• Karar No: 2007/UH.Z-836
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :53
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-836
Şikayetçi:
 Elta Elektrik Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. Kumrular Sok. N0:28/7 06640 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 BEDAŞ Genel Müdürlüğü Abdülhakhamit Cad. No:79 34430 Beyoğlu/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2478
Başvuruya konu ihale:
 2006/137878 İKN|li “BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü Bölgesinde AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.02.73.G012/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nce 09.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “BEDAŞ Genel Müdürlüğü 12 İşletme Müdürlüğü Bölgesinde AG-YG Elektrik Dağıtım Şebekeleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Elta Elektrik Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2478 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu Avcılar İşletme Müdürlüğü ihalesinin 28.12.2006 tarihinde iptal edildiği ve ihale süreci sona erdiğinden, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, 29.12.2006 tarihli kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliğ edildiği, kararda Avcılar İşletme Bölgesi ihalesinin iptal edildiğini öğrendikleri, idareden değerlendirme dışı bırakılma gerekçesini sordukları, idarenin cevabında tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, idareye Avcılar İşletme Bölgesi için yaklaşık maliyet hesabı ile ilgili tereddütleri  ve gerekçelerini içeren şikayet başvurusunda bulundukları, tekliflerinin daha önceki tecrübelerinin ışığında ve mevzuatta belirlenen hesaplama yöntemlerine uygun hazırlandığı bu nedenle sundukları dokümanların dikkate alınarak yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanmasının talep edildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale komisyonunca Avcılar İşletme Müdürlüğünde geçerli teklif kalmaması sebebiyle ihalenin iptal edilmesine karar verildiği, söz konusu kararın ihale yetkilisince 28.12.2006 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin şikayet başvurusunun iptal kararına karşı değil, teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan değerlendirme dışı bırakıldıkları, tekliflerinin daha önceki tecrübelerinin ışığında ve mevzuatta belirlenen hesaplama yöntemlerine uygun hazırlandığı bu nedenle sundukları dokümanların dikkate alınarak yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

                     

           İdari şartnamenin “iş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.2. maddesinde;

 

          “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 40’ı oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı gereklidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

ELTA Elk. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş durum belgesinin TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Merkez I. Kısım İlçe Şehir Elektrik Tesisi (AG-OG elektrik tesisi işi) ne ait olduğu, sözleşme tarihinin 09.11.1999 belge tutarının 1.879.579.400.000 TL olduğu, idarece hak ediş ödeme cetvelinin getirtildiği, buna göre ilan tarihinden (26.09.2006) geriye 5 yıl içerisinde yapılan ödemelerin 1.069.375.247.646 TL olduğu, belgenin birim fiyatlı iş olduğu kabul edilerek güncellenmesi sonucu bulunan 8.644.379.210.893 TL’nin isteklinin toplam teklifi olan  33.089.998,19 YTL yi karşılamadığı ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul