En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-818
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :32
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-818
Şikayetçi:
 Teknik Güv. Tem. Gıda İnş. Taah. Bilg. Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.(Pilot Ortak)-SFK Medikal Yemek Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Bağlar Cad. No:223/1 Büyükesat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü (idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Yunusemre Kampüsü ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4471
Başvuruya konu ihale:
 2006/165819 İKN|li 2007 Yılı Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Hizmet Alımı İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.04.44.0158/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) tarafından 25.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.02.2007 tarih ve 4471 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

           Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin  teklif fiyatının asgari maliyetin altında olduğu ve teklif fiyata dahil diğer  masraflar bulunduğu halde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayarak ihalenin sonuçlandırılması ile 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin ihlal edildiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin  teklif fiyatının asgari maliyetin altında olduğu ve teklif fiyata dahil diğer  masraflar bulunduğu halde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayarak ihalenin sonuçlandırılması ile 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin ihlal edildiği  iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı; 2007 Yılı  Malzemeli Temizlik Hizmeti olarak, (c) bendinde ihale konusu hizmetin (fiziki) miktarı ve türü; 850 işçi ve malzemeli genel temizlik hizmeti olarak (d) bendinde ihale konusu hizmetin yapılacağı yer olarak, Anadolu Üniversitesi Merkez ve Muhtelif İllerdeki Birimleri, 49.2 maddesinde, işin süresi (365) takvim günü 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arası olarak düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar”  başlıklı 26.3 üncü maddesinde;

             “26.3.1.İşçilere fiilen çalışılan her gün için asgari brüt 4,20 YTL/gün yol bedeli, 4,70 YTL/gün yemek bedeli nakden  ödenecek,  bu  bedeller  ücret  bordrolarında  gösterilecektir.  Yüklenici çalıştırdığı işçilerin iş elbisesini (niteliği ve miktarı teknik şartnamede belirtilmiş olan iş önlüğü, pantolon ve çizme) karşılamak zorunda olup, teklif fiyatın bu iş elbiselerini ve temizlik işinde kullanılacak demirbaş makinelerin (76 adet Sert Zemin Yıkama/Halı Yıkama/Cila Makinesi,142 adet Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi, 10 adet Halı Yıkama / Koltuk YıkamaMakinesi ve 165 adet Çift Kovalı Paspas Arabası) amortisman bedellerini içerdiği kabul edilecektir.

   26.3.2.Teklifler  01.01.2007-31.12.2007  tarihleri  arası   12  aylık  dönemi  kapsayacak  şekilde hazırlanacaktır. 26.3.1.´de öngörülen yemek bedeli aylık 22, yol bedeli aylık 26 fiili çalışma günü üzerinden hesaplanarak teklif fiyata dahil edilecektir.”  düzenlemesine yer verilmiş olup 26.5 ncı maddesinde ise; iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 2 olduğu belirtilmiştir.

             Yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda başvuruya konu ihalede, nakdi belirlemelere göre (giyecek, malzeme/ekipman hariç, yemek ve yol dahil) asgari maliyet  (9.476.937,30- YTL) olduğu belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli Akdeniz Tem. ve İlaçlama Hizm. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının (9.476.937,30-YTL) olduğu ve bu isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde temizlikte kullanılacak ekipman ve malzeme iş kalemlerinin fiyatlandırılmadığı boş bırakıldığı halde, İhale Komisyonunca bu teklifin değerlendirme dışı bırakılmadığı, aynı şekilde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Aldemirler Hy. Ur. Mad. Day. Tk. Zr. ve Ör. Ur. Md. Tmz. Ak. Öz, Gv. Tş. Aç. İth. İhr, Tic. Tur. San. Ltd. Şti. - Ecem Grup İnş. Gıd. Bılg. Öz. Sağ. ve Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin, (9.476.937,31-YTL) olduğu ve bu isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde de temizlikte kullanılacak ekipman ve malzeme iş kalemlerinin fiyatlandırılmadığı boş bırakıldığı halde, İhale Komisyonunca bu teklifin de değerlendirme dışı bırakılmadığı, bu haliyle kabul edildiği ve ihalenin sonuçlandırıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde,  teklif türü, teklif birim fiyat olarak belirtildiği, ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin idare tarafından doldurulduğu ve bu cetvelde, iş kalemleri arasında  6 ncı sırada “Diğer” ifadesine yer verildiği, idareye yapılan bir başka şikayet başvurusuna verilen cevaptan, kar ve genel giderler için iş kalemi olarak “Diğer” ifadesinin kullanıldığı belirlenmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

  Sonuç olarak, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde kar ve genel giderleri içeren “Diğer” iş kalemine yer verilmesi mevzuata aykırıdır.  Ancak; sözkonusu ihale Kurulun 05.03.2007 tarih ve 2007/UH.Z-815 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden bu konuda yeni bir karar alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle:

 

          Başvuruya konu ihale 05.03.2007 tarih ve  2007/UH.Z- 815 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden  karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul