En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-833
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :47
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-833
Şikayetçi:
 Egfa İnşaat Taah. Dekorasyon Temz. San. Tic. Ltd. Şti., Hasanpaşa Kurbağalıdere Cad. Şafak Apt. 23/3 Kadıköy/İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın Doğan Spor Salonu GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5901
Başvuruya konu ihale:
 2007/6519 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.05.58.0102/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 29.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Egfa İnşaat Taah. Dekorasyon Temz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 01.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2007 tarih ve 5901 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; temizlik ihalesine teklif vermek suretiyle katıldıkları, ihalenin 47,136YTL teklif veren Yılmazer Ltd. Şti.’de kaldığı, ancak Yılmazer Ltd. Şti. tarafından verilen fiyatın malzeme ve giyim bedelini karşılayamayacağı, ihalenin bu firmaya verilmesinin 4734 sayılı Kanun ve Tebliğlere aykırı olduğu, temizlik işinin malzeme konulmadan yapılmasının mümkün olmadığı, Yılmazel Ltd. Şti.’nin sahibinin Gümüşhane İlinde siyasi bir kimliğe sahip olmasının ihale komisyonları üzerinde etki oluşturup oluşturmadığı konusunda tereddüt taşıdıkları, malzeme bedeline gider öngörmeden teklif veren bir firmanın nasıl hizmet yapacağının anlaşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A-Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihale “Temizlik” işi ihalesidir. İdari şartnamenin 2/a maddesinde işin adı temizlik olarak belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde; “temizlik işlerinin yerine getirilmesinde kullanılacak her türlü makine, temizlik maddesi ve araç-gereçler yüklenici tarafından karşılanacak” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 3.4 üncü maddesinde; “Yüklenici tabloda belirtilen binanın temizliği için toplam 5 personel görevlendirecektir” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 4.6 ncı maddesinde; “elemanların iş kıyafetlerini Kurum ile Yüklenici müştereken tespit edecek ve bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 5.2.3 üncü maddesinde; Bina çalışma depoları, depo, çay ocağı, ambar, koridor ve sair yerlerin mikrop bakteri böcek ve diğer haşerelere karşı TSE normlarına uygun şekilde ayda 1 defa idarenin uygun göreceği günde genel temizliği, malzemeler yüklenici tarafından temin edilmesi şartı ile yüklenici tarafından yerine getirilecektir” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 4.10 uncu maddesinde; “yüklenici günlük temizlik işini 5 işçi ile yapacaktır. Bu işçiler 07:30-16:30 saatleri arasında, hafta sonu temizliğini ise 5 işçi Cumartesi günü iş bitimine kadar yapacaktır” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin sonunda, temizlik işinde kullanılacak sarf malzemeleri listesi düzenlemesi yapıldığı,

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “yemek bedeli olarak günlük brüt tutarı 3,00YTL den nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir. Yol gideri günlük brüt tutarı 1,80YTL den nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecek teklif fiyata dahil edilecektir” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.5 inci maddesinde; “iş kazaları ve meslek hastalıkları kaza oranı %2 olarak uygulanır” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; “işin süresi 11 (onbir) ay takvim günüdür” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

İhale dokümanında Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiştir

 

İhale ilanı, idari şartname ve teknik şartname hükümleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, ihalenin 5 işçi ile 11 ay süreli malzemenin yüklenici tarafından karşılanacağı temizlik işi ihalesi  olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari şartname ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda ihale konusu işin asgari işçilik maliyeti 47.136,77YTL olarak ortaya çıkmaktadır. İhale üzerinde kalan firmanın teklif fiyatı bu tutarla eşit bulunmakta olup, malzeme için bir bedel öngörülmediği anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/G maddesinde “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir” hükmü bulunmaktadır. Ancak, teknik şartnamenin 4.15 nolu maddesinde; “yüklenici çalışan personelin yıllık brüt 20,00YTL bedelinden birer adet işçi gömleği temin edecektir” düzenlemesi ile  idarece giyim için nakdi düzenleme yapılmış bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan düzenleme ile anılan Tebliğ hükmüne aykırı işlem tesis edilmiş olduğu gibi, söz konusu düzenleme teklif fiyatın oluşturulması ve değerlendirilmesini de etkileyici niteliktedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-Yerel Kuşkaya ve Gümüşkoza Gazetesinde 19.01.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanında; “4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1 Bankalardan temin edilecek;

Teklif edilen bedelin %2 sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindekj kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2. isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeler.

ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümlerin, yoksa bunlara eşdeğer belgeler.

isteklinin;

a} Cari oranın (dönem varlıklar/ kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b} Öz kaynak oranının ( öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması

c} Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 ten küçük olması, yeterlilik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan isteklilerin son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu taktirde,belgelerin sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır, Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranına son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesa­planacak oranlar aranmaz.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

4.3.1.İş deneyim belgeleri;

isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 i oranında gerçek­leştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranında az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.3.2.İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

a) isteklinin organizasyon yapısı; ihale konusu işin yerine getirebilecek nitelikte çalıştırdığına dair belge veya çalıştıracağına dair taah­hütname verecektir.

a)         istekli ihale tarihinden önceki 6 (altı) yıl içerisinde temizlik hizmetinde en az %40´ ının en az 120 gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta pirim bordosunu verecektir.

b)        istekli mesleki faaliyetlerini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3 Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler,

İstekli ihale konusu hizmet ile ilgili TSEK, TSE, İSO vb. gibi belgeler verecektir, (iş ortaklıklarında en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.)”  Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Bu düzenlemeye göre İdarece yeterlik kriteri olarak; teklif edilen bedelin %2’si oranında mali durum belgesi, bilanço, teklif edilen bedelin %50’si oranında iş deneyim belgesi, personel taahhütnamesi, %40 oranında işçi çalıştırıldığına dair SSK belgesi, TSEK, TSE, ISO belgeleri istenmiş bulunmaktadır.

Ancak ihaleye ait idari şartnamede ise ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak teklif edilen bedelin %2 si oranında mali durum belgesi ile bilanço, mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak teklif edilen bedelin %50’si oranında iş deneyim belgesi istenmiştir. Dolayısıyla ihale ilanı ile idari şartname yeterlik kriterleri konusunda farklı düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Kanununun İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/A maddesinde; “isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu belirlemenin ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmemesi durumunda da istenilen yeterlik belgeleri ve belgelerin taşıması gereken kriterler belli olmadığından ihalede yeterlik değerlendirmesi yapılması mümkün olamayacaktır” hükmü bulunmakta olup, ilan ve idari şartnamede farklı yeterlik kriterlerine yer verilmesi katılımı ve rekabeti engelleyici niteliktedir.

 

Diğer taraftan yeterlik kriterlerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek Belgeler” başlıklı 36 ncı maddesine uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

2-İdari şartnamenin ihale konusu işin birim fiyat mı yoksa götürü bedel mi ihale edildiğini gösteren 19 uncu madde idari şartnamede yer almamaktadır. Bu madde silinmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul