En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-814
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :28
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-814
Şikayetçi:
 Kent Endüstriyel Mak. Ekipman Çevr.Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aytaç Mahallesi Dereboyu Cad. Yonca Sokak Nu 3/1 Halkalı İSTANBUL (avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Kızılcahamam Belediye Başkanlığı (Fen Amirliği), Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. Nu 5/3 Kızılcahamam ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4124
Başvuruya konu ihale:
 2006/169863 İhale Kayıt Numaralı “Kent İçi Temizlik Çöp Nakli” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2007 tarih ve 08.04.08.0177/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kızılcahamam Belediye Başkanlığı (Fen Amirliği)’nce 25.12.2006 tarihinde  ile yapılan “Kent İçi Temizlik Çöp Nakli” ihalesine ilişkin olarak Kent Endüstriyel Mak. Ekipman Çevr.Temz. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 4124 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin “Kapasite, araştırma geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde “İhaleye konu iş ile ilgili isteklilerin, kaliteyi sağlamaya yönelik belgelerden; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE 13111 İş Yeri Kent Temizliği Yapan Yerler İçin Genel Kurallar Standartlarına uygunluk belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi (Çöp toplama hizmetlerini kapsayan) kalite belgeleri ve ISO 9000 serisi belgelerden biri ve İş Sağlığı- İş Güvenliği (OHSAS 18001) belgesi birlikte aranır.” düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenlemenin 26.02.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu,

 

            2) İdari Şartnamenin ilgili maddeleri ve Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısının 18 olarak belirlendiği, ancak Teknik Şartnamenin sonunda bazı mahallelerde 5 bazılarında ise 1 personelin çalıştırılacağının öngörüldüğü, çalıştırılması istenen 2 adet çöp kamyonunda çalışacak toplayıcı personelin hangi mahallede çalışacağının belirsiz olduğu, tablo ile yapılan düzenlemede belirtilen işçilerin süpürgeci mi yoksa kamyonların arkasında çalışacak personel mi olduğunun belirsiz olduğu, belirtilen bu sebeplerle ihaleye sağlıklı bir teklif vermenin mümkün bulunmadığı,

 

            3) İhalede esas işin çöp toplama ve nakli olmakla birlikte, başıboş hayvanların toplanması, beslenmesi ve temizliği işinin de ihaleye dahil edildiği bu durumun ihaleye katılımı kısıtladığı, ayrıca başıboş hayvanların toplanması ve bakımı ile ilgili olarak kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemenin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği bu hizmete ilişkin masrafın ne kadar olacağına dair ise hiçbir açıklamanın yapılmadığı,

 

            4) Teknik Şartnamenin 20 nci maddesinde yüklenicinin sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkları da toplayacağının belirtildiği, oysa bu işin özel araç, ekipman ve eğitimli personel ile ifa edilebilen bir iş olduğu ancak ne İdari Şartnamede ne de Teknik Şartnamede Tıbbi Atık Toplama Aracının istenilmediği ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine aykırı bir düzenleme yapıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin “Kapasite, araştırma geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde “İhaleye konu iş ile ilgili isteklilerin, kaliteyi sağlamaya yönelik belgelerden; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE 13111 İş Yeri Kent Temizliği Yapan Yerler İçin Genel Kurallar Standartlarına uygunluk belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi (Çöp toplama hizmetlerini kapsayan) kalite belgeleri ve ISO 9000 serisi belgelerden biri ve İş Sağlığı- İş Güvenliği (OHSAS 18001) belgesi birlikte aranır.”  hükmüne yer verilmiştir.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün 8.L kısmında “….İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  (OHSAS)  ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen  sertifikalar  istenmeyecektir...” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare şikayete “…ihale günü ihaleye katılan firmalardan gelen uyarıların incelenmiş ve bu belge komisyonumuz tarafından ihale dışı bırakılma sebebi sayılmamıştır.” şeklinde cevap vermiştir.

 

            İdarece her ne kadar Tebliğde belirtilen amir hükme aykırı olarak istenilen belge sebebiyle herhangi bir teklif değerlendirme dışı bırakılmamış olsa da, belirtilen düzenleme sebebiyle ihaleye katılımın olumsuz yönde etkilenebileceğinden şikayetin bu kısmı uygun bulunmuştur. 

 

 

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işte çalışacak işçi sayısı belirlenmiştir. Maddede;

 

            İş takipçisi                     1 kişi

            Şoför                             3 kişi

            Temizlik işçisi   14 kişi  olmak üzere toplam 18 işçi olacağı belirtilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin 26 ncı maddesinden sonra gelen fakat madde numarası verilmemiş kısımda ise “İşçi Dağılım Listesi”ne yer verilmiştir. Listede;

 

            Yenice                         5 kişi

            Akçay                         5 kişi

            Karşıyaka                    2 kişi

            İsmetpaşa                    1 kişi

            Kemalpaşa                  1 kişi

            İş takipçisi                   1 kişi

            Araç şoförü                 3 kişi olmak üzere toplam 18 işçinin iş dağılımları belirlenmiştir.

 

            “İşçi Dağılım Listesi” nde işçilerin çalışma yerlerinin belirlenmesinin Teknik Şartnamenin 2 nci maddesindeki işçi sayısı ile çelişmediği bu yüzden teklifleri etkilemeyeceği ve bu hususun sözleşmenin uygulaması aşaması ile ilgili olduğu kanaatine varıldığından şikayetin bu kısmı uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; Teknik Şartnamenin “Başıboş hayvanların toplanması” başlıklı 19 uncu maddesinde “a-Çalışma programını Fen İşleri Müdürlüğü belirleyecektir. b-Başıboş hayvanların toplanması, toplama merkezine getirmek, hayvanların bakımını yapmak, ilaç ve tıbbi malzemeler yükleniciye aittir. c-Bu iş için idare tarafından verilecek olan araç ve gereçlerin bakımı yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinin (j)  bendinde “Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.” hükmüne, aynı maddenin (ı) bendinde “Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Sahipsiz hayvanların bakımı ve toplanması yerel idarelere ait bir görev olmakla birlikte 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre bu bakım ve toplama işi belli şartlar altında yapılmalı, hayvanlar türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşınmalıdır. Ayrıca hayvanların bakımı için gereken gıda maddeleri ve tıbbi malzemeler de belli bir harcamayı gerektirmektedir.

 

             Görüldüğü üzere başıboş hayvanların toplanması işinin söz konusu temizlik ihalesinde öngörülen araçlarla yerine getirilmesi mümkün bulunmadığından şikayetin bu kısmı uygun görülmüştür.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak; Teknik Şartnamenin “Tıbbi atıkların toplanması” başlıklı 20 nci maddesinde “Şehrimizin sağlık Kurumlarında üretilen tıbbi atıklar idarenin vereceği bir program dahilinde her sağlık Kuruluşundan gün aşırı alınıp çöp sahasındaki tıbbi atık çukuruna boşaltılacaktır. Boşaltılan atıkların üzerlerinin ilaçlanarak kapatılması idarece yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin  “Tıbbi atıkların taşınmasına ilişkin kurallar” başlıklı 27 nci maddesinde; “Tıbbi atıkların;

            a) Emniyetli bir şekilde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan nihai bertaraf sahasına getirilmesi,

            b) Taşınması sırasında transfer istasyonlarının kullanılmaması,

            c) Taşıma araçlarının günde en az bir kere temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

            d) Konulduğu kırmızı torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa yayılması durumlarında derhal temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

            e) Toplanması ve taşınması için kullanılan araçların başka işlerde kullanılmaması, zorunludur.

            Tıbbi atık torbaları doğrudan tıbbi atık taşıma aracına yüklenebileceği gibi, tekerlekli/kapaklı plastik veya metal konteynerler içinde de atık taşıma aracına yüklenebilirler. Taşımanın bu şekilde yapılması durumunda konteynerler de günde en az bir kez temizlenir ve dezenfekte edilir.” hükmü yer almaktadır.

            Yönetmeliğin ilgili maddesinden de anlaşılacağı üzere, şikayet konusu ihalede öngörülen personel ve ekipman ile tıbbi atık toplama işinin yapılmasının mümkün olmadığı, bunun için dokümanda anılan Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlemelere yer verilmesi gerektiği anlaşıldığından şikayetin bu kısmı uygun bulunmuştur.

 

İdarece, 25.12.2006’da yapılan şikayet başvurusunun zımnen reddedilmiş sayıldığı 24.01.2007 tarihinden itibaren 15 günlük itirazen şikayet süresinin geçmesi beklenmeksizin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak 06.02.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.4 üncü maddesinde “İhale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış TSE 13111 iş yeri-kent temizliği yapan yerler için genel kurallar standartlara uygunluk belgesi İSO 14001 çevre yönetim sistemi (Çöp toplama hizmetini kapsayan) kalite belgeleri ve ISO 9000 Serisi Belgelerden bulundurulması.” düzenlemesi,  

 

İdari Şartnamenin “Kapasite, araştırma geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde “İhaleye konu iş ile ilgili isteklilerin, kaliteyi sağlamaya yönelik belgelerden; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE 13111 İş Yeri Kent Temizliği Yapan Yerler İçin Genel Kurallar Standartlarına uygunluk belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi (Çöp toplama hizmetlerini kapsayan) kalite belgeleri ve ISO 9000 serisi belgelerden biri ve İş Sağlığı- İş Güvenliği (OHSAS 18001) belgesi birlikte aranır.” düzenlemesi,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı  30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında  “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname ve İhale İlanında aynı konuya ilişkin farklı düzenlemelere yer verilerek Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı  30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen kalite ve standarda ilişkin belgeler istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu, iptal sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.”

 “Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 25.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 4.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale günü 25.12.2006  idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan  bu gerekçelerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği oyuyla ihalenin iptali yönündeki karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          H Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul üyesi

                       

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul