• Karar No: 2007/UH.Z-843
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :60
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-843
Şikayetçi:
 A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak, 20/5, Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Ankara Bölge Müdürlüğü), Aydoğmuş Sokak, No:4, 06600, Kurtuluş - Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3453
Başvuruya konu ihale:
 2006/165536 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Kalorifer Yakma ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı (9 Aylık)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.03.49.0199/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Ankara Bölge Müdürlüğü)’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Kalorifer Yakma ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı (9 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2007 tarih ve 3453 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1)                 Teknik şartnamede kıyafete ilişkin tanımlara yer verildiği ancak idari şartnamenin 26.3. maddesinde “Ancak, kıyafetlerin şekillerini idare ve yüklenici ortak olarak kararlaştıracaklardır.”, düzenlemesine yer verildiği, bu durumun sözleşme imzalanmasından sonra teknik şartnamede belirtilen tanımların dışına çıkılabileceği anlamına gelebileceği ve bu yüzden teklifin tespiti aşamasında isteklileri tereddüde düşürdüğü,

2)                 Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde ilaçlama yapılacak yerlerin belirlendiği, ancak ilaçlaman sayısı hakkında herhangi bir belirleyici kritere yer verilmediği, bu durumun teklifin tespitini imkansız hale getirdiği,

3)                 Teknik şartnamenin 10.5.2. maddesinde “kaloriferhanede çalıştırılacak personelin Ateşçi belgesine sahip olması, doğalgaz ile çalışan kazanlar için EGO Genel Müdürlüğü’nden kurs gördüğüne dair belgeye sahip olması” düzenlemesine yer verildiği, ancak anılan belgelerin ihalenin hangi aşamasında sunulacağı hususunda bir belirleme yapılmadığı,

4)                 İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde “İş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.”, düzenlemesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45. maddesine aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibi birinci olarak; idari şartnamenin 26.3. maddesinde yapılan  düzenlemenin, sözleşmenin imzalanmasından sonra teknik şartnamede belirtilen tanımların dışına çıkılabileceği anlamına gelebileceğini ve bu yüzden teklifin tespiti aşamasında isteklileri tereddüde düşürdüğünü iddia etmektedir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı kısmının 26.3. maddesinde “Ayrıca, personelin yol gideri günlük brüt (3,63 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (2,82 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Çalıştırılacak işçi personelin kıyafetleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak kıyafetlerin şekillerini idare ve yüklenici ortak kararlaştıracaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas alınacaktır…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik şartnamenin “İşçilerin Kıyafetleri” başlıklı 10-14. maddesinde; “İşçilerin kıyafetleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, kıyafetlerin şeklini idare ile yüklenici birlikte tespit edeceklerdir.

Temizlikte çalışacak her işçi için yüklenici tarafından karşılanacak giyim malzemesi; iş elbisesi, lastik çizme ve eldiven malzemeleri işçi devamlı giyeceğinden, mevsimlik olarak (yazlık ve kışlık) yıllık gerekli miktarda verilecektir…”, düzenlemesi bulunmaktadır. Bu maddenin devamında; işçi kıyafetlerinin niteliği, dikim özellikleri, şekil ve kumaşın özellikleri ile ilgili detaylı bir düzenlemenin yapıldığı görülmektedir.

 

Aynı şartnamenin 10-14-2. maddesinde; “Kalorifercilere iş yerinde giyinmesi için iş tulumu, ateş gözlüğü, eldiven, çizme ve filtreli maske yüklenici tarafından verilecektir.”, düzenlemesi ile 10-14-3. maddesinde; “Çamaşırhanede çalışacak işçilere verilecek iş kıyafetleri (çizme, iş tulumu) yüklenici tarafından karşılanacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün XIII.G maddesinin 13. numaralı bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinde, yol ve yemek bedelinin idare tarafından nakdi olarak, personele ait kıyafetlerin ise ayni olarak verileceği hususunun belirlendiği görülmektedir. Teknik şartnamenin yukarıda bahsedilen ilgili maddelerinde kıyafetlerin kumaş ve dikim/şekil özellikleri ile ilgili detaylı bir düzenlemenin yapıldığı ve idarenin, personelin giyeceği kıyafetlerle ilgili gerekli tanımları yazılı olarak isteklilere sağladığı belirlenmiştir. Kıyafetin şeklini tespit etmenin ise idare ve ihale üzerinden kalan firmanın ortak kararı ile ilgili bir husus olduğu anlaşıldığından ve Tebliğ’de yer alan düzenleme çerçevesinde idarenin yaptığı düzenlemenin mevzuata uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

2) Başvuru sahibi ikinci olarak; teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde ilaçlama yapılacak yerlerin belirlendiğini, ancak ilaçlamanın sayısı hakkında herhangi bir belirleyici kritere yer verilmediğini, dolayısıyla bu durumun teklifin tespitini imkansız hale getirdiğini iddia etmektedir.

 

            İdari şartnamenin, ihalenin fiziki miktarı ve türünün belirlendiği 2 nci maddesinin (c) bendinde “301 temizlikçi, 156 kaloriferci ve 37 çamaşırcı olmak üzere toplam 503 işçi ile ilaçlama dahil hizmet alımı”, düzenlemesi mevcuttur.

           

            İdari şartnamenin 13 üncü maddesinde; “13.1.-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin  görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

13.2.- İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3.- İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4.-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin “Şartnamede belirtilen yerlerin ilaçlanması” başlıklı 9. maddesinde “İlaçlama yapılacak yerler; yurt binalarının odaları, koridor, çamaşırhane, kazan dairesi, hamam gibi kullanılan yerler ile yurt bahçesi ve ihatası içerisinde kalan bölümler ilaçlamaya dahildir.

            9-1) Şartnamede belirtilen yer veya yerlerin her türlü haşere ve mikroplardan arındırılması amacıyla ilaçlama işini Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yaptırılacaktır.

            9-2)  İlaçlama esnasında haşere ve mikroplara karşı etkili olan ancak insan sağlığını bozmayacak maddeler kullanılacaktır. Bu hususla ilgili tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 2. maddesinde; günlük, haftalık ve aylık olarak hangi eşya, mekân ve alanların temizliğinin yapılacağına dair düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Şartnamenin “Aylık Temizlik” başlıklı 2-3-3 üncü maddesinin (d) bendinde; “İdarenin lüzum gördüğü zamanlarda bina mahallerinin ilaçlanması ve mermer zeminlerin cilalanması”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale konusu hizmetin yapılacağı yerlerin ilaçlanması işinin ifasına ait periyodun, idare tarafından teknik şartnamenin 2-3-3. maddesinde “aylık” olarak belirlendiği; aynı şartnamenin 9. maddesinde ilaçlama işinin yapılacağı mahallerin tespit edildiği görüldüğünden ve idari şartnamenin 13 üncü maddesine göre işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğunda olduğundan, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

3) Başvuru sahibi üçüncü olarak; teknik şartnamenin 10.5.2. maddesinde kaloriferhanede çalıştırılacak personelin “ateşçi belgesine” ve “doğalgaz ile çalışan kazanlar için EGO Genel Müdürlüğü’nden kurs gördüğüne dair belgeye” sahip olacağına dair düzenlemeye yer verildiğini, ancak anılan belgelerin ihalenin hangi aşamasında sunulacağı hususunda bir belirleme yapılmadığını, dolayısıyla bu düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürdüğünü iddia etmektedir.

 

Gerek ihale ilânında, gerekse idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde, isteklinin ihaleye katılabilmesi için personelin sahip olması gereken herhangi bir belgeye yer verilmemiştir.

 

Teknik şartnamenin 10.5.2. maddesinde “Kaloriferhanede çalıştırılacak personelin ateşçi belgesine sahip olması, doğalgaz ile çalışan kazanlar için EGO Genel Müdürlüğünden kurs gördüğüne dair belgeye sahip olması…”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için personel durumuna ilişkin herhangi belge istenmemesi sebebiyle, teknik şartnamenin 10.5.2. maddesinde bahsedilen personelin sahip olması gereken belgelerin yükleniciye ait bir yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve dolayısıyla da söz konusu düzenlemenin sözleşmenin uygulanması aşamasıyla ilgili olduğu sonucuna ulaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

4) Başvuru sahibi dördüncü olarak; idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde yer alan; “İş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” düzenlemesinin, kalite belgesini pilot ortağın sunmaması durumunda özel ortağın da tek başına sunamayacağı anlamını taşımasından dolayı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45. maddesine aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

Söz konusu iddia ile ilgili olarak, idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; “İş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…”, düzenlemesinin yapıldığı görülmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45. maddesinde; “…İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…”, hükmü bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin “İş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” hükmüne aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte; itirazen şikâyet sahibinin ortak girişim olarak başvuruda bulunmaması ve ihaleye teklif vermemesi ile ihaleye ortak girişim olarak teklif verip de herhangi bir hak kaybına uğradığını iddia eden firma bulunmaması nedeniyle, söz konusu aykırılık ihalenin esasına etkili görülmemiştir.

           

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul