En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-815
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :29
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-815
Şikayetçi:
 A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ataç-1 Sokak No:20/5 Kızılay- ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Yunusemre Kampüsü ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3261
Başvuruya konu ihale:
 2006/165819 İKN|li 2007 Yılı Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Hizmet Alımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2007 tarih ve 08.03.38.0158/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) tarafından 25.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2007 tarih ve 3261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

           Başvuru dilekçesinde özetle;

 

       1-Teknik Şartnamenin Temizlikte Uyulacak Kurallar başlıklı 3 üncü maddesinin 3.10. alt bendinde yer verilen; “...Malzemeler, sağlığa zararlı olmayacak ve temizlenen sathı bozmayacaktır. Söz konusu temizlik malzemeleri ile araç ve gereçlerin tamamı birinci kalitede olacaktır. Gerek duyulursa söz konusu araç, gereç ve temizlik malzemelerinin diğer bir resmi veya özel kurumda muayeneleri idarece yaptırılacak bununla ilgili masraf yükleniciye ait olacaktır." düzenlemesi ile Ortak Hükümler başlıklı 5 inci maddesinde yer verilen; “İdarenin lüzum görmesi halinde kullanılacak iş makinelerinin birer adedi işe başlanmadan önce idarece belirlenecek bir resmi veya özel kuruluşta bununla ilgili masraflar yükleniciye ait olmak şartıyla uygunluk testleri yaptırılarak tutanak altına alınacaktır." düzenlemesinde, temizlik malzemeleri ve diğer araç-gereçlere ilişkin olarak idarece yaptırılacak muayenelerin "gerek duyulursa" denilmek suretiyle muayenelerin yaptırılıp, yaptırılmayacağı hususunda açıklık bulunmadığı, Teknik Şartnamede, teklif fiyata dahil olacak masraflara yer verilemeyeceği, bu düzenlemenin tekliflerin değerlendirilmesini etkileyici nitelikte olduğu,

       2-Teknik Şartnamenin Ortak Hükümler başlıklı 5 inci maddesinde; "Haftalık çalışma esas olarak Pazartesi-Cumartesi günleri arası olacak ve haftada 45 (kırkbeş) saati aşmayacak şekilde idare tarafından planlanacaktır.Bunun dışında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılmayacaktır.Yüklenicinin çalıştıracağı işçilerin,çalışma saatleri idarece,temizliğin yapılma durumuna ve idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak saptanacak olup yüklenici idarenin bildirmiş olduğu çalışma saatlerine uyacaktır. İdare bu konuda almış olduğu kararı her zaman değiştirebilir." düzenlemesine yer verildiği bu düzenlemenin sonunda geçen "İdare bu konuda almış olduğu kararı her zaman değiştirebilir." ifadesinden hizmet işinde istihdam edilecek olan personelin resmi ve dini bayramlar da çalışıp çalışmayacakları hususunda idarenin kararının her zaman değişebileceği sonucuna varıldığı,

        3-İş kıyafetlerinin niteliklerine ilişkin detaylı düzenleme yapılmadığı, ihale dokümanının ekinde yer alan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde iş kıyafetlerine yer verilmediği, cetvelin 6 ncı maddesinde iş kalemi olarak geçen "Diğer" ifadesinin kapsamı hakkında ayrıntılı açıklama yapılmamasının teklifin tespitini güçleştirdiği,

 

          İddia edilmektedir.

 

          Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

      1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

          Teknik Şartnamenin “3.Temizlikte Uyulacak Kurallar” başlığı altında yer alan 3.10. maddesinin ikinci fıkrasında; “Malzemeler, sağlığa zararlı olmayacak ve temizlenen sathı bozmayacaktır. Söz konusu temizlik malzemeleri ile araç ve gereçlerin tamamı birinci kalitede olacaktır. Gerek duyulursa söz konusu araç, gereç ve temizlik malzemelerinin diğer bir resmi veya özel kurumda muayeneleri idarece yaptırılacak bununla ilgili masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.." düzenlemesine, “Ortak Hükümler” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İdarenin lüzum görmesi halinde kullanılacak iş makinelerinin birer adedi işe başlanmadan önce idarece belirlenecek bir resmi veya özel kuruluşta bununla ilgili masraflar yükleniciye ait olmak şartıyla uygunluk testleri yaptırılarak tutanak altına alınacaktır." düzenlemesine yer verildiği belirlenmiştir.

 

            Başvuruya konu İdari Şartnamenin “53.Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar”  başlığı altında; 53.1.Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir. Sözleşme konusu hizmet işinde işe ait sözleşmede belirtilen kısımlar için, yine sözleşme taslağında ve hizmet işleri genel şartnamesinde yer alan esas ve usuller çerçevesinde kısmi kabul yapılacaktır.

             53.2. İhalede öngörülen demirbaş malzemelerin işe başlanmadan önce muayene komisyonunca şartnamelere uygunluğu bir tutanakla tespit edilecek ve o tutanak yüklenicinin ilk hak edişine eklenecektir. Ayrıca, her ayın başında dağıtılacak ekipman ve temizlik malzemeleri için Kontrol Teşkilatınca   düzenlenen   teslim   tutanaklarına   istinaden,   Muayene   Komisyonunca  Muayene Denetim Raporu oluşturulacaktır.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin  “Malzeme, tesis ve işçilik kalitesi başlıklı 17 nci maddesinde; “Bütün malzemeler, tesisler ve işçilik;

(a) Sözleşmede ve eklerinde belirtilen tip ve türlerde ve kontrol teşkilatının talimatlarına uygun olacak,

(b) İmalat, üretim veya hazırlanma yerinde, işyerinde ya da sözleşmede öngörülen başka herhangi bir yerde kontrol teşkilatının talep edeceği zamanlarda denetim ve testlere tabi tutulacaktır.

Yüklenici, malzemeleri veya tesisleri incelemek, ölçmek ve test etmek için gereken her türlü desteği, işçiliği, elektriği, yakıtı, cihazları ve aletleri temin edecek ve işte kullanılmadan önce bütün malzeme numunelerini, kontrol teşkilatı tarafından seçilecek ve gerekli görülecek testlerin yapılması amacıyla idareye sunacaktır.

Bütün numuneler, yüklenici tarafından sözleşme ile temin ve ibraz edilmeleri açıkça öngörüldüğü takdirde masrafları yükleniciye ait olmak üzere temin edilecektir.”  hükmüne, “Kontrol Hizmetleri” başlığı altında yer alan  26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teşkilatına gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş yerinde kullanamaz. Malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için kontrol teşkilatı istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi sağlamak zorundadır…”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu durumda, anılan düzenleme ilgili düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde sözkonusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

           2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

            Teknik Şartnamenin “Ortak Hükümler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Haftalık çalışma esas olarak Pazartesi-Cumartesi günleri arası olacak ve haftada 45 (kırkbeş) saati aşmayacak şekilde idare tarafından planlanacaktır. Bunun dışında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılmayacaktır.Yüklenicinin çalıştıracağı işçilerin, çalışma saatleri idarece, temizliğin yapılma durumuna ve idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak saptanacak olup yüklenici idarenin bildirmiş olduğu çalışma saatlerine uyacaktır. İdare bu konuda almış olduğu kararı her zaman değiştirebilir." düzenlemesine yer verildiği belirlenmiştir.

 

            Anılan düzenlemede, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılmayacağı açıkça belirtilmiş olup, anılan düzenlemedeki, "İdare bu konuda almış olduğu kararı her zaman değiştirebilir."   ifadesinden idarenin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılmayacağı kararının değiştirilebileceği gibi bir sonuç çıkmamakta, haftalık çalışma saatlerinin, temizliğin yapılma durumu ve idarenin ihtiyacına göre düzenlenebileceği amaçlandığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Nitekim idareye şikayet başvurusuna verilen cevapta bu doğrultudadır.

 

        3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “Temizlik Görevlilerinin kıyafetleri” başlığı altında yer alan 7.3 maddesinde; “Sözleşme süresince bir kereye mahsus olmak üzere, işe başlama tarihi itibariyle (850) adet gri renkte alpaka kumaştan iş önlüğü, (850) adet gri renkte alpaka kumaştan iş elbisesi (Pantolon), (150) çift lastik çizme verilecektir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Anılan düzenlemede iş kıyafetlerine ilişkin yapılan düzenlemenin yeterli olduğu ve ihale konusu işte iş kıyafetlerinin ayrı bir iş kalemi olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Ancak;

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde,  teklif türü, teklif birim fiyat olarak belirtildiği, ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin idare tarafından doldurulduğu ve bu cetvelde, iş kalemleri arasında  6 ncı sırada “Diğer” ifadesine yer verildiği, bu iş kaleminin belirsizliğe yol açtığı, idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevaptan, kar ve genel giderler için iş kalemi olarak “Diğer” ifadesinin kullanıldığı belirlenmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

  Bu durumda, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderlerin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmesi veya bu gibi iş kalemleri yerine “Diğer” iş kalemi gibi belirsizlik taşıyan düzenlemeler yapılması mevzuata aykırıdır. 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul