• Karar No: 2007/UH.Z-826
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :40
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-826
Şikayetçi:
 Akhan İnş. Taah. San ve Tic.-Mehmet Akbulut, Kemerköy Şantiyesi Kültür Mahallesi 274 Sokak No:1 Kat:5 D 20 Aliağa / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, 48200 Ören Milas / MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 4955
Başvuruya konu ihale:
 2006/165093 İhale Kayıt Numaralı “Alakart Salonu İşletme ve Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.04.88.G016/2007-2007/14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Alakart Salonu İşletme ve Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akhan İnş. Taah. San ve Tic.-Mehmet Akbulut’un 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 4955 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 25.12.2006 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddine

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdare tarafından 12/12/2006 tarihinde yapılan “alakart salonu işletme ve temizlik hizmet alım” ihalesine istekli sıfatıyla katıldığı, idarece ihalenin mevzuata aykırı bir şekilde iptal edildiği, iptal edilen ihalenin iptaline karar verilmesi iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhalenin iptaline ilişkin işlemin 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet yoluyla mevzuata uygunluğunun denetiminin idari işlemin unsurları bakımından ve idarece iptal nedeni olarak gösterilen gerekçelerle sınırlı yapılması gerekmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            İdare teknik şartnamenin 14. maddesinde 3 kişi bulaşıkçı asgari ücretin 1,1 katı, 10 kişi garson asgari ücretin 1,2 katı, 8 kişi temizlikçi asgari ücretin 1,1 katı ücret ödeneceği ve toplam 21 personelin çalışacağına ilişkin düzenleme yapmıştır.

           

            İdarenin, ihaleye 3 isteklinin katıldığını 2 isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığını, diğer isteklinin (başvuru sahibi) ise teklif etmiş olduğu 286.800 YTL teklif bedelinin yaklaşık maliyetin( yaklaşık % 29) üzerinde olduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiği anlaşılmıştır.

 

            İdare ihale dokümanında resmi tatil ve bayram günlerinde çalışacak personel sayısının belirtilmediği ayrıca çalışacak personele verilecek yemek ücreti yaklaşık maliyette hesap edilmesine rağmen ihale dokümanında buna ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. 

 

            İdare asgari işçilik maliyetini hesaplarken, resmi tatil ve bayram günlerinde çalışılacağına dair ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapmamasına rağmen çalışılacağı var sayılarak asgari işçilik hesaplamasında dikkate aldığı ayrıca yemek ve yol bedelinin çalışan personele nakdi olarak ödeneceğine ilişkin ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapmamasına rağmen bu bedellerin nakdi tutarını aşırı düşük teklif açıklamasında dikkate almıştır. Asgari işçilik maliyetine asgari ücrette meydana gelen artış yansıtılmamıştır. Ayrıca tekliflerin götürü bedel üzerinden alınacağı ve fiyat farkı ödenmeyeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme bulunmaktadır.

 

            İhalenin 12.12.2006 tarihinde yapılmış olması ve ihale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin bir düzenleme olmaması sebebiyle tekliflerin aşırı düşük kalmasına yol açmakta ayrıca resmi tatil ve bayram günlerinde çalışma yapılıp yapılmayacağı şayet yapılacaksa kaç personelin çalışacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmaması, ihaleye teklif veren isteklileri (teklif fiyatını oluştururken) tereddüte düşürdüğü anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XII “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında (C ) bendinde “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında “ İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Buna göre; idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifi kabul etme hususunda takdir hakkı bulunmaktadır. Ancak bu takdir hakkı mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            İdarenin; (3) üç isteklinin katıldığı bir ihalede iki isteklinin teklifini aşırı düşük bulması diğer isteklinin teklifini ise yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle kabul etmeyerek ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul