• Karar No: 2007/UH.Z-819
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :33
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-819
Şikayetçi:
 Akademi Çevre Danışmanlık ve Taah.(Erol Kodak) - ASO KOSGEB Çevre Laboratuvarı Ortak Girişimi, G.M.K. Bulvarı Onur Sokak 1/8 06570 Maltepe ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ceyhun Atıf Kansu Cad. 102 06520 Balgat Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3847
Başvuruya konu ihale:
 2006/179380 İhale Kayıt Numaralı “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.03.96.0119/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nca 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi” ihalesine ilişkin olarak Akademi Çevre Danışmanlık ve Taah. (Erol Kodak)- ASO KOSGEB Çevre Laboratuvarı Ortak Girişimi’nin 16.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.02.2007 tarih ve 3847 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- Başvuru konusu ihaleye Akademi Çevre Danışmanlık ve Taahhüt ile ASO- KOSGEB Laboratuarı Ortak Girişimi olarak teklif verdikleri, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede pilot ortağın iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında bir deneyim belgesi olmadığının ifade edildiği,  idareye şikâyet dilekçesiyle birlikte verilen raporda da görüleceği üzere iş deneyim belgesine konu işin; literatür tarama, veri toplama, GPS koordinat belirleme, GPS ile belirlenen koordinatların haritaya işlemesi ve yorumlanması, belirlenmiş bölgelerden su numuneleri alma ve analizi, neden ve sonuçlara dayanarak yorumlama, önlem alma, koruma, bilgilendirme toplantıları, konferans, raporlama, CD, Broşür basılması ve bunun gibi birçok faaliyetin içinde bulunduğu akademik personel ile birlikte bilimsel araştırma projesini kapsadığı, ihale konusu işin iş deneyim belgesindeki projeden daha az komplike bir proje olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işin benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan bir hizmet olduğu,

 

            2) İsteklilerden  “Kalite ve standartda ilişkin belgeler” kapsamında “su ve/veya atıksu analizleri kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen "Akreditasyon Sertifikası" ve ekinde yer alan  "Akreditasyon Kapsamı" ve/veya Çevre Orman Bakanlığı-Çevre Referans Laboratuarından alınan "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" ve ekinde yer alan "Yeterli Bulunan Parametreler Listesi" sunulmasının istenildiği, firmalarının bu konuda sunduğu "Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi"nin kabul edilmediği, oysa ön yeterlik belgesi ekinde sunmuş oldukları parametrelerin teknik şartnamede istenilen parametreleri karşıladığı, aynı idarenin daha önce yaptığı ihalelerde “Su Kalitesi İzlenmesi” projesinde yeterlik ve ön yeterlik belgelerini kabul ederken bu ihalede sadece yeterlik belgesinin istenilmesinin rekabeti engellediği, bir kamu kurumu olan ASO-KOSGEB Laboratuarı Çevre ve Orman Bakanlığının verdiği yetkiyle ölçüm ve/veya analiz yapmaya devam ettiği halde yine Çevre ve Orman Bakanlığının bir Başkanlığı olan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının, Bakanlığın verdiği belgeleri yeterli kabul etmediği, diğer yandan Çınar Mühendislik firmasının yeterlilik belgesinin ekinde sunmuş oldukları listedeki parametrelerden Sıcaklık, Toplam Fosfor (PO4-P), Toplam Koliform analizi parametrelerinin eksik olduğu,        

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.1. maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenilmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 7.4. maddesinde; “Kamu, özel sektör ve üniversiteler tarafından, göl, akarsu ve deniz alanında su kalitesi analizleri konusunda yapılmış araştırma ve izleme çalışmaları benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

            Başvuru sahibi Akademi Çevre Danışmanlık ve Taah.- ASO KOSGEB Çevre Laboratuarı Ortak Girişiminin pilot ortağı olan Akademi Çevre Danışmanlık ve Taahhüt’ ün ihalede sunduğu iş deneyim belgesinin Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, belgeye konu hizmetin “ Kazanlı, Alata, Anamur Kumsalları Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Çalışması” işi olduğu, belge tutarının 50.000-YTL + KDV olarak belirtildiği, özel ortak olan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuarının sunduğu iş deneyim belgesinin Başkent Organize Sanayi bölgesi tarafından düzenlendiği, belgeye konu hizmetin “Çevre Yönetim Planı Kapsamında Endüstriyel Kirlilik Tespiti ve Kontrol Hizmeti” işi olduğu, belge tutarının 19.775,03- YTL olarak belirtildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede “pilot ortağın iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında bir deneyim belgesi olmadığı, özel ortağın iş deneyim belge tutarının özel ortakça verilmesi gereken iş deneyim oranını karşılamadığı” gerekçeleri ile söz konusu iş deneyim belgelerinin uygun bulunmadığı ve bu hususun teklifin değerlendirme dışı gerekçeleri arasında sayıldığı görülmüştür.

            Başvuru sahibi 16.01.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusu ekine pilot ortağın iş deneyim belgesine konu işe ilişkin nihai raporu ekleyerek “ihale konusu işin pilot ortağın iş deneyim belgesindeki projeden daha az komplike bir proje olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işin benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan bir hizmet olduğunu, ayrıca özel ortağın iş deneyim belge tutarının özel ortakça verilmesi gereken iş deneyim oranını karşıladığını ” iddia etmiştir.

            İdarenin şikayet başvurusuna verdiği 25.01.2007 tarihli cevap yazısında;

            “İhale teklif zarfında olmayan, ancak şikayet başvuru ekinde sunulan söz konusu Nihai Raporun Su Kirliliği ile ilgili olan yegane bölümünde; kirliliğin yoğun olarak gözlendiği yerlerden ve dere ağızlarından su numunelerinin Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuarı tarafından onay verilen laboratuara yaptırıldığı, yapılan analizler sonrası dere ağızlarından alınan numunelerin değerinin referans değerlerden fazla çıktığı, sahil kenarına yerleşmiş olan seralar, fabrikalar ve yerleşim yerlerinin atık sularından kaynaklanan su kirliliğinin tespit edildiği, su kalitesinin kötülüğünün anaç ölümlerine, yuvalama ve yavru çıkışına olumsuz etkileyen faktörler oluşturduğu ifadesine yer verildiği, Nihai Raporda numune alma noktaları, yapılan analizler, analiz sonuçları, analizlerin yapıldığı laboratuar, teçhizat, ekipman vb. gibi su kalitesi izleme çalışmalarında göz önüne alınan kriterlere yer verilmediği, bu nedenle söz konusu çalışmanın benzer iş kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülmediği,

            Diğer yandan ortak girişimin özel ortağının iş deneyim belgesi tutarı ihale komisyonu kararında yetersiz denilmişse de ortak girişim dosyasında yapılan ayrıntılı incelemede özel ortakça verilen iş deneyim belgesi oranının % 30’ luk oranı sağladığının görüldüğü, özel ortakça verilen iş deneyim belgesi oranın ihale komisyonunca sehven yanlış hesaplandığı” belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde;

            İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” in, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde, iş deneyimini gösteren belge olarak istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42. maddesi 5 inci fıkrasında;

 

“İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” olarak tanımlanmış,

 

Anılan maddenin 6 ncı fıkrasında ise;

 

“Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtileceği”  hükmüne yer verilmiştir.

 

             İhale konusu işin “Su Kalitesinin İzlenmesi” işi olduğu, idari şartnamenin 7.4.maddesinde benzer işin  “kamu, özel sektör ve üniversiteler tarafından, göl, akarsu ve deniz alanında su kalitesi analizleri konusunda yapılmış araştırma ve izleme çalışmaları” olarak tanımlandığı, idarece yapılan benzer iş tanımı ile ilgili olarak gerek başvuru sahibi gerekse diğer istekliler tarafından ihaleye teklif vermeden önce ve/veya süresinde herhangi bir başvuru yapılmadığı, başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin “Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Çalışması” işine ait olduğu, idarece yapılan değerlendirmede raporda numune alma noktaları, yapılan analizler, analiz sonuçları, analizlerin yapıldığı laboratuar, teçhizat, ekipman vb. gibi su kalitesi izleme çalışmalarında göz önüne alınan kriterlere yer verilmediğinin belirtildiği, bu durumda başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin idare tarafından uygun bulunmayarak anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının idari şartnamedeki düzenlemenin doğal bir sonucu olduğu anlaşıldığından, iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde; “Su ve/veya atıksu analizleri kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen "Akreditasyon Sertifikası" ve ekinde yer alan  "Akreditasyon Kapsamı" ve/veya Çevre Orman Bakanlığı-Çevre Referans Laboratuarından alınan "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" ve ekinde yer alan "Yeterli Bulunan Parametreler Listesi" sunulması” istenilmiştir.

            Başvuru sahibi ortak girişiminin özel ortağı ASO-KOSGEB Çevre Laboratuarının bu konuda teklif dosyası kapsamında sunduğu "Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi" nin ihale komisyonunca kabul edilmediği ve bu hususun teklifin değerlendirme dışı gerekçeleri arasında sayıldığı görülmüştür.

 

            Çevre Analizleri Yeterlilik Belgeleri ile ilgili olarak ihale dosyası kapsamında yer alan Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü´ nün 5 Ekim 2004 tarih ve 10163/53931 sayılı yazısında; özel ve kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuarlarına Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi ve Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi düzenlemesi ile ilgili usul ve esaslardan bahsedilmiş, bu mahiyette “resmi veya özel laboratuarların, çevre mevzuatı kapsamında belirtilen ölçüm ve analizleri yapma yeterliliğine sahip olması, yeterliliklerini Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme sonucuna göre düzenlenmiş Çevre Analizleri Ön Yeterlilik/ Yeterlilik Belgesi ile belgelendirmesi gerektiği” belirtilmiştir. Anılan yazının beşinci bölümünde;

 

                  5.1-ÖN YETERLİLİK : Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi almak için temel şartlardan biri olan akreditasyonun uzun süreçli bir işlem olması ve akreditasyon denetimi için verilen tarihlerin yeterlilik müracaatının sonuçlanmasını da geciktirmesi açısından, dosyası akreditasyon kurumunda incelemede olan laboratuvarlar için 2. ve 3. maddelerde belirtilen şartları   yerine   getirmeleri   durumunda   "Çevre  Analizleri  Ön   Yeterlilik  Belgesi" düzenlenir. Belge geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren (Bir) yıldır. Süre sonunda akredite olamayan laboratuvarlar ikinci bir ön yeterlilik müracaatı yapamaz ancak; akredite olduktan sonra, Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi almak için müracaat edebilir. Kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlannın almış olduğu "Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi" de 1 (Bir) yıl süre ile geçerli olup, bu süre sonunda akredite olmamışlar ise belge süreleri uzatılmayacaktır. Süre sonunda akredite olamayan laboratuvarlar ikinci bir ön yeterlilik müracaatı yapamaz ancak; akredite olduktan sonra, "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" almak için müracaat edebilir.

                5.2-YETERLİLİK : Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi alabilmek için tüm şartları sağlayan laboratuvarlar için "Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi" düzenlenir. Belge geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır. Süre bitiminde laboratuvarın yeniden müracaatı ve şartlarının uygun olması durumunda belge yenilenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

                İdarece başvuru sahibinin şikayet dilekçesine verilen cevap yazısında Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü´ nün yukarıda yer verilen yazısındaki hususlar baz alınarak;

Yeterlilik Belgesi alma şartının Laboratuarın Akredite olması olduğu, Yeterlilik Belgesine sahip olan bir Laboratuarın aynı zamanda Akreditasyon Sertifikasına da sahip olması gerektiği, 1 yıl süre ile Ön Yeterlilik Belgesini alan bir laboratuarın bu süre içerisinde Akreditasyon Sertifıkasını da alarak Yeterlilik Belgesi için başvuru yapması gerektiği, şikayetçinin ihale kapsamında sunduğu Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi ´nin geçerlilik süresi 5 Ocak 2006 - 5 Ocak 2007 tarihleri arasında olduğundan, çalışmanın sürdürüleceği 2007 yılı içinde belgenin geçerlilik süresinin dolacağı, sunulan belgelere göre Ön Yeterlilik Belgesinin geçerlik süresi içerisinde söz konusu laboratuarların akredite olmadığı bunun için de Yeterlilik Belgesi alamadığının anlaşıldığı, bu kapsamda özel ortakça sunulan Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesinin “Çevre Analizleri Yeterilik Belgesi” gibi değerlendirilmesinin uygun bulunmadığı, sonuç olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü´nce verilen Çevre Analizleri Ön Yeterlik Belgesi´nin süresinin işin yapılış tarihleri arasında geçerliliğini yitirmesi ve geçerlilik süresi içinde Akredite olamaması nedeniyle, ihale dokümanında  istenilen Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen "Akreditasyon Sertifikası ve ekinde yer alan "Akreditasyon Kapsamı" ve/veya Çevre ve Orman Bakanlığı- Çevre Referans Laboratuarından alınan Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi özelliğini taşımadığı” belirtilmiştir.

 

             Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin olarak yaptığı düzenlemelerden, çevre mevzuatı kapsamında belirtilen ölçüm ve analizleri yapma yeterliliğine sahip olan laboratuarların yeterliliklerini Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Çevre Analizleri Ön Yeterlilik/ Yeterlilik Belgeleri ile belgelendirebileceği anlaşılmıştır. İhale konusu iş kapsamında yapılacak ölçüm ve analizler “Su ve/veya atıksu analizleri” olduğundan, isteklilere Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi haricinde Çevre Analizleri Ön Yeterlik Belgesi sunma imkanının tanınmamış olmasının ihaleye katılımı daraltabileceği kanaati oluşmuştur.

 

             Ancak incelenen ihalede, idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesindeki düzenlemeler esas alındığında ve bu düzenlemeye gerek başvuru sahibi gerekse diğer istekliler tarafından ihaleye teklif vermeden önce ve/veya süresinde herhangi bir başvuruda bulunulmadığı ve bu durumda ihale dokümanının kesinleştiği göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin sunduğu Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesinin idare tarafından uygun bulunmayarak anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının idari şartnamedeki düzenlemenin doğal bir sonucu olduğu, diğer yandan Türk Akreditasyon Kurumu web sayfasında yapılan incelemede Kurul Karar tarihi itibariyle özel ortak ASO-KOSGEB Çevre Laboratuarının TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar arasında bulunmadığı, bu durumda Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesinin süresi 05.01.2007 tarihinde dolan isteklinin işin başlangıç tarihi itibariyle Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesini alması ya da ikinci bir ön yeterlilik müracaatı yapmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, işin gerçekleştirilme tarihleri itibariyle idari şartnamede aranılan koşulları sağlayamayan şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

             Bunun yanında, Çınar Mühendislik firmasının Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi ekinde sunduğu “Yeterli Bulunan Parametreler Listesi” incelendiğinde şikayetçinin iddia ettiği şekliyle “Sıcaklık, Toplam Fosfor (PO4-P), Toplam Koliform analizi” parametrelerinin söz konusu listede bulunmadığı görülmüştür. Ancak bu konuda idari şartnamede yapılan düzenlemede "Yeterli Bulunan Parametreler Listesi" sunulmasının yeterli görüldüğü, parametrelerin neler olması gerektiği yönünde herhangi bir düzenleme bulunmadığı, teknik şartnamenin (D) bölümünde ise işin gerçekleştirilmesi aşamasında “numunelerde analiz edilmesi gereken parametreler” arasında “Sıcaklık, Toplam Fosfor (PO4-P), Toplam Koliform analizi” parametrelerinden bahsedildiği, ancak Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi ekinde sunulan “Yeterli Bulunan Parametreler Listesi”nde söz konusu parametrelerin aranacağı yönünde bir ifade yer almadığı, bu nedenle Çınar Mühendislik firmasının Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi ekinde sunduğu “Yeterli Bulunan Parametreler Listesi” nde “Sıcaklık, Toplam Fosfor (PO4-P), Toplam Koliform analizi” parametrelerinin bulunmamasının teklifin değerlendirilmesini etkileyecek bir husus olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul