En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-832
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :46
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-832
Şikayetçi:
 Sampaş Bilişim ve İletişim Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent 2. Cad. Cyber Plaza A Blok Nu 204 K 2 06560 Bilkent/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop Belediye Başkanlığı,Atatürk Caddesi 57000 SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2933
Başvuruya konu ihale:
 2006/169999 İhale Kayıt Numaralı “Yazılım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2007 tarih ve 08.03.16.0102/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sinop Belediye Başkanlığı’nca 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yazılım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sampaş Bilişim ve İletişim  Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  26.01.2007 tarih ve 2933 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sinop Belediye Başkanlığınca ihale edilen "l Adet Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri Uygulama Yazılımları Donanım Hizmetleri Alımı" işi ile ilgili ihale dokümanlarını 08.12.2006 tarihinde satın aldıkları, ancak dokümanda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 nci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılıklar bulunduğu, teknik şartnamenin 3.3 üncü maddesinde; "Tüm uygulamalar ilişkisel yapıda ve web tabanlı olup, en az üç farklı veritabanı ve  işletim  sistemlerinde çalışacak ve veritabanı  bağımsız  olarak geliştirilmiş olacaktır" düzenlemesinin bulunduğu,  yazılımların üç farklı veritabanında çalışmasının teknik olarak hiçbir avantaj getirmeyeceği, aksine dezavantaj getireceği, birden fazla veritabanı ile çalışılabilir olması durumunda, veritabanlarının fonksiyonlarının %60-70 inin kullanılacağı, programlama SQL92 standartlarına uygun yapılmak durumunda olduğundan, veritabanının kendi spesifikasyonları ile kullanıcıya imkan verdiği performansın yakalanması ve geliştirme hızı ve teknik yeteneklerinin kısıtlı olarak kullanılmasına sebep olduğu,  bu yönde seçim yapan kurumun, sistemin işletim maliyetleri ve destek hizmetleri açısından maliyetli bir çözüme sahip olacağı ve kamu kaynaklarını verimli kullanmamış olacağı, kurumun dikkat etmesi gereken konunun uluslararası standartlara uygun kendini literatürde ispat etmiş bir veritabanı olması gerektiği, bazı yazılım firmalarının bîrden fazla veritabanı ile çalışmayı tercih ettiği, ancak bunun o firmaların belirlediği bir strateji olduğu, bu tür firmaların şartnamelere etki ederek kendilerine avantaj sağlamaya çalıştığı, sonuçta, ihale ile bu firmaların da sadece bir veritabanı önereceği ve uygulanacak projenin bu veritabanı üzerinde çalışacağı, önemli olanın bu önerilen veritabanının istekleri karşılayıp karşılayamadığı olduğu, diğer destek verdiği 2 veritabanına istekli kurumun keyfi olarak yatırım yapmasının mümkün olmadığı, proje sonrasında ihtimal olmasa bile teknik bir sebepten veya tamamen keyfi olarak veritabanı sistemini değiştirmenin en az projedeki kadar maliyetli olacağı, teknik şartnamenin 4üncü maddesinde yer alan Veri Tabanı Yönetim Sisteminin 20 kullanıcılı istendiği, ancak orijinal lisanslı olup olmadığı, ayrıca tam kullanım hakkıyla verilip verilmeyeceğinin belirtilmediği, teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde Veri Tabanı Yönetim Sistemi´ne ait özellikler ile Uygulama Sunucusu Yazılımı´na ait özelliklerin belirtildiği, bu haliyle 4 üncü maddenin iki kere farklı uygulamalar için yazılmış olduğu, bu durumun 4 üncü maddede  bir çelişki yarattığı, Uygulama   Sunucusu   Yazılımının  kaç  kullanıcılı  olduğu  ve  lisanslı  olup  olmadığının  da belirtilmediği, teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde yer alan Belediye Uygulamalarında, Uygulama Yazılımlarının (Programlar) kaç kullanıcılı ve lisanslı olup olmadığının belirtilmediği, teknik şartnamenin 7.2.1. maddesinde yer alan Analitik Bütçe İşlemleri bölümünde Analitik Bütçe ile ilgili bazı maddelerin yürürlükten kaldırılmış olmasına ve yeni mevzuatta yer almamasına rağmen, şartnamede bu programların istendiği, 7.2.1. de yer alan 100 Harcama Kalemi Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvelin yürürlükten kalktığı,  7.2.î.l´de yer alan Ay Sonu Gelir ve Gider Aktarma İşlemlerinin artık günlük yapıldığı, 7.2.1.2´de düzenlenen Muhasebe Fişi uygulamasının Ödeme Belgesi olarak değiştiği, 7.2.1.4.´te yer alan Akreditifler Defteri mevzuattan kaldırılmasına rağmen, Teknik Şartnamede istendiği, teknik Şartnamenin 11.1 inci maddesinde veri aktarımı ile ilgili olarak kullanılabilecek yapıda ve sağlam olması gibi ifadelerin kullanıldığı, bu düzenlemenin İdareyi maddi ve manevi zarara uğratacağı, çünkü Belediyede mevcut yaklaşık 15 yıllık tüm bilgilerin birebir, eksiksiz olarak aktarılması gerektiği, bu nedenle teknik Şartnamenin bu maddesinin yeniden düzenlenmesi gerektiği, aksi halde yüklenici firmanın tamamen insiyatifine bırakılmış olacağı, 29.11.2006 tarihli Kamu İhale Kurumu ihale Bülteninde işin adının; "l adet Veri Tabanı ye Yönetim Sistemleri Uygulama yazılımları ve Donanım Hizmetleri Alımı" olarak belirtildiği, İdarî Şartnamenin 2.a maddesinde ise işin adının "l adet Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri Uygulama Yazılımları Donanım ve Proje Hizmetleri Alımı" olarak belirtildiği, Teknik Şartnamede ise işin adının; "Bir Adet Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri Uygulama Yazılımları ve Donanım Hizmet Alımı İhalesi" olarak yazıldığı, İdari Şartname, Teknik Şartname ve KİK İhale Bülteninde yayınlanan işin adının farklı olduğu ve çelişki arz ettiği,  idarenin 23.12.2005 tarihinde yapılacak olan 2005/175061 ihale kayıt numaralı ihaleyi, işin adının KİK ihale Bülteni ile İdari ve Teknik Şartnamede farklı yazılmış olmasından dolayı iptal ettiği, yapılan bu belirlemelerin neticesinde ihalenin iptal edilerek Teknik ve İdari Şartnamenin yeniden düzenlenmesi, işin niteliğinin daha belirgin hale getirilmesi, ihale  şartnamelerinde mevcut çelişkilerin ve rekabeti önleyici unsurların kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

Sinop Belediyesi tarafından Yazılım Hizmet Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 2 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, 22.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye 1 isteklinin teklif vermek suretiyle katıldığı, 19.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin EML Elektronik Sistemler San. A.Ş.-Prometus Bilgi Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Sampaş A.Ş.’nin 08.12.2006 tarihinde doküman satın aldığı ancak ihaleye teklif vermediği, şikayetçinin 18.12.2006 tarihli bir dilekçe ile 19.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihalenin 22.12.2006 tarihinde yapıldığı, idarece 19.01.2006 tarihinde şikayete ilişkin karar alındığı, bu kararın normal posta ile başvuru sahibine gönderildiği, kararın başvuru sahibine tebliğ edilip edilmediğinin belirli olmadığı, idarenin 30 günlük yasal süre içerisinde şikayete ilişkin karar almadığını belirterek 26.01.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece 05.02.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu işin yazılım hizmet alımı olduğu, idarenin istediği yazılıma ilişkin kriterlere teknik şartnamede yer verdiği, teknik şartnamede başlık numaralandırmasının sehven yanlış yazıldığı, ancak bu yanlışlığın teknik şartname maddelerinin takip edilmesi halinde anlaşılır olduğu, ihale adının ihale dokümanında farklı yazılmasının ihaleye katılımı engelleyici olmadığı, zira ihale kayıt numarasının ihale dokümanında yer aldığı, başvuru sahibinin 08.12.2006 tarihinde doküman satın alıp, 11 gün sonra şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet konularının teknik şartnameye yönelik olduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin bu konuda açıklama isteme yolunu ise kullanmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul