En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-844
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :61
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-844
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak, No:16/15, Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Ankara Bölge Müdürlüğü), Aydoğmuş Sokak, No:4, 06600, Kurtuluş - Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3448
Başvuruya konu ihale:
 2006/165536 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Kalorifer Yakma ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı (9 Aylık)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.03.53.0199/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Kalorifer Yakma ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı (9 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2007 tarih ve 3448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamede kıyafetin teknik özelliklerinin ve modelinin belirlendiği, ancak piyasa şartlarında kumaşın cinsine, kalitesine ve dikiş özelliklerine göre kıyafet bedellerinin değişebildiği, bu durumun firmalarını teklifin belirlenmesi konusunda tereddüde düşürdüğü,

 

2) İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde “iş ortaklıklarında pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sağlaması yeterlidir.”, düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu çünkü Hizmet Alımı İhaleler Uygulama Yönetmeliğine göre kalite ve standarda ilişkin belgelerin ortaklardan herhangi biri tarafından verilmesinin yeterli olduğu,  iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibi birinci olarak; teknik şartnamede kıyafet hususunda, kumaş, ayakkabı ve çizmenin cinsine, kalitesine ve elbiselerin dikiş özellikleri ile modeline yönelik düzenlemenin yapıldığını, ancak piyasa şartlarında kumaşın cinsine, kalitesine ve dikiş özelliklerine göre kıyafet bedellerinin ve firmalara getireceği maliyetlerin değişebildiğini, bu durumun firmalarını teklifin belirlenmesi konusunda tereddüde düşürdüğünü, iddia etmektedir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı kısmının 26.3. maddesinde “Ayrıca, personelin yol gideri günlük brüt (3,63 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (2,82 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Çalıştırılacak işçi personelin kıyafetleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak kıyafetlerin şekillerini idare ve yüklenici ortak kararlaştıracaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas alınacaktır…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik şartnamenin “İşçilerin Kıyafetleri” başlıklı 10-14. maddesinde; “İşçilerin kıyafetleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak, kıyafetlerin şeklini idare ile yüklenici birlikte tespit edeceklerdir.

Temizlikte çalışacak her işçi için yüklenici tarafından karşılanacak giyim malzemesi; iş elbisesi, lastik çizme ve eldiven malzemeleri işçi devamlı giyeceğinden, mevsimlik olarak (yazlık ve kışlık) yıllık gerekli miktarda verilecektir…”, düzenlemesi bulunmaktadır. Bu maddenin devamında; işçi kıyafetlerinin niteliği, dikim özellikleri, şekil ve kumaşın özellikleri ile ilgili detaylı bir düzenlemenin yapıldığı görülmektedir.

 

Aynı şartnamenin 10-14-2. maddesinde; “Kalorifercilere iş yerinde giyinmesi için iş tulumu, ateş gözlüğü, eldiven, çizme ve filtreli maske yüklenici tarafından verilecektir.”, düzenlemesi ile 10-14-3. maddesinde; “Çamaşırhanede çalışacak işçilere verilecek iş kıyafetleri (çizme, iş tulumu) yüklenici tarafından karşılanacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün XIII.G maddesinin 13. numaralı bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            İdari şartnamenin 26.3. maddesinde, yol ve yemek bedelinin idare tarafından nakdi olarak, personele ait kıyafetlerin ise ayni olarak verileceği hususunun belirlendiği görülmektedir. Teknik şartnamenin yukarıda bahsedilen ilgili maddelerinde, kıyafetlerin kumaş ve dikim/şekil özellikleri ile ilgili detaylı bir düzenlemenin yapıldığı ve idarenin, personelin giyeceği kıyafetlerle ilgili gerekli tanımları yazılı olarak isteklilere sağladığı belirlenmiştir. Tebliğ’de yer alan hüküm çerçevesinde, idarenin yaptığı söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibi ikinci olarak; idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde yer alan; “İş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.”, düzenlemesinin, ortak girişimlerde sadece özel ortağın bu belgeyi sunması halinde teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı hususunun açık olduğunu iddia etmektedir.

 

Söz konusu iddia ile ilgili olarak, idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; “İş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…”, düzenlemesinin yapıldığı görülmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45. maddesinde; “…İş ortaklıklarında, pilot veya diğer  ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir…”, hükmü bulunmaktadır.

           

Sonuç olarak, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin “İş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan birinin  ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.” hükmüne aykırı olduğu anlaşılmakla birlikte; itirazen şikâyet sahibinin ortak girişim olarak başvuruda bulunmaması ve ihaleye teklif vermemesi ile ihaleye ortak girişim olarak teklif verip de herhangi bir hak kaybına uğradığını iddia eden firma bulunmaması nedeniyle, söz konusu aykırılık ihalenin esasına etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul