.” hükmünün yer aldığı, anılan Kanun hükmü uyarınca, işçilere mesai saatleri dışında verilecek aylık 12 saat görev başı 12 saat mesleki eğitim fazla mesai hükümlerine tabi olduğu, işin ifasında gerçekleşebilecek personel değişiklikleri ve onlara verilmesi öngörülen eğitim maliyeti hariç asgari 350 işçi için aylık 24 saat fazla mesai 24 ay için toplam 576 saat fazla mesainin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, 349 işçi için (531,00 YTL / 30 gün = 17,70 YTL / 7,5 saat = 2,36 + %22 x 1,2 katı = 3,44 YTL), 24 aylık toplam (3,44 YTL x 24 saat x 349 x 24 ay) 691.522,56 YTL, 1 müdür için (2,36 + %22 x 2,5 = 7,19 YTL ) 24 aylık toplam (7,19 YTL x 24 saat x 24 ay) 4.141,44 YTL, fazla mesai toplamı 350 işçi için (sözleşme giderleri dahil) = 716.533,92 YTL‘nin asgari maliyete eklenmesi gerektiği, teknik şartnamenin; “Sağlık Gideri” ile ilgili maddesinde; “Yüklenici firma hastanemiz ameliyathane, enfeksiyon klinikleri ve çöp taşımada görevli personele Hepatit – B aşısı yaptıracaktır. Tıbbi atıkların taşınmasında ve alınmasında görevli personele koruyucu sağlık hizmetleri yönünden tertip alınması ve aşılamanın yapılması (Hepatit - B), yemekhane ve mutfaklarda çalışan işçilerin 3 aylık sağlık kontrolleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.”, “Makine, Ekipman ve Malzeme” ile ilgili maddesinde; “Temizlik malzemesi ve temizlik araçlarına ait bütün giderler yüklenici firmaya aittir. Kullanılacak temizlik malzemeleri yüklenici firma aylık olarak kullanılması gereken sarf malzemeleri şartnamede belirtilen şekilde düzenli olarak getirmek zorundadır.”, “İlaçlama Hizmetleri” ile ilgili maddesinde; “Binalardaki yemekhane, mutfak, depo, ambar, çalışma odası, toplantı odası, çay ocakları ve sait yerlerin mikrop, bakteri, böcek ve diğer haşarata karşı ayda bir defa ilaçlaması yüklenici tarafından yerine getirilecektir.”, ayrıca, teknik şartnamenin 8 nci sayfasında yer alan 14 üncü maddesinde; “Yüklenici personelin mesaiye gidiş ve gelişleri yüklenici tarafından kurulacak olan elektronik personel takip sistemi ile takip edilecektir”. Teknik şartnamenin 27 nci sayfasında yer alan 12.(g) maddesinde; “Çalışan işçilerin yol ücreti ve kıyafet giderleri firmaca karşılanacaktır.” düzenlemelerinin yer aldığı, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde; “..İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu Payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimi, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 sözleşme ve genel gider hesaplanacaktır.”, düzenlemesinin yer aldığı, İşyeri hekimi genel gider olarak değerlendirildiğinde; tıbbi atıkların taşınmasında ve alınmasında görevli personele koruyucu sağlık hizmetleri yönünden tertip alınması ve aşılamanın yapılması gideri ile yemekhanede çalışacak personellerin (sayı belirtilmemiş olmasına rağmen) portör ihtiyacı için bir bedel öngörülmesi gerektiği, şartnamede her ay ilaçlama hizmetinin düzenli olarak yapılacağının belirtildiği, kendilerinin Halk Sağlığı Alanında İlaçlama Uygulama İzin Belgesine sahip olduğu, isteklilerin ilgili belgeye sahip olmaları durumunda sadece ilaç bedelini, sahip olmayan isteklilerin ise ilaçlama hizmetlerini teklif fiyata dahil etmeleri gerektiği, ayıca işin ifasında çalışacak personelin ihtiyacı olan giyim gideri, elektronik personel takip sistemi, yaka kartı, yol bedelini (gün sayısı belli olmasına rağmen) teklif fiyatlarına dahil etmesi gerektiği, söz konusu işe ait asgari teklif edilmesi gereken (işçilik, fazla mesai, ulusal bayram ve tatil günü) 24 aylık toplam maliyetinin 7.598.682,18 YTL olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen firmanın teklifinin, asgari teklif edilmesi gereken teklif tutarının altıda olduğu ve ihale dokümanında belirtilen giderleri karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim,harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. Ayrıca,

            A) 1- Personele verilecek ücretlerin içerisine yol giderleri dahil edilmiştir. Ayrıca bilet, yol gideri vb. verilmeyecektir.

                 2- İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

                 3- Teknik şartnamede sayısı ve nitelikleri belirtilen giyecek ihtiyacı ayni olarak karşılanacaktır.

                 4- Vasıflı personel çalıştırılması öngörülen işte; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca tespit edilen, asgari ücret (531,00 YTL) esas olmak üzere;

                      349 kişi: Asgari ücret x 1,2 katı,

          1 kişi (Müdür) : Asgari Ücret 2,5 katı

B- İhale konusu işte çalışacak 350 kişinin ilgili sigorta müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilen iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları %2 (yüzde iki) dir.

            Teklif fiyata dahildir.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ödenir.”, düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından 07.12.2006 tarihinde düzenlenen zeyilname ile idari şartnamenin 26.3.A) maddesine;

            “5- Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölün, “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinin 16. fıkrasınca “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” ifadesine istinaden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü Hastanemiz temizlik işlerinde çalışacak personel sayısı ve tatil günleri aşağıdaki gibidir.

            …….......

            Tatilde çalışacak toplam gün sayısı: 29 x 75 = 2175 gün”  maddesi eklenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenici Firmanın Uyması Gereken Kurallar” başlıklı 3.9 uncu maddesinin 28 no.’lu alt maddesi; “Cumartesi – Pazar günler genel temizlik yapılacaktır. Hafta sonu tatilinde resmi ve dini bayram günlerinde mevcut personelin yarısı birinci gün diğer yarısı ertesi gün dönüşümlü olarak, takip eden tatil ve bayram günlerinde aynı şekilde mesaiye gelecekler ve temizlik programı aynen uygulanacaktır.”,  şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Bu durumda isteklilerin Hizmet Alımı İhaleleri Tip Sözleşmesinin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan “İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4- Birim fiyat tarifleri (varsa),

5- Özel Teknik Şartname (varsa),

6- Genel Teknik Şartnameler (varsa),

7- Açıklamalar (varsa),” hükmü gereğince İdari Şartnameyi esas alarak tekliflerini oluşturmaları gerektiği açıktır.

 

Söz konusu ihalede, her ne kadar idari şartname ile teknik şartnamede birbiriyle çelişen iki farklı düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiş ise de, öncelik sırasına göre idari şartnamede yer verilen hükümler esas alınarak tekliflerin verilmesi gerektiği, ayrıca eğitim gideri ve aşılama gideri ile ilgili giderlerinde genel giderler içerisinde kabul edilmesi gerekmektedir

 

İhale komisyonunca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhale konusu işe ait asgari işçilik maliyetinin, %3 sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyetinin (giyim gideri hariç ve resmi – dini bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçi maliyeti dahil) 6.804.755,09 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunun aşırı düşük teklif ile ilgili açıklama yazısında, teklifte önemli görülen bileşenlerin, işçi maliyeti, resmi – dini bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçi maliyeti, giyecek maliyeti, malzeme maliyeti, ilaçlama maliyeti, demirbaş maliyeti olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarında; %3 sözleşme giderleri dahil asgari işçilik maliyetinin (giyim ve resmi – dini bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçi maliyeti dahil) 6.813.751,43 YTL, malzeme ve ekipman maliyetinin 99.699,86 YTL, ilaçlama maliyetinin 4.800,00 YTL, genel gider ve firma karı 9.748,71 YTL öngörüldüğü ve toplam 6.928.000,00 YTL teklif verildiği, maliyet kalemleri ile ilgili tutarların proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür.

           

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.H maddesinin (b) bendinde;

          “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

İhale komisyonunca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan açıklamaların uygun görülerek ihalenin sonuçlandırılması anılan mevzuat hükümlerine aykırı görülmediğinden, başvuru sahibinin iddiasının uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;     

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul