• Karar No: 2007/UH.Z-821
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :35
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-821
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dikmen Caddesi No:14 06100 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2482
Başvuruya konu ihale:
 2006/158458 İhale Kayıt Numaralı “Genel Müdürlük Merkez ve Ek Hizmet Binaları Genel ve Çevre Temizliği İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.02.85.0201/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Müdürlük Merkez ve Ek Hizmet Binaları Genel ve Çevre Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2482 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 11.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye vermiş oldukları teklifin, yaklaşık maliyet cetvelindeki yıllık işçilik maliyeti, yıllık temizlik ekipmanları ve malzemelerini karşılamaktan çok uzak olduğu ve gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendilerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden sundukları açıklamalarda tekliflerinin bileşenlerini belgelere dayalı olarak açıkladıkları, bu nedenle başvuruya konu ihalenin kendilerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ve tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin bağlantılı işlemlerin birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Hizmet işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.


Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

…” hükmüne yer verilmiştir.                     

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 142 personel ile teknik şartnamede yazılı iş makineleri, temizlik ekipmanları ve sarf malzemelerinin yükleniciye ait olmak üzere yapılacağının belirtildiği ve “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arası 365 gün olarak belirlendiği,

 

“Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde,

...

26.3. Çalıştırılacak işçilere yol+yemek yardımı bordro üzerinde gösterilmek suretiyle yüklenici tarafından nakdi olarak ödenecektir.

          İşçilere ödenecek, bir öğün öğle yemeğinin fiyatı, brüt 3,94 YTL

         Her bir işçi için günde brüt 5,20YTL yol bedeli ödenecektir.

         Her bir işçi için aylık 26 gün öğle yemeği ile 26 gün yol bedeli yüklenici tarafından bordroda gösterilmek suretiyle nakdi olarak ödenecektir. Bu bedeller her ay 26 gün üzerinden hesaplanacak olup, resmi bayram tatilleri fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilecektir.

...

26.5. Hizmet binalarının Genel Temizlik ve Çevre temizlik işlerine ait İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 2 olarak belirlenmiştir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 5.4 maddesinde, yüklenicinin işçilere yılda iki kez iş elbisesi vereceği düzenlenmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler doğrultusunda, şikayete konu ihalede istihdam edilecek 142 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol ve yemek bedeli esas alınarak yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyetinin (giyim, temizlik ekipmanı ve temizlik malzemeleri ücreti hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 1.635.192,65 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklifi de dahil olmak üzere 9 firmanın teklifinin aşırı düşük bulunduğu ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince söz konusu tekliflerin kalemler bazında açıklanmak suretiyle yazılı olarak bildirilmesinin istenildiği, 15.12.2006 tarihli tutanakta Prestij Sos. Hiz. Ltd. Şti.-Özyurt Tem. İnş. Ltd. Şti ortak girişiminin sorgulamaya cevap vermediğinin belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan firma haricindeki isteklilerin sunmuş olduğu açıklamaların yaklaşık maliyet cetvelindeki bileşenleri oluşturan kalemleri karşılamaktan uzak olduğu ve gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle idare tarafından yeterli bulunmadığı görülmüştür.

 

            İdari şartname ve teknik şartname düzenlemeleri doğrultusunda, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında istekliler tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde;

 

            - Başvuru sahibi Piramit Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.649.900,00 YTL olduğu ve bu bedelin yukarıda hesaplanan (giyim ve temizlik ekipmanı ile malzemeleri hariç) asgari işçilik maliyetinin 14.707,35 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; giyim için %3 sözleşme gideri hariç kişi başına (2 takım iş elbisesi için) 5,00 YTL ve toplam 710 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemesi ve ekipman için 13.973,10 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

            - Şarki İnş. Tem. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.699.580,45 YTL olduğu ve bu bedelin hesaplanan (giyim ve temizlik ekipmanı ile malzemeleri hariç) asgari işçilik maliyetinin 64.387,80 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; giyim için %3 sözleşme gideri hariç kişi başına (2 takım iş elbisesi için) 30,00 YTL ve toplam 4.260,00 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemesi ve ekipman için 58.521,00 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

            - Ar-gün Tem. İnş. Oto. Sos. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.679.155,25 YTL olduğu ve bu bedelin hesaplanan (giyim ve temizlik ekipmanı ile malzemeleri hariç) asgari işçilik maliyetinin 43.962,60 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; giyim için %3 sözleşme gideri hariç kişi başına (2 takım iş elbisesi için) 10,00 YTL ve toplam 1.420,00 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemesi ve ekipman için 42.500,00 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

- A-kaya Tem. Nak. Taah. Müm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.698.000,00 YTL olduğu ve bu bedelin hesaplanan (giyim ve temizlik ekipmanı ile malzemeleri hariç) asgari işçilik maliyetinin 62.807,35 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; giyim için %3 sözleşme gideri hariç kişi başına (2 takım iş elbisesi için)  20,00 YTL ve toplam 2.840,00 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemesi ve ekipman için 55.301,10 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

- Orpaş Tem. Paz. İnş. Yem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.673.935,64 YTL olduğu ve bu bedelin hesaplanan (giyim ve temizlik ekipmanı ile malzemeleri hariç) asgari işçilik maliyetinin 38.742,99 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; giyim için bedel öngörülmediği ve belgelendirilmediği, temizlik malzemesi ve ekipman için 33.887,60 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği, ancak giyim için bedel öngörülmemesi nedeniyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bulunduğu,

 

- Sur 2000 Gıda İnş. Tem. Tar. Turz. Kuy. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.635.200,00 YTL olduğu ve bu bedelin hesaplanan (giyim ve temizlik ekipmanı ile malzemeleri hariç) asgari işçilik maliyetinin 7,35 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; giyim için bedel öngörülmediği ve belgelendirilmediği, temizlik malzemesi ve ekipmanın stok amaçlı firmalarında bulunduğunun belirtildiği, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bulunduğu,

 

- Ang Sos. Hiz. Sağ. İnş. Turz. Gıda Oto. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.698.500,00 YTL olduğu ve bu bedelin hesaplanan (giyim ve temizlik ekipmanı ile malzemeleri hariç) asgari işçilik maliyetinin 63.307,35 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; giyim için %3 sözleşme gideri hariç kişi başına (2 takım iş elbisesi için) 25,00 YTL ve toplam 3.550,00 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemesi ve ekipman için 59.437,49 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

- İhale üzerinde bırakılan Deniz Tem. Güv. İlaç. Mak. Med. İtr. Oto.  Sos. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 1.925.018,00 YTL olduğu ve bu bedelin hesaplanan (giyim ve temizlik ekipmanı ile malzemeleri hariç) asgari işçilik maliyetinin 289.825,35 YTL üzerinde olduğu, sözkonusu firmanın açıklamasında; giyim için %3 sözleşme gideri hariç kişi başına (2 takım iş elbisesi için) 70,00 YTL toplam 9.940,00 YTL öngörüldüğü ve sözkonusu giderin belgelendirildiği, temizlik malzemesi ve ekipman için 279.265,50 YTL öngörüldüğü ve bu giderin belgelendirildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından aşırı düşük bulunan tekliflerin değerlendirilmesinde yalnızca yaklaşık maliyetin esas alındığı ve bu çerçevede yaklaşık maliyet tutarı içerisinde yer alan temizlik malzemesi ve ekipmanı ile giyim için öngörülen karşılıklara uygunluğun mukayese konusu yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde hüküm altına alındığı üzere, idarece aşırı düşük teklif tespitinde sadece yaklaşık maliyet tutarı değil, diğer tekliflerin durumuna da bakılması gerekmektedir.

 

Bu tespit çerçevesinde bakıldığında, idarenin yaklaşık maliyet içerisinde giyim ve temizlik malzemesi ile ekipmanları için 303.424,40 YTL tutar öngördüğü, ihale üzerinde kalan istekli dışındaki açıklamalarını belgelendirmek suretiyle sunan diğer isteklilerin ise sözkonusu unsurlara 14.683,10 YTL – 62.781,00 YTL aralığında bir karşılık ayırdığı görülmektedir.

 

Bir başka ifadeyle ihale üzerinde bırakılan istekli dışındakilerin tamamının sözkonusu unsurları daha düşük bir maliyetle karşılayabilecekleri konusunda bir teklif yelpazesi ortaya koydukları anlaşılmaktadır.

 

Bu durumlarda idarenin, yaklaşık maliyetine bakarak tekliflerin bir kısmını veya tamamını aşırı düşük kabul etmişse, sorgulamayı kendi yaklaşık maliyetini veri kabul ederek değil, isteklilerce sorgulama kapsamında sunulan fiyatlandırmaya ilişkin belgelerin yeterliliğini   inceleyerek ve değerlendirerek yapması gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede, idarece istekliler tarafından sunulan belgelerin yeterliliği, hangi açılardan gerçek piyasa rayiçlerine ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı komisyonca müzakere konusu yapılmamış, genel bir değerlendirmeye konu edilerek açıklamaların yaklaşık maliyet cetvelindeki bileşenleri oluşturan kalemleri karşılamaktan uzak olduğu ve gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle yetersiz bulunmuştur.

 

Bütün bu gerekçelerle, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin amacına uygun biçimde teklif tutarlarını açıklayan ve bunu belgelendiren isteklilere ait tekliflerin; giyim, temizlik malzemesi ve ekipmanlarının ihale dokümanında belirtilen toplam sayısı üzerinden gerçek piyasa rayiçlerine ve hayatın olağan akışına uygunluk yönüyle yeniden değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının somut kriterlere dayanması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

Karar konusu ihalede, idare tarafından aşırı düşük teklifler tespit edilerek sorgulamaya tabi tutulmuş olup; yaklaşık maliyette yer alan tutarları ve piyasa rayiçleri göz önüne alınarak açıklamalarında sunduğu belgelerden “gerçeği yansıtmadığına” kanaat getirilen teklifler değerlendirme dışı bırakılmıştır.

İdarenin işin yapılabilirlik maliyeti konusundaki iradesi net bir şekilde ortada iken; açıklamaların piyasa şartları çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi yönündeki düzeltici işlem belirsizlik içerdiğinden, idarenin ihaleyi ne şekilde sonuçlandırılacağı hususunda tereddüt yaratacaktır.

Açıklanan nedenlerle şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

   Hasan GÜL                         Muzaffer EREN                 Ahmet ÜLKER

                  Başkan                                 Kurul Üyesi                        Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul