• Karar No: 2007/UH.Z-834
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :49
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-834
Şikayetçi:
 Elazığ Kimya Tem. Müh. Mim. San. Tic. Ltd. Şti., Nailbey Mahallesi Yeşildere Sok. Çizmeciler İşhanı Nu 23/9 K 5 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Fırat Üniversitesi (Fırat Tıp Merkezi), 23119 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4775
Başvuruya konu ihale:
 2006/181347 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.04.78.G016/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fırat Üniversitesi (Fırat Tıp Merkezi)’nce 17.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Elazığ Kimya Tem. Müh. Mim. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2007 tarih ve 4775 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından 17.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2006/181347 İKN’li “Hastane Temizlik Hizmet Alımı İhalesi” ne ilişkin olarak 16.01.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldıkları, idari şartnamenin 26.3.4 maddesinde ihale tarihinde asgari ücretin brüt 531,00 YTL kişi/aylık olarak gösterildiği ve isteklilerden buna göre teklif verilmelerinin istendiği, oysa Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilen asgari ücretin brüt 562,50 YTL kişi/aylık olduğu, ihale tarihinin 17.01.2007 olduğu dikkate alındığında idari şartnamenin 26.3.4 maddesi ile aynı şartnamenin fiyat farkı ödenmesini öngören 48 inci maddesindeki düzenlemelerinin birbirine tezat olduğu, bunun istekliler açısından teklif değerlendirmesini imkansız hale getirdiği

 

            2) İdari şartnamenin 26.3.6. maddesinde “Resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışmalar (listesi diğer hususlarda belirtilmiştir) 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği 1260 kişiye bayram yardımı (asgari ücretin bir günlüğü) teklif fiyata dahil edilecektir” şeklinde ifadeye yer verildiği, 90 kişi/günx14 gün:1260 güne göre teklif verilmesi istendiği, oysa 01.03.2007-31.12.2007 tarihleri arasında yapılacak olan ihale konusu iş için 12,5x90 kişi/gün:1125 gün üzerinden hesaplama yapılması gerektiği, idari şartnamedeki bu düzenlemenin teklif fiyatını etkilediği ve sağlıklı teklif vermelerini engellediği, bu sebepten ihaleye teklif sunamadıkları, iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

  İdari şartnamenin 26.3.4. maddesinde “yüklenici firma çalıştırdığı personele yürürlükte olan asgari ücret üzerinden nakdi ödeme yapacak olup, bu tutar teklif fiyata dahil edilecektir. İhale tarihinde Asgari Ücret: 531,00-YTL kişi/aylık’tır. Tutarlar brüt olup, işsizlik ve işveren SSK payı ilave edilecektir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            İhale ilan tarihi 07.12.2006, ihale tarihi ise 17.01.2007’dir.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 01.01.2007-30.06.2007 tarihi arasında brüt asgari ücret tutarı 562,50-YTL; 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 585,50-YTL olarak belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 49.2. maddesinde işe başlama ve bitiş tarihleri 01.03.2007-31.12.2007 olarak düzenlenmiş olmasına rağmen idari şartnamede, 01.01.2007 tarihinden sonra gerçekleştirilecek ihale için isteklilerden tekliflerini bir önceki yıl için geçerli olan 531,00-YTL brüt asgari ücret tutarını esas alarak belirlemeleri istenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 48 inci maddesinde ise fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı altında;  “…2-Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır…”

 

şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XII-Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı başlıklı düzenlemesinde ise;   “Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır. ….

Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.”

 

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’da temel asgari ücretin, ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan asgari ücret olduğu belirtilmekte ve “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı  8 inci maddesinde ise;

 “…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” 

hükmü yer almaktadır.

 

Dolayısıyla; Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale (son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette sonradan meydana gelen değişikliklerin fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. Teklif verilirken ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin esas alınması gerekmektedir. Fiyat Farkı Kararnamesine göre, ihale tarihinden sonra asgari ücrette meydana gelen değişikliklerin işin yerine getirilmesi sırasında yüklenicilerin alacağı hak edişlere yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle, ihale dokümanında yer alan düzenlemeye göre Fiyat Farkı Kararnamesi dikkate alındığında; ihale tarihi 17.01.2007 tarihinden itibaren 01.07.2007 tarihine kadar asgari ücrette herhangi bir artış meydana gelmesi Kanunen mümkün olmadığından, ihale üzerinde kalan yükleniciye 01.07.2007 tarihine kadar asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak ödenme olanağı bulunmamaktadır.

 

      İhale dokümanında isteklilerden ihale tarihinden önceki yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden teklif vermeleri istendiğinden, 2007 yılı için öngörülen brüt asgari ücretin teklif edilmesi de engellenmiş, bu durum karşısında idari şartnamenin 48 nci maddesinde yer alan fiyat farkı düzenlemesinin uygulanma imkanı fiilen ortadan kaldırılmıştır.

 

İdari şartnamenin 26.3.4 maddesinde yer alan aylık brüt asgari ücretin 531,00 YTL olduğuna ilişkin düzenleme, yukarıda zikredilen Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olduğundan, idari şartnamedeki düzenlemeye göre teklif verildiğinde ihale tarihi itibariyle tekliflerin aşırı düşük kalma ihtimali bulunmakta ve tekliflerin mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilme imkanı bulunmamaktadır. Zira ihaleye teklif veren isteklilerin tamamı aylık asgari ücret 531,00 YTL olduğunu varsayarak teklif fiyatını oluşturduğundan, zikredilen düzenleme gereğince yükleniciye 01.07.2007 tarihine kadar fiyat farkı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3.6 maddesinde; “Resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışmalar 4857 Sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereğince 1260 kişiye bayram yardımı (asgari ücretin bir günlüğü) teklif fiyata dahil edilecektir” düzenlemesi yapılmış, 01.03.2007 tarihinden itibaren resmi ve dini bayram günleri 14 gün olarak belirlenmiş ve isteklilerden tekliflerini buna göre belirlemeleri istenmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetvelinde de resmi ve dini bayramlar ve yılbaşı ödemesi, 90kişi/günx14gün=1260 olarak düzenlenmiştir.

 

İhale konusu işin süresi içinde 01.03.2007-31.12.2007 tarihleri arasında resmi ve dini bayram gününün 12,5 gün olduğu, dolayısı ile 90kişi/günx12,5=1125 gün olarak hesaplama yapılması gerekmekte iken, 1260 şeklinde düzenleme yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerden tekliflerini toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri öngörülmüştür. Birim fiyat teklif cetvelinde resmi ve dini bayram günleri 14 gün olarak gösterilmiş olmakla birlikte, işin yürütülmesi sırasında fiilen çalışılan gün üzerinden ödeme yapılması gerekeceğinden, resmi ve dini bayram günlerinin fazla gösterilmiş olması mevzuata aykırı olmakla birlikte, ihalenin sonucuna etki eden esasa müessir bir aykırılık olarak görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul