En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-839
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :56
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-839
Şikayetçi:
 Temaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Cevatpaşa Mah. Hünkar Sok. No: 6 Bayrampaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. No: 5/2 34080 Horhor /Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3433
Başvuruya konu ihale:
 2006/167449 İhale Kayıt Numaralı “Hasta ve Nöbetçi Personel Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.03.48.G014/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

            İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hasta ve Nöbetçi Personel Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Temaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2007 tarih ve 3433 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde belirtilen “…yukarıda belirtilen öğün sayılarının işin sonunda eksik sayıda  kalması durumunda yüklenici herhangi bir hak ve ücret talep edemez.” Düzenlemesinin idari şartnamenin iş artışı, eksilişine ilişkin 51.2-3-4 maddeleri ile tezat oluşturduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 6.5, 10.2 ve 10.31 maddelerinin 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5538 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile değişik 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aykırı olarak düzenlendiği, Teknik şartnamenin “yüklenicinin yükümlülükleri” başlıklı 10.2 maddesinde yer alan “ yüklenici çalıştırdığı personelin sicil dosyalarının yanında hangi personelini hangi işte çalıştıracağını gösterir çizelgeyi işe başlamadan önce idareye verecektir. İdarenin onayı alınmadan işe başlanmayacaktır.” Düzenlemesi ile , aynı şartnamenin 6.5 maddesinde yer alan “ şartnamede belirtilen veya idarenin istediği hizmeti vermeyen personelin işten çıkartılması diyet hizmetlerinin imzası ve tutulmuş olan bir tutanağa dayanmak koşulu ile yüklenici tarafından derhal yerine getirilecektir.” Düzenlemesinin, yukarıda anılan Kanun maddesinde belirtilen “hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması, hizmet alımı sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı işyerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulamaz” hükmüne aykırı olduğu,

 

iddialarına  yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Tahmini Yemek(Öğün) Sayıları” başlıklı 4 üncü maddesinde; “İdari şartname 2. madde ( c ) bendinde belirtilen yemek öğün adetleri tahmini değerlerdir. Bu miktarlar hasta, refakatçi, personel artışları nedeniyle aşıldığı takdirde Yüklenici aynı fiyatla aşan miktarları da vererek hizmetin devamlılığını sağlayacak, idare aşan miktarların bedelini ihale birim fiyatlarından ödeyecektir. Yukarıda belirtilen öğün sayılarının işin sonunda eksik  sayıda kalması durumunda, Yüklenici herhangi bir hak ve ücret  talep edemez.” Düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 51 inci maddesinde; “

51.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

 

51.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

 

51.3. İşin sözleşme bedelinin %80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5´i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir.

           

51.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 51 inci maddesinde, iş artışı ya da iş eksilişi durumunda ne şekilde işlem tesis edileceğinin belirtildiği, bu düzenlemenin 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine uygun olduğu, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yer alan “iş ekilişi durumunda yüklenicinin hiçbir hak ve ücret talep edemeyeceği” düzenlemesinin ise yukarıda anılan Kanun hükmüne ve idari şartname düzenlemesine atfen yapıldığı, iş eksilişi durumunda yüklenici tarafından talep edilecek hak ve ücretin sınırlarının anılan mevzuat hükümleriyle çizildiği tespit edilmiş olup, şikayete konu teknik şartname düzenlemesinin çelişkili ve teklif verilmesini etkileyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin;

 

6.5 maddesinde; “Servis elemanlarının çalışma saatleri ve yerlerinin değiştirilmesi (rotasyon) Diyet Hizmetlerinin onayı ile olacaktır. Şartnamede belirtilen veya idarenin istediği hizmeti veremeyen personelin işten çıkarılması, Diyet Hizmetlerinin imzası ve tutulmuş olan bir tutanağa dayanmak koşulu ile Yüklenici tarafından derhal yerine getirilecektir. Yeni alınacak personelin asgari şartnamede belirtilen koşullara uyması zorunludur.” düzenlemesi,

 

            10.2 maddesinde; “Yüklenici çalıştırdığı personelin sicil dosyalarının yanında, hangi personelini hangi görevde çalıştıracağını gösterir çizelgeyi işe başlamadan önce idareye verecektir. İdarenin onayı alınmadan işe başlanmayacaktır.”  düzenlemesi,

 

            10.31 maddesinde; “Yüklenicinin  yeni personel alımı ve personelin çalışma saatlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi idarenin onayı ile olacaktır. Şartnamede belirtilen özelliklere uymayan veya idarenin istediği hizmeti veremeyen personelin işten çıkartılması Yüklenici tarafından derhal yerine getirilecektir. Bu gibi durumlarda Yüklenici İş Kanununun hükümlerini uygulamakla yükümlüdür.” düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

            4857 Sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında;

 
            “…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;
    a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,
    b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,
    yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda anılan teknik şartnamenin ilgili hükümlerine her ne kadar “işten çıkartılma” ifadesine yer verilmiş ise de yüklenicinin İş Kanununun hükümlerini uygulamakla yükümlü olduğu belirtildiğinden idarenin bu düzenlemelerle işin sağlıklı bir şekilde şartnameye ve sözleşmeye uygun olarak yürütülmesini ve bu çerçevede gerektiğinde işçilerin değiştirilmesini amaçladığı anlaşıldığından bu düzenlemelerin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul