• Karar No: 2007/UH.Z-830
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :44
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-830
Şikayetçi:
 Süper Yıldız Nak. İnş. Tur. Bil. Pet. Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti., Mesudiye Mahallesi 110.Cadde 90 K.3/17 Merkez/İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğü,GMK Bulvarı Devlet Hastanesi Karşısı 33220 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4230
Başvuruya konu ihale:
 2006/154330 İhale Kayıt Numaralı “Personel ve Malzeme Nakli İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2007 tarih ve 08.04.22.0102/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğü’nce 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel ve Malzeme Nakli İşi” ihalesine ilişkin olarak Süper Yıldız Nak. İnş. Tur. Bil.  Pet. Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 12.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2007 tarih ve 4230 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 08.12.2006 tarihinde 2006/154330 İKN. ile yapılan 2 Adet Çift Kabin Pikap ve 8 Adet Kaptı Kaçtı ile Personel Nakli ihalesine istekli olarak katıldıkları, şartnamede istenilen tüm evrak ve belgeleri ihale dosyasında sundukları, sürücü belgeleri şartnamede istenilmediğinden dolayı ihale dosyasına koymadıkları, ancak idari şartname ve ihale ilanında istenmeyen evrak olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin geçersiz sayıldığı, ihalenin daha fazla fiyat veren diğer firmaya verildiği,  ihale ilanının 7.3.2. ve tip idari şartnamenin 4.3.2.maddesinde ihaleye katılmaya ilişkin hususlar bölümünün isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler bölümünde firma bünyesinde en az 5 yıllık E veya B sınıfı ehliyet sahibi en az 6 adet personelin sosyal güvenceli olarak çalıştığını gösteren belgeleri teklif dosyasında sunmak zorundadır denildiği, bu düzenlemede ehliyet fotokopisinden bahsedilmediği, sosyal güvenceli olarak çalışıldığına dair belge istendiği, bu nedenle firma bünyesinde çalışan 6 adet sürücünün SSK kodu 7130 olan sigorta bordrolarını teklif dosyasında sundukları,  bu belgeler eksik olsa bile tamamlatılması gereken belgeler niteliğinde olduğu, ihale komisyonunca tamamlatılması gerektiği, idareye şikayette bulunmalarına rağmen idarenin yasal süreleri beklemeden sözleşme imzaladığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

Karayolları Genel Müdürlüğü 5.Bölge Müdürlüğü tarafından Personel ve Malzeme Nakli işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 7 sayıda isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, 08.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye 7 isteklinin teklif vermek suretiyle katıldığı, 11.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Arıklar Taşımacılık – Mustafa Arık üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Süper Yıldız Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde istenen en az 5 yıllık E veya B sınıfı ehliyet sahibi en az 6 personelin sosyal güvenceli olarak çalıştığını gösteren belgeleri (ehliyet) teklif dosyasında sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 nci maddesinde; “firma bünyesinde en az 5 yıllık E veya B sınıfı Sürücü Belgesi sahibi en az 6 personelin sosyal güvenceli olarak çalıştığını gösteren belgeleri teklif dosyasında sunmak zorundadır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Aynı düzenleme ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde de yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Süper Yıldız Ltd. Şti. bu maddeye istinaden 07.12.2006 tarihli 3 adet 6 kişiyi kapsayan Sosyal Sigortalar Kurumu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi sunmuştur.

 

            İhale komisyonu Süper Yıldız Ltd. Şti.’ni, 6 personelin en az 5 yıllık deneyimli olduğuna dair  E veya B sınıfı Sürücü Belgesi sunmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakmıştır.

 

            İlan ve idari şartnamede yer alan düzenlemeden, 6 personelin sosyal güvenceli olarak çalıştığının belgelendirilmesi gerektiği anlamı çıkmakta olup, bunun yanında 6 personelin en az 5 yıllık E veya B sınıfı sürücülük deneyimine sahip olduğunu gösteren ehliyet belgelerinin verilmesini de içerdiği hususu ise açık değildir. Bu nedenle 6 personelin sosyal güvenceli olarak çalıştığına ilişkin belgeleri sunan Süper Yıldız Ltd. Şti.’nin deneyime ilişkin belgeler sunmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakılması mevzuata uygun değildir. Söz konusu deneyime ilişkin belgelerin sözleşme aşamasında da istenilmesi mümkün olduğu değerlendirildiğinden ihale komisyonunca alınan Süper Yıldız Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılması kararının iptali gerekir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 29.12.2006 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 12.1.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP                   H.Hüseyin GÜRHAN                                  Yaşar GÖK

    II.Başkan                                   Kurul Üyesi                                          Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul