En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-825
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :39
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-825
Şikayetçi:
 İnciler Taşımacılık Tur. İnş. Tem. Güv. Ve. Petr. Hiz. San. Ve.Tic. Ltd. Şti., İvedik Caddesi No:94/1 Yenimahalle / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orman Genel Müdürlüğü Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğü, Ogm Gazi Tesisleri No: 93 06560 Beştepe Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5442
Başvuruya konu ihale:
 2006/192299 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Hizmeti Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.05.18.G016/2007-2007/20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Orman Genel Müdürlüğü Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğü tarafından 19.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıma Hizmeti” Alınması ihalesine ilişkin olarak İnciler Taşımacılık Tur. İnş. Tem. Güv. Ve. Petr. Hiz. San. Ve.Tic. Ltd. Şti.’nin 16.02.2007 tarih ve 5442 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İtirazen şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            İdare tarafından 19.01.2007 tarihinde servis aracı kiralanması ihalesine istekli sıfatıyla katıldığı,

 

            İhale teklif zarflarının değerlendirilmesi aşamasında ihaleye katılan Koçbey Ltd. Şti.’nin ibraz ettiği ihale teklif zarfı içerisinde iki adet teklif mektubu çıktığının ihale komisyon üyeleri tarafından tespit edildiği, ihaleyi yapan idareye 24.01.2007 tarihinde söz konusu firmanın eyleminin 4734 sayılı Kanunun 17/1 maddesine aykırı olduğu bu sebeple bu firmanın hakim ortaklarının yasaklanması talebiyle başvuruda bulunmalarına rağmen idarece “İstekli Koçbey ltd. Şti.’nin teklif zarfından fazladan çıkan 2 adet teklif mektubu ve eki cetvelin sehven konulduğu” gerekçesiyle yaptıkları başvurunun reddedildiği, idarenin işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare 01.02.2007 tarihli şikayete ilişkin cevabında; “….fiyat kısmı boş, imzasız ve kaşesiz ikinci teklif mektubu eki cetvelinin; araç ruhsatlarının arasından çıktığı görülerek Komisyon Başkanı tarafından tüm isteklilere gösterildiği, isteklileri güvensizliğe ve tereddüte düşürecek bir durumun olmadığı,  ikinci teklif mektubunun imzasız ve kaşesiz olması sebebiyle sehven konulduğu düşünülerek ilgili firma hakkında cezai işlem yoluna gidilmediği ” gerekçesiyle yapılan başvuruyu reddettiğini başvuru sahibine bildirdiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu ihale Kurumunun görev alanı ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar yapılan ihale işlemlerinin denetlenmesi ile sınırlıdır. İdarelerin mevzuatta belirtilen nedenlerle isteklilere uygulayacakları müeyyidelere itiraz ve inceleme mercii idari yargı organlarıdır. Kaldi ki bu güne kadar idarelerin yasaklama kararları üzerine Kamu İhale Kurumunca bir inceleme yapılmadığı gibi yargı mercilerince de öncelikle Kamu İhale Kurumuna başvurulması gerektiği yolunda bir karar verilmediği gibi doğrudan yargısal incelemeye geçilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasında yer vermiş olduğu Koçbey Lt. Şti.’nin yasaklanması gerektiğine ilişkin işlemde Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karar konusu ihalede şikayet konusu bir isteklinin sunmuş olduğu iki adet teklif mektubunun mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla bu istekli hakkında 4734 sayılı kanunda öngörülen müeyyidelerin uygulanması gerektiği hususunda olup; her ne kadar müeyyide ilgili idare ve bağlı olduğu bakanlık tarafından uygulanacak olsa da, sunulan iki adet teklif mektubunun mevzuata aykırılığı iddiasının ihale ile ilgili bir idari işleme ilişkin olduğunda tereddüt bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, başvurunun itirazen şikayet yöntemine göre incelenerek işin esasının karara bağlanması gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

 

                             Muzaffer EREN                                   K.Nejat ÜNLÜ

                                     Üye                                                        Üye                                            

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul