En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-824
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :38
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-824
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Cihan Sokak No: 2 06430 Sıhhıye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2992
Başvuruya konu ihale:
 2006/176445 İhale Kayıt Numaralı “42 Personelle Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.03.24.0022/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile

yapılan “42 Personelle Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic.

Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı

ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.01.2007 tarih ve 2992 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

26.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun

56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte

işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

Satın aldıkları ihale dokümanının incelenmesi neticesinde, idareye şikayet başvurusunda

bulundukları, şikayetin “bayram ve hafta tatilinde çalışacak personele İş Kanununun 47 nci

maddesi uyarınca ödenecek bir ücret olmadığı, dokümanda bayram ve hafta sonlarında çalışmaya

yönelik herhangi bir düzenleme yapılmadığı”nın belirtildiği, bunların hukuki dayanaktan yoksun

olduğu, zira

1) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar maddesinde, bayram ve hafta tatili

ücretlerine ilişkin bir düzenleme yapılmamasına rağmen Teknik Şartnamenin “çalıştırılacak

personel ve sayısı” maddesinde, “Yüklenici hiçbir zaman belirlenen yemek sayısının ve çeşit

miktarın (Ramazan ayı ve dini bayram günleri) azalması veya çoğalması gerekçesi ile işi devamsız

hale getiremez, işi aksatamaz, kendisine bildirilen yemek sayısı ne olursa olsun gereken hizmeti

vermekle yükümlüdür. Yüklenici idarenin yemekhanelerinde haftanın 7 günü verilmekte olan

 

yemeği hazırlayıp dağıtmakla yükümlüdür.” ifadesinden de açıkça anlaşılacağı üzere resmi ve dini

bayramlar ile hafta tatilinde işçi çalıştırılacağı, bu nedenle resmi ve dini bayramlar ile hafta tatili

çalışma ücretlerinin ödenmesi gerektiği,

2) Teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde resmi ve dini bayramlar ile hafta tatilinde

çalıştırılacak personel sayısı ile ödenecek ücretin belirtilmesi gerektiği,

3) İdarenin açıklığı sağlamakla yükümlü olduğu, resmi ve dini bayramlar ile hafta tatilinde

çalıştırılacak işçi sayısının ve bunlara ödenecek ücretin teklif fiyata dahil edilmediği,

4) Bu ücretlerin teklif fiyata dahil edilmesi halinde firmalarının teklif bedeli yüksek olacağı,

bu ücretler teklife yansıtılmazsa kendi imkanları ile ödenmek zorunda kalınacağı,

5) Tüm personelin bayram ve hafta tatilinde çalışacak olmasının bir diğer kanıtının İdari

Şartnamenin 26.3.3 maddesinde yol ücretinin 30 gün üzerinden ödeneceğinin öngörülmesi olduğu,

6) Bu hatalarla ihalede rekabetin tesis edilmesinin mümkün olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

Firma tarafından süresinde yapılan dokümana itiraz niteliğindeki başvuru dilekçesinde

özetle, ihale dokümanından resmi ve dini bayramlar ile hafta tatilinde de personel çalıştırılacağı

anlaşıldığı halde, teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinde bu günlerde çalışacak personel

sayısının ve ücretinin öngörülmediği, bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı

olduğu, bundan kaynaklanan belirsizlik nedeniyle teklif veremedikleri ve ihalenin iptal edilmesi

gerektiği iddia edilmektedir.

Başvuru dokümana itiraz niteliği taşıdığından dokümandaki hususlar ve bağlantılı

işlemlerle sınırlı inceleme yapılmıştır.

İhale konusu iş, birim fiyat usulde gerçekleştirilecek 365 günlük “Kırka Bor İşletme

Müdürlüğü’nün 25 personelle tabldot yemeğinin ve servis sonrası hizmetlerinin yapılması, 9

personel ile temizlik, bahçe bakımı, odacılık, 8 personelle de sosyal site ile işletme idari site (ağır

bakım) kaloriferlerin yakılması ve diğer hizmetlerin yapılması işi”dir.

İhaleye ait Teknik Şartname’nin yemek işiyle ilgili 1.1 maddesinin “çalıştırılacak personel

ve sayısı” başlığı altında, “Yüklenici hiçbir zaman belirlenen yemek sayısının ve çeşit miktarın

(Ramazan ayı ve dini bayram günleri) azalması veya çoğalması gerekçesi ile işi devamsız hale

getiremez, işi aksatamaz, kendisine bildirilen yemek sayısı ne olursa olsun gereken hizmeti

vermekle yükümlüdür. Yüklenici idarenin yemekhanelerinde haftanın 7 günü verilmekte olan

yemeği hazırlayıp dağıtmakla yükümlüdür.” şeklinde düzenleme ve “Müteahhidin sorumluluğu”

başlıklı 2 nci maddesinde, “Yüklenici işçilerin iş yerine geliş ve gidişlerini sağlayacaktır.

Yüklenicinin çalıştıracağı personeli 365 gün 3 vardiya iş yerine getirip götürme yol masrafı teklif

fiyata dahil olup ayni olarak ödenecektir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin 26.3 maddesinde ise, “26.3.3. 42 işçiye yol ücreti personel

başına aylık 30 gün (yıllık 365 gün) üzerinden ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Personelin işe giriş ve çıkış saatleri teknik belirtilmiştir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Ancak idari ve teknik şartnamelerde işin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü

yaptırılacağına ilişkin açık düzenleme bulunmamaktadır. İdarece şikayete verilen cevapta da resmi

ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılacağına dair düzenleme yapılmadığı

belirtilmiştir. Başvuru sahibi firma tarafından dokümandaki hükümlerden hareketle anılan günlerde

çalışma yapılacağı anlamı çıkartılmaktadır. Bu şartlarda dokümanda net olarak düzenlenmediği

şünülen hususlar hakkında idareden ihale tarihinden önce açıklama talep edilmesi mümkün iken

bu yapılmayıp ihale tarihinden sonra şikayet başvurusunda bulunulduğundan iddia yerinde

görülmemiştir.

İncelenen ihalede 28.12.2006 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece ihale işlemlerine devam

edilerek sözleşmenin imzalanması kararı veya şikayet hakkında da bir karar alınmadan 29.12.2006 tarihinde

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmakta ise

de, tespit edilen bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmediğinden ve ihale süreci üzerinde

yapılan inceleme sonucunda başkaca bir aykırılık tespit edilmemiştir.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet

başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Şikayetçi başvurusunda; ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden resmi ve dini

bayramlar ile hafta tatilinde de personel çalıştırılmasının gerektiğinin anlaşıldığını, ancak teklif

fiyata dahil olan masraflar maddesinde bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının ve ücretinin

öngörülmemesi nedeniyle böyle bir düzenlemenin teklifin sağlıklı verilmesine imkan tanımadığını

iddia etmiştir.

İdarece hazırlanan ihale dokümanın eki olan idari ve teknik şartnamelerde; işin resmi ve

dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacağına veya yaptırılmayacağına ilişkin açık bir ifade

bulunmamakta olup ayrıca bahse konu günlerde kaç kişinin bu işte çalışmasının gerektiğine ilişkin

dokümanda herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır.

Bu itibarla; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından

teklif verme aşamasında ihale konusu işe gerçekçi bir maliyet oluşturulabilmesi için, ihale

dokümanında konuya ilişkin net belirlemeler yapılması gerektiğinden, dokümandaki eksik bilgi

nedeniyle işbu ihalenin, sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olamayacağı sonucuna

varılmıştır.

Öte yandan; işbu ihalede 11 sayıda isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, ihaleye bunlardan

sadece birisinin teklif vermiş olduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler

başlıklı maddesinde yer alan “…Rekabet…” olgusunun da gerçekleşmemiş olduğu görülmektedir.

ıklanan nedenlerle; incelenen ihalenin “İptal”inin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

Namık DAĞALP K.Nejat ÜNLÜ Bilal KARACA

ll.Başkan Kurul Üyesi Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul