• Karar No: 2007/UH.Z-817
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :31
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-817
Şikayetçi:
 Megapol Temizlik Sos. Hizm. İnş. Bil. Yem. Ürt. Ltd. Şti. VEKİLİ : Av.Deniz Kaşkaloğlu Cumhuriyet Cad.233/7 Harbiye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı),Yunusemre Kampüsü ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3577
Başvuruya konu ihale:
 2006/165819 İKN|li 2007 Yılı Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Hizmet Alımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.03.62.0158/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) tarafından 25.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.01.2007 tarih ve 3577 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

           Başvuru dilekçesinde özetle;

 

       1) İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif teklif olarak belirlenen isteklinin giyim maliyetini hesaba katmayarak fiyat verdiği, kendi tekliflerinde gösterilen temizlik ekipman ve malzeme bedellerinin bu istekliler tarafından belirtilmediği,

 

     2) SFK Medikal´in verdiği teklifin, giyim maliyetinin çok cüzi bir kısmını karşıladığı,

 

          İddia  edilmektedir.

 

         Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

   

      1) Başvuru sahibinin birinci  iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı; 2007 Yılı  Malzemeli Temizlik Hizmeti olarak, (c) bendinde ihale konusu hizmetin (fiziki) miktarı ve türü; 850 işçi ve malzemeli genel temizlik hizmeti olarak (d) bendinde ihale konusu hizmetin yapılacağı yer olarak, Anadolu Üniversitesi Merkez ve Muhtelif İllerdeki Birimleri, 49.2 maddesinde, işin süresi (365) takvim günü 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arası olarak düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar”  başlıklı 26.3 üncü maddesinde;

             “26.3.1.İşçilere fiilen çalışılan her gün için asgari brüt 4,20 YTL/gün yol bedeli, 4,70 YTL/gün yemek bedeli nakden  ödenecek,  bu  bedeller  ücret  bordrolarında  gösterilecektir.  Yüklenici çalıştırdığı işçilerin iş elbisesini (niteliği ve miktarı teknik şartnamede belirtilmiş olan iş önlüğü, pantolon ve çizme) karşılamak zorunda olup, teklif fiyatın bu iş elbiselerini ve temizlik işinde kullanılacak demirbaş makinelerin (76 adet Sert Zemin Yıkama/Halı Yıkama/Cila Makinesi,142 adet Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi, 10 adet Halı Yıkama / Koltuk YıkamaMakinesi ve 165 adet Çift Kovalı Paspas Arabası) amortisman bedellerini içerdiği kabul edilecektir.

   26.3.2.Teklifler  01.01.2007-31.12.2007  tarihleri  arası   12  aylık  dönemi  kapsayacak  şekilde hazırlanacaktır. 26.3.1.´de öngörülen yemek bedeli aylık 22, yol bedeli aylık 26 fiili çalışma günü üzerinden hesaplanarak teklif fiyata dahil edilecektir.”  düzenlemesine yer verilmiş olup 26.5 ncı maddesinde ise; iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 2 olduğu belirtilmiştir.

             Yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda başvuruya konu ihalede, nakdi belirlemelere göre (giyecek, malzeme/ekipman hariç, yemek ve yol dahil) asgari maliyet  (9.476.937,30- YTL) olduğu belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli Akdeniz Tem. ve İlaçlama Hizm. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının (9.476.937,30-YTL) ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Aldemirler Hy. Ur. Mad. Day. Tk. Zr. ve Ör. Ur. Md. Tmz. Ak. Öz, Gv. Tş. Aç. İth. İhr, Tic. Tur. San. Ltd. Şti. - Ecem Grup İnş. Gıd. Bılg. Öz. Sağ. ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ise, (9.476.937,31-YTL) olduğu ve bu isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde temizlikte kullanılacak ekipman ve malzeme iş kalemlerinin fiyatlandırılmadığı boş bırakıldığı halde, İhale Komisyonunca bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmadığı, bu haliyle kabul edildiği ve ihalenin sonuçlandırıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci  iddiasına ilişkin olarak;

 

            Nakdi Belirlemelere Göre (giyecek, malzeme/ekipman hariç, yemek ve yol dahil) asgari maliyet  (9.476.937,30- YTL) olduğu belirlenmiştir.

 

          Teknik Güv. Tem, Gıd. İnş. Taah. Bil. Yaz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - SFK Med. Yem. Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif birim fiyat teklifi eki cetvele iş kalemi kısmında  iş kalemi olarak belirtilmediği halde “Giyecek Bedeli” iş kalemi yazıldığı ve teklifi fiyatının ise, (9.490.902,40-YTL) olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, anılan isteklinin teklif fiyatının Nakdi Belirlemelere Göre (giyecek, malzeme/ekipman hariç, yemek ve yol dahil) hesaplanan asgari maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 İhale komisyonu;

 a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiş Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de sözkonusu düzenlemeye benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı bölümünde “(b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlığı altında sözkonusu hususa ilişkin gerekli açıklamalara yer verilerek;

 

          “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır…” denilmiştir.

 

          İdarece yukarıda yer alan düzenlemeler ve açıklamalar dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerektiği açıktır.

 

            Ancak, ihale konusu işte iş kıyafetlerine ayrı bir iş kalemi olarak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer verilmediği halde, Teknik Güv. Tem, Gıd. İnş. Taah. Bil. Yaz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - SFK Med. Yem. Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yer verildiği ve İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde,  teklif türü, teklif birim fiyat olarak belirtildiği, ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin  idare tarafından doldurulduğu ve bu cetvelde, iş kalemleri arasında  6 ncı sırada “Diğer” ifadesine yer verildiği, idareye yapılan başka bir şikayet başvurusuna verilen cevaptan, kar ve genel giderler için iş kalemi olarak “Diğer” ifadesinin kullanıldığı belirlenmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde; “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

  Sonuç olarak, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde kar ve genel giderleri içeren “Diğer” iş kalemi gibi iş kalemlerine yer verilmesi mevzuata aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

          Başvuruya konu ihale 05.03.2007 tarih ve  2007/UH.Z- 815 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul