En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-841
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :58
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-841
Şikayetçi:
 Arslanoğulları Tem. Yem. Elekt. Tic. ve San. Ltd. Şti., İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak Hüner İş Merkezi A Blok 7 K 2 D 39 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Toprak Mahsülleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğü, Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. Nu 156/b 26140 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3412
Başvuruya konu ihale:
 2006/193943 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.03.45.0196/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TMO Eskişehir Şube Müdürlüğü’nce 23.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Arslanoğulları Tem. Yem. Elekt. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 24.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2007 tarih ve 3412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye katılım kurallarında %5 banka referans mektubu ve bilançoların istenilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklife dahil giderlerde makine amortisman bedelinin öngörülmesinin ve teklife dahil edileceği hükmünün konulmasının Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırı olduğu,

 

            3) İşin tanımında ve gerçekleştirilmesinde ilaçlama işinin yapılacağı öngörülmüş olup, bu hizmetin ifasıyla ilgili ilaçlama giderlerinin teklif fiyata dahil olması gerekirken idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklife dahil giderler arasında yer verilmediği, idari şartnamenin diğer hususlar kısmında bu işin yetkili kişilere yaptırılacağı ve hiçbir ücret talep edilmeyeceği hükmü konularak yıkıcı rekabet ortamı yanında teklifin bileşenlerini hesaplama konusunda endişeye düşüldüğü, ilaçlama konusunda dokümanda yer alan düzenlemelerde Kamu İhale Genel tebliğine ve Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin esas alınması gerektiği,

 

            4) İdari şartnamenin diğer hususlar bölümünde idare istediği taktirde birim fiyatta değişiklik yapmadan % 30’ a kadar oranda işçi sayısını artırıp eksiltme yetkisine sahip olacağı hükmüne yer verildiği, ihale götürü bedelle yapılmış olduğundan yapılan bu düzenlemenin Kanuna aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk iki fıkrasında;

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan yönetmeliğin “İstenecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik  belgelerinin istenemeyeceği düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı 01.02.2006 – 31.01.2007 tarihleri arasında 103.535 (yüzüçbin beşyüzotuzbeş) YTL olarak belirlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin yaklaşık maliyetinin belirtilen bu limitin üzerinde olduğu görüldüğünden ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin istenilmesine engel bir durumun olmadığı, bu belgelerin istenmesinde idarenin takdir yetkisinin olduğu, bu belgelerin istenmiş olmasının da mevzuata aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

2)      Başvuru sahibinin  ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında amortisman da dahil olmak üzere genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı; amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyeceği düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında;

 

Hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılacak makine amortisman ve yedek parça giderleri teklif edilen fiyata dahildir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede amortisman giderinin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiş olup, bu giderler için bir bedel öngörüleceğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Tebliğde bu giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde hesaplanacağı düzenlenmiş olduğundan dokümanda yer alan düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmında;

            “İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İdari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin (e) bendinde;

          “Yüklenici,ilaçlama hizmetini idare tarafından belirlenen tarihlerde ve idare yetkilisinin denetiminde yapacaktır. Söz konusu günde ilaçlama hizmetinin yapılmaması veya yeterli ekip temin edilmemesi halinde idare, ilaçlama hizmetini yüklenicinin nam ve hesabına başka bir firmaya yaptırarak hizmet bedelini yüklenicinin istihkakından tahsil eder.” hükmü,

         

          Anılan şartnamenin diğer hususlar bölümünün 2.6. maddesinde ise;

          “İdare talep ettiğinde binanın komple ilaçlanması ücretsiz olarak yüklenici tarafından ilaçlama yetkisine haiz bir kişinin denetiminde yapılacaktır. Bu iş için ihtiyaç duyulacak ilaç idarece karşılanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

          Anılan şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ilaçlama giderinin teklif fiyata dahil olduğuna dair bir düzenleme yer almamasına rağmen, şartnamenin diğer hususlar bölümünde ilaçlama işinin yüklenici tarafından yapılacağı, bu iş için ihtiyaç duyulacak ilacın ise idarece karşılanacağının düzenlendiği görülmüştür. İhaleye teklif verecek isteklilerin bu hususları göz önünde bulundurarak tekliflerini hazırlayabilecekleri, bu durumun isteklilerin teklif vermesine engel bir durum teşkil etmediği görülmüştür.

 

          Şikayete edilen ihalenin konusu sadece ilaçlama hizmeti olmadığından Tebliğ hükümlerine uygun olarak idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddesinde halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesinin istenilmediği, ilaçlama işinin ilaçlama yetkisine haiz bir kişinin denetiminde yapılacağı düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi hizmetin ifası sırasında gerekli olup, teklif verme aşamasında bu belgenin sunulması gerekmediğinden, idare tarafından yapılan düzenlemeler doğrultusunda yüklenici firmanın ilaçlama izin belgesine sahipse bu firma, sahip edilse izin belgesine sahip bir firma tarafından ilaçlama işi yapılabileceğinden, dokümanda yer alan düzenlemelerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

         

4)      Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde; 

       “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

       a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

       b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

            …” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin ikinci bölümünün “VIII- Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı” kısmında götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışının söz konusu olmayacağı düzenlenmiştir.

 

            Şikayete konu ihalede, idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde;        “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesi boş bırakılmış, bu konuya ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

 

   Sözleşme tasarısının “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 30 uncu maddesinde ise;  “Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi; Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

            İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

            Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i kabul (garanti süreli işlerde ön kabul) tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 2.2 maddesinde de;

 

            “İdare istediği taktirde (birim fiyatta değişiklik yapmadan % 30’ a kadar oranda işçi sayısını artırıp eksiltme) yetkisine sahip olacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale dokümanında bu hükümlerin yer almasına karşılık mevzuatta götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışının söz konusu olmayacağı düzenlendiğinden, idareler sözleşmelerin uygulanması aşamasında mevzuata hükümlerine aykırı hareket edemeyecektir. İdare tarafından yapılan düzenlemede de birim fiyatlarda değişiklik yapılmadan % 30’ a kadar oranda işçi sayısını artırıp eksiltilebileceği hükmü yer almasına rağmen, teklifler birim fiyat üzerinden verilmediğinden şikayete konu ihalede iş artışı veya iş eksilişinin söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu konu teklif verilmesine engel nitelikte olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan  nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale; “Götürü Bedel” usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

 

            İhale dokümanı eki sözleşme tasarısının 30’uncu maddesinde; “Öngörülmeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi; sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir” hükmü öngörülmüştür.

 

            4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24’üncü maddesinde ise; “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi”nin kuralları tarif edilmiş olup bu kurallara göre; “götürü bedel” usulü ile ihaleye çıkarılan “Hizmet” ihalelerinde “İş artışının” yapılabilmesi mümkün değildir.

 

            Bu itibarla; ihale dokümanında yer alan bu düzenleme, 4735 sayılı Kanuna aykırıdır.

 

            Açıklanan nedenle incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca “İhalenin iptaline” karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

           

             

 

 

            Namık DAĞALP                       K.Nejat ÜNLÜ                  Bilal KARACA                                

               ll.Başkan                                    Kurul Üyesi                        Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul