• Karar No: 2007/UH.Z-845
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :62
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-845
Şikayetçi:
 Yay Özel Güv. Korm. Eğt. ve Kurs Hizm. Ltd. Şti., Cemalpaşa Mahallesi 10 Sokak Doğruöz Apt. Zemin Kat Merkez/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Toprak Mahsulleri Ofisi Adana Şube Müdürlüğü, Girne Bulvarı Polis Okulu Karşısı Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3820
Başvuruya konu ihale:
 2006/178524 İhale Kayıt Numaralı “TMO Adana Şube Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri Yenice, Doğankent, Yakapınar, Ceyhan, Mustafabeyli, Osmaniye Amirlikleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.03.83.0097/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Toprak Mahsulleri Ofisi Adana Şube Müdürlüğü’nce 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TMO Adana Şube Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri Yenice, Doğankent, Yakapınar, Ceyhan, Mustafabeyli, Osmaniye Amirlikleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yay Özel Güv. Korm. Eğt. ve Kurs Hizm. Ltd. Şti.’nin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.02.2007 tarih ve 3820 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

       

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           İdare tarafından 27.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2006/178524 İKN´li “TMO Adana Şube Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri Yenice, Doğankent, Yakapınar, Ceyhan, Mustafabeyli, Osmaniye Ajans Amirlikleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine istekli sıfatıyla katıldığı, idarenin aldığı 29.12.2006 tarihli kesinleşen ihale kararının 04.01.2007 tarihinde taraflarına tebliğ edildiği ve 15.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idare tarafından 17.01.2007 tarihli cevap yazısında şikayetlerinin süre yönünden reddedildiğinin bildirildiği, idarenin şikayet tarihi olan 15.01.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, idarenin sözleşmeyi imzalamasının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil ettiği

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Yay Özel Güv. Kor. Ltd. Şti. 29.12.2006 tarihli kesinleşen ihale kararının 04.01.2007 tarihinde kendisine tebliği üzerine 15.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idare tarafından 17.01.2007 tarihli cevap yazısında; şikayetçinin teklifinin uygun görülmeme gerekçesinin 29.12.2007 tarihli kararla kendilerine bildirildiği, ayrıca yazıda teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin, tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirileceğinin belirtildiği, dolayısı ile 04.01.2007 tarihinden sonra 5 gün geçtikten sonra yapılan şikayet başvurusunun itiraz süresi geçtikten sonra yapıldığı gerekçesiyle şikayet başvurusunun dikkate alınmadığı ve 15.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı hususlarına yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından gönderilen 29.12.2006 tarihli kesinleşen ihale kararının tebliği tarihinden itibaren 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen 5 günlük sürenin dolduğu ve 12.01.2007 tarihli yazı ile ihale üzerinde kalan isteklinin 12.01.2007 tarihinde sözleşmeye davet edildiği ve 15.01.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde şikayetin sözleşme imzalanmamışsa dikkate alınacağı hükmü karşısında, her ne kadar başvuru sahibi süresi içinde şikayet başvurusunda bulunmuş ise de idare sözleşmeyi imzaladığından, idarenin başvuruyu dikkate almadığına ilişkin gerekçesi mevzuata uygun bulunmamakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak sözleşme imzalanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından 04.01.2007 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararına karşı 15 günlük süre dolmadan süresi içinde 15.01.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulmakla birlikte, idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak sözleşme imzalandığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi, idareye yaptığı şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin kararını itirazen şikayet konusu yapmış olmakla birlikte, idarece sözleşme imzalandığından dikkate alınmayan şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu kanuna ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” hükmü gereğince yapılan incelemesinde;

 

İdareye yapılan şikayet başvurusunda; idarece talep edilen aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptıkları açıklamada, giyim bedelini 0,01 YTL’ye karşılayacakları ve bu açıklamalarını tevsik eden proforma fatura aslını ibraz etmelerine rağmen aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmediği, idarece yapılan bu işlemin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece 29.12.2006 tarihinde yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında, teknik şartnamede öngörülen 42 kişi için bir yıllık (yazlık ve kışlık)  giyim bedelinin şikayetçi tarafından 0,01 YTL’ye karşılanacağı ve bu açıklamayı tevsik eden proforma faturaya rağmen, idarece “bu bedelin ekonomik olarak bir değer ifade etmediği” gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin aynı gerekçe ile giyim bedeli öngörmeyen diğer bir firmanın teklifini de değerlendirme dışı bıraktığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak giyim bedelinin teklif fiyata dahil edileceği belirtilmiştir. Teknik şartnamede  giyime ilişkin olarak 42 kişi için yazlık ve kışlık kıyafet öngörülmüştür.

 

İhale tarihi 27.12.2006 tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret ve birim fiyat tariflerinde yer alan ücret kalemlerine göre giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı; çalışılacak gün sayısının 26 ve işçi sayısının 42 olduğu, ihale tarihi itibariyle brüt asgari ücretin 531,00 YTL olduğu ve idari şartnamenin 26.3 maddesine göre yemek bedelinin (3,00YTLx26 gün/ay) ve yol bedelinin (2,50YTLx 26 gün/ay) olarak öngörüldüğü ve % 3 sözleşme giderleri dikkate alındığında teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 422.028,99 YTL bedele karşılık gelmektedir.

 

İdari şartnamenin 56.2 maddesinde  resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün sayısının 13x42=546 olarak belirlendiği ve % 3 sözleşme giderleri dikkate alındığında 12.096,79 YTL tutar resmi tatil günlerinde çalışacak işçilere ödenecek toplam ücreti göstermektedir.

 

Giyim ve mali sorumluluk sigorta gideri hariç toplam teklif edilmesi gereken bedel 422.028,99+12.096,79=434.125,78 YTL tutara karşılık gelmektedir.

 

Yay Özel Güv. Kor. Ltd. Şti.’nin ise  teklif etmiş olduğu 434.792,48 YTL bedelin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında 42 kişi için toplam giyim bedeli olarak 0,01 YTL maliyet öngördüğü, 0.01 YTL’lik bedelin iktisadi hayatın olağan akışına göre giyim bedelini karşılamaktan uzak olduğu anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığı altında yer alan  H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi maddesinde de;

 

           “…İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.”

 

          “…Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.”

 

       şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

        Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde idarenin yapmış olduğu aşırı düşük teklif sorgulamasında mevzuata aykırı bir husus tespit edilmediğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

         Öte yandan; 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde şikayetin sözleşme imzalanmamışsa dikkate alınacağı hükmü karşısında, her ne kadar başvuru sahibi süresi içinde şikayet başvurusunda bulunmuş ise de, idare 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun olarak sözleşme imzaladığından, idarenin işleminde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.

 

        Açıklanan nedenlerle;

 

         4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

       Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Aşırı düşük sorgulamaya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığı altında yer alan H. Aşırı Düşük Teklif  Değerlendirmesi maddesinin öngördüğü şekilde uygun açıklamada bulunan ve bu açıklamalarını belgelendiren hiçbir istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşü ile karara katılmıyorum.

 

                                                                                                           Muzaffer EREN

                                                                                                               Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul