• Karar No: 2007/UH.Z-828
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :42
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-828
Şikayetçi:
 Savaş Endüstriel Gıda ve Temz. Ürn. San. Tic. A.Ş., Hürriyet Mahallesi Hürriyet Cad. No: 53 Yenibosna / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi), Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Meram / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 3009
Başvuruya konu ihale:
 2006/137131 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme ve Yemekhane Hizmetleri İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.03.26.0161/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi’nce (Döner Sermaye İşletmesi) 20.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme ve Yemekhane Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Savaş Endüstriel Gıda ve Temz. Ürn. San. Tic. A. Ş.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.01.2007 tarih ve 3009 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katıldıkları, ihalede en uygun teklifi vermelerine rağmen belge eksikliği nedeni ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak gösterilen belgelerin sözleşmenin imzalanması aşamasında sunulması gereken belgeler olduğu, ihale komisyonu tutanağında da eksiklerinin bulunmadığının belirtildiği, bu haliyle ihale kararının iptal edilerek ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait İdari Şartnameninİsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgelerbaşlıklı 7.3.2.2. maddesinde;İsteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek en az yüksek okul mezunu ekip şefi, 1 Gıda mühendisi veya diyetisyen 2 ahçıbaşı, 19 aşçı, 23 aşçı yardımcısı, ilaçlama ile ilgili kendisine veya alt yükleniciye ait mesul müdür, ekip sorumlusu ve ilaçlama işlerinde çalıştırılacak teknik personelin eğitim ve meslek durumlarını gösterir belgeleri sunması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verildiği,

 

İdari ŞartnameninMakine, tesis ve diğer ekipmana ait belgelerbaşlıklı 7.3.3. maddesinde “……Yemek hizmetinde kullanılacak makine ve araç parkının tanıtım materyalleri ile ulusal veya uluslar arası standartlara uygunluğunu gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir…..düzenlemesine yer verildiği,

 

İdari Şartnamenin Kalite ve Standart ile kapasiteye ilişkin belgelerbaşlıklı 7.3.4. maddesinde;

“…….

7.3.4.2. İlaçlama işini yüklenici kendisi yapacaksa kendisine ait, alt yükleniciye yaptıracaksa alt yüklenicinin İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi olacaktır.

………………………………………..düzenlemesine yer verildiği, 

 

Aynı düzenlemelere ihale ilanında da yer verildiği,

 

Söz konusu düzenlemelerde yer alan belgelere ihale komisyonu tarafından düzenlenenZarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” nda ayrı birer sütun ayrıldığı, söz konusu tutanakta başvuru sahibi firmanın ihaleye sunmuş olduğu belgelerle ilgili olarak yapılan tespitlerde, firmanın sunmuş olduğuİlaç Uygulama İzin Belgesinin İstanbul’dan alındığının belirtildiği, Sağlık Bakanlığından alınmış ilaçlama ile ilgili Mesul Müdür belgesininVarolarak belirtildiği, ilaçlama ile ilgili olarak, mesul müdür, ekip sorumlusu, ilaçlama işinde çalışacak teknik personelin eğitim ve mesleki durumunu gösterir belgelerin Eksikolduğunun ve yemek hizmetinde kullanılacak makine ve araç parkının tanıtım materyalleri ile ulusal veya uluslar arası standartlara uygunluğunu gösteren belgenin Yokolduğunun belirtildiği,

 

Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçeleri” ne ilişkin tutanakta firmanın ilaçlama işini yaptıracağı alt yükleniciye ait sunmuş olduğu İlaç Uygulama İzin Belgesinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, oysa ilgili Yönetmelik gereği faaliyet gösterecekleri ilden alınması gerektiği, bu nedenle belgenin uygun bulunmadığı hususlarına yer verildiği,

 

13.12.2006 tarihli ihale komisyon kararından anlaşılacağı üzere söz konusu firmanın İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde istenilen yemek hizmetinde kullanılacak makine ve araç parkının tanıtım materyalleri ile ulusal veya uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren belgeleri sunmadığı, İdari Şartnamenin 7.3.2.2. ve ilanın 4.3.2.b bendinde ekip sorumlusu olarak istenen personelin eğitim durumunu gösteren belgeler ile mesul müdür tarafından eğitildiğine dair belgeleri sunmadığı, ilaçlama işinde çalıştırılacak teknik personelin eğitim ve mesleki durumlarını gösteren belgeleri sunmadığı, ilgili personelin kim olduğu ve personelle ilgili belgelerle sağlık raporlarını sunmadığı, İdari Şartnamenin 7.3.4.2. ve ilanın 4.3.4.2. maddesinde istenilen ilaç uygulama izin belgesinin Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi gerekirken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi nedeniyle geçersiz sayıldığı görülmüştür.

 

- Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtilenyemek hizmetinde kullanılacak makine ve araç parkının tanıtım materyalleri ile ulusal veya uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren belgeleri sunmadığıhususu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında bahse konu düzenlemede yer alan belgelerin bulunmadığı, teklif dosyasında ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, tesisat ve diğer ekipmanları sağlayacaklarına ilişkin noter onaylı taahhütnamenin sunulduğu, 

 

İhale konusu işin Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde 120 kişi ile 2007-2008 yılları Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri işi olduğu, Teknik Şartnamede yemek pişirme işinin hastanenin mevcut mutfağının kullanılarak yapılacağının belirtildiği, aynı ŞartnameninMakine Parkıbaşlıklı 6 ncı maddesinde yemek hizmetlerinde kullanılması zorunlu olan makine ve ekipmanın2 adet 80 cm tava, 2 adet 2 gözlü yer ocağı boyutlarına göre en 59 cm., uzunluk 75 cm., boy 52 cm.” olarak belirtildiği, aynı maddedeyüklenicinin bu aletler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanılacak makinelerin tam bir listesi ve sayısını vereceklerinin, bu dökümde yer almayan ancak hizmet sırasında ihtiyaç duyulabilecek, yedek aparatlar, yedek malzemeler, uzatma kablosu vb. her türlü ekipman ve makinenin yüklenici tarafından temin edileceğininbelirtildiği görülmüştür.

 

İhale konusu işin idare mutfağında gerçekleşecek yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık yıkama hizmetleri olması, bahse konu makine parkının söz konusu hizmet işinin gerçekleşmesi aşamasında firmanın kullanacağı ekipmana ilişkin olması, idarece Teknik Şartnamede yapılan düzenlemelerde makine parkına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmediği gibi hangi materyalin hangi standartlara uygunluğunun aranacağının net olarak belirlenmemesi nedeniyle bu belgelerin teklif aşamasında yeterlik kriteri olarak istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı, bu haliyle idarece yapılan değerlendirmenin de mevzuata aykırı olacağı, idarece istenecek makine ve ekipmana ilişkin olarak Teknik Şartnamede detaylı açıklamaların yapılması halinde sözleşme aşamasında bu belgelerin istenebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

- Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtilenİlaç Uygulama İzin Belgesinin İstanbul’dan alınmış olması ve ekip sorumlusu olarak istenen personelin eğitim durumunu gösteren belgeler ile mesul müdür tarafından eğitildiğine dair belgeleri sunmadığı, ilaçlama işinde çalıştırılacak teknik personelin eğitim ve mesleki durumlarını gösteren belgeleri sunmadığı hususu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

İdari Şartnamenin 18 inci maddesinde ihale konusu hizmetin sadece ilaçlama işinin alt yükleniciye yaptırılabileceğinin belirtildiği, başvuru sahibinin ilaçlama işini alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin belgesinin, Eko-Tek firması adına (alt yüklenici) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi”nin teklif dosyasında sunulduğu, teklif dosyasında İdari Şartnamede istenilen, ilaçlama işi ile ilgili olarak ekip sorumlusu ve çalıştırılacak teknik personelin eğitim ve meslek durumlarını gösterir belgelerin bulunmadığı görülmüştür.

 

            Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında YönetmeliğinAmaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinin çalışma usûl ve esasları ile resmi kurum ve kuruluşların ilaçlama usûl ve esaslarını belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlandığı,Kapsambaşlıklı 2 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, halk sağlığı alanında zararlılarla mücadele etmek isteyen gerçek, tüzel kişiler ve bunların işyerleri ile resmi kurum ve kuruluşların izin alma şekil ve şartlarını, çalışma usul ve esaslarını, denetimlerini ve çalışan personeli kapsadığı, 5 inci maddesinde ise, zararlılarla mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerle faaliyet gösterecekleri ilin sağlık müdürlüğüne müracaat ederek izin almasının zorunlu olduğu hükümleri yer almaktadır.

 

            Diğer taraftan aynı Yönetmeliğin izin başvurusu için gereken belgeleri düzenleyen 6 ncı maddesinde, izin alma başvurunda bulunulurken depolama yerine ait Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre alınacak ikinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı’nın bir örneğinin, mesûl müdüre ait mezuniyet belgesi, sağlık veya yardımcı sağlık personeli sözleşmesinin ve diplomasının noter onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesi, ilaçlamada kullanılacak alet, cihaz ve gereçlerin cins, sayı ve özelliklerini gösterir belge, ekip sayısı ve ekip elemanlarının nitelikleri hakkında belge ve sair belgelerin istenildiği;

 

            Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, işyeri faaliyette olduğu sürelerde bir mesûl müdürün bulunmasının zorunlu olduğu, mesûl müdürün sadece bir işyerinde mesûl müdürlük görevini üstlenebileceği, mesûl müdürlük için hekim, veteriner hekim, eczacı, tıbbi teknolog, ziraat mühendisi ve biyolog unvanına sahip veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans, çevre sağlığı ve toplum sağlığı bölümü en az önlisans diplomasına sahip olunmasının zorunlu olduğu; 9 uncu maddesinde, ilaçlama faaliyetini yürütecek ekipte sorumlu olarak en az bir tıbbi teknolog, sağlık memuru (çevre sağlığı veya toplum sağlığı), hemşire, kimya teknisyeni veya ziraat teknisyeni bulunmasının zorunlu olduğu, ekip sorumlusunun yapılan her ilaçlama için Yönetmeliğin Ek-1 deki formunu tanzim ederek bir nüshasını ilaçlama yapılan yerin sahibi/yetkilisine verilmesinden sorumlu olduğu yönünde düzenlemelere yer verilmiş ve 10 uncu maddesinde çalıştırılacak personelin nitelikleri, 11 inci maddesinde, işyerinin faaliyet göstereceği binanın durumuna ilişkin olarak işyerinin nitelikleri belirlenmiştir. Yönetmelik Ek-2 ve Ek-3 teki formlar incelendiğinde ise, izninilaçlama kuruluşunaverildiği anlaşılmaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen hükümlerin ve Yönetmelik ekinde bulunan eklerin bir arada değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu Yönetmeliğin halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı mücadele etmek isteyen ve bu alanda piyasada faaliyet gösterenilaçlama” firmalarına ilişkin (ilaçlama firmalarının, izin alma şekil ve şartlarını, çalışma usul ve esaslarını, denetimlerini ve bu firmalarda çalışan personeli içeren) düzenlemeler getirdiği anlaşılmıştır.

 

             Söz konusu ihaleye ilişkin Teknik Şartnamenin 9.4. maddesinde; “Mutfak, yemekhane ve servislerde bulunan ofisleri muntazam olarak haftada en az 2 kere ehli kişiler nezaretinde ilaçlama yapılacağınınbelirtildiği, bu haliyle işin doğası gereği ihale konusu işin kapsamında ilaçlama işinin de bulunduğu anlaşılmakta ise de; ilaçlama işinin söz konusu hizmetin asli unsuru olmadığı, İdari Şartnamede ilaçlama işinin alt yükleniciye yaptırılabileceğinin belirtildiği, nitekim başvuru sahibi firma tarafından teklif dosyası ile sunulan belgede ilaçlama işinin alt yükleniciye yaptırılacağının belirtildiği,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 18 inci maddesinin 8 nolu dipnotunun;

           

            İdarenin, isteklilerin ihale konusu işte alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi vermelerini öngörmesi halinde madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir :

 

            İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

           

            İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait  sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir…..” düzenlemesi doğrultusunda teklif verme aşamasında alt yükleniciye yaptırılacak işe ait listenin verilmesinin yeterli olduğu,

 

            İhale konusu işin niteliği, tanımı, ihale dokümanda yapılan düzenlemeler ve ilgili mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu hizmetin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmetleri olduğu, ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmadığı, Tip İdari Şartnamenin alt yüklenicilere ilişkin ilgili maddesinin yukarıda aktarılan dipnotunda da alt yükleniciye yaptırılacak işlere ilişkin teklif aşamasında istenecek belgelerin açıkladığı, bu haliyle söz konusu ihalede teklif aşamasında “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" ve “İlaçlama ile ilgili kendisine veya alt yükleniciye ait mesul müdür, ekip sorumlusu ve ilaçlama işlerinde çalıştırılacak teknik personelin eğitim ve meslek durumlarını gösterir belge” istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, başvuru sahibi firma ve Nursel Baymaz’ın teklifinin de bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı dikkate alındığında; bu hususun tekliflerin mevzuata aykırı değerlendirilmesi sonucunu doğurduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanı ve İdari Şartnamedeİsteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde;toplam ciro için, teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %10’undan az olmaması gerekir….” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

02.12.2005 tarih ve 26011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi ile Kamu İhale Genel tebliğinin  VIII. Maddesine; "S.Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 1 inci madde uyarınca iş hacmine ilişkin oranlar sırasıyla;

- Bir yıldan fazla süreli işlerde (2 yıl dahil) % 12-8,

- İki yıldan fazla süreli işlerde (3 yıl dahil)  % 9-6,

- Üç yıldan fazla süreli işlerde % 6-4 alınarak yeterlik kriterleri belirlenecektir. İş hacmine ilişkin olarak bu madde gereği belirlenen oranlar idari şartnamede belirtilecektir.…..” hükmü eklenmiştir.

 

            Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri doğrultusunda; ihale konusu işin süresinin 2 yıl olması nedeniyle idarece iş hacmine ilişkin olarak belirlenecek bu oranların toplam ciro için %12, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise %8 olarak belirlenmesi gerekmektedir. İdari Şartnamede bu oranların toplam ciro için %15, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise %10 olarak belirtildiği, bu haliyle İdari Şartnamede belirtilen oranların mevzuattaki düzenlemeye aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul