• Karar No: 2007/UH.Z-835
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :50
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-835
Şikayetçi:
 E F S Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti., Camişerif Mah. 5254 Sok. Arı İşhanı 4/14 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği , Kuvayi Milliye Cad. 33100 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3786
Başvuruya konu ihale:
 2006/163732 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.03.87.G014/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 06.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak E F S Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 12.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.02.2007 tarih ve 3786 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale yetkilisi tarafından ihalenin “hastaneye bağlı olarak faaliyet gösteren Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin özel güvenlik personel izni de alınarak tespit edilecek yeni kontenjan sayısına göre ihale yapılacağı” gerekçesiyle iptal edildiği, idarenin ihalenin iptal yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, iptal kararı nedeniyle firmalarının büyük maddi zarara uğradığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale yetkilisinin 04.01.2007 tarihli kararı ile ihale iptal edildiğinden, esasın incelenmesi ihale sürecini sona erdiren bu işlemle sınırlı olarak yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir :

           

            İhale yetkilisinin ihalenin iptaline ilişkin kararında; “yeni açılan ve hastaneye bağlı olarak faaliyet gösteren Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezinin Özel Güvenlik personel ihtiyaçları da değerlendirilerek Mersin Valiliği özel güvenlik personel izni de alınarak tespit edilecek yeni kontenjan sayısına göre ihale yapılmasında zaruret hasıl olduğu, yapılacak ihalenin bütünlüğü ve hastaneye bağlı faaliyet gösterecek birimlerin koordinasyonu ve disiplini açısından tespit edilecek ek kontenjana göre ihale yapılacağı ” gerekçesiyle ihale yetkilisince ihalenin iptaline karar verildiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede; idarece ihalenin iptal gerekçesinin mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul