• Karar No: 2007/UH.Z-847
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :64
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-847
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. 62/3 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:1 Merkez/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 4959
Başvuruya konu ihale:
 2006/182017 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 08.04.87.0025/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Ltd. Şti.’nin 17.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 4959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinin 1-a) bendinde isteklilerden şartnamede belirtilen nitelikte personel çalıştıracaklarına dair taahhütname istendiği, bunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            2) Aynı şartnamenin anılan maddesinin 1-b) bendinde, 01.03.2007-31.12.2007 tarihleri arasında resmi ve dini bayram günlerinin 12 gün olarak belirtildiği, halbuki bu günlerin toplamının 12,5 gün olduğu bu nedenle idari şartnamede hatalı düzenleme yapıldığı,

 

           iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinin 1-a) bendinde, “240 kişinin ise en az 48 kişisi lise mezunu olarak çalıştırılacak olup, istekliler bu nitelikte personel çalıştıracaklarına dair taahhütnameyi ihale teklif dosyalarında vereceklerdir” düzenlemesi bulunmaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan ve 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez” hükmü getirilmiştir. İdari şartnamedeki anılan düzenleme, bu hükme aykırı olmakla birlikte, teklif maliyetini artırmamakta ve isteklilerin teklif vermesini engellememektedir. Bu nedenle şikayet başvurusu yerinde görülmemiştir.

   

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

            İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinin 1-b) bendinde, “Resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak personele 4857 sayılı İş Kanununa istinaden ek ücret verilecek ve bu ücret maliyeti teklif fiyata dahil edilecektir. Bu günlerde ek binalar ve ana binada toplam 56 işçi çalıştırılacak olup tespit edilen resmi ve dini bayram günleri toplam 12 gündür” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Söz konusu düzenleme Kamu İhale Genel Tebliğinin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" maddesinde yer alan, “16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir” hükmüne uygun olup, idari şartnamede ilgili mevzuat gereğince genel tatil ücretinin hesaplanabilmesi için gerekli olan çalışılacak gün ve personel sayısı tereddüte yer bırakmayacak şekilde açıkça düzenlendiğinden bu hususa ilişkin şikayet başvurusu da yerinde bulunmamıştır.          

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede, idari şartnamenin 7.3.2. maddesinin 1-a) bendinde, “240 kişinin ise en az 48 kişisi lise mezunu olarak çalıştırılacak olup,istekliler bu nitelikte personel çalıştıracaklarına dair taahhütnameyi ihale teklif dosyalarında vereceklerdir” düzenlemesi bulunmaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan ve 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez ” hükmü getirilmiştir. İdari şartnamedeki anılan düzenleme, bu hükme açık bir aykırılık teşkil etmektedir. 

   

            İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinin 1-b) bendinde, “Resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak personele 4857 sayılı İş Kanununa istinaden ek ücret verilecek ve bu ücret maliyeti teklif fiyata dahil edilecektir. Bu günlerde ek binalar ve ana binada toplam 56 işçi çalıştırılacak olup tespit edilen resmi ve dini bayram günleri toplam 12 gündür” düzenlemesi yer almaktadır. Başvuru sahibince 23.01.2007 tarihinde yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece verilen 26.01.2007 tarihli kararda “yarım gün tatil olan 28 Ekim gününün zaten tatil olan pazar gününe denk geldiği ve işçilerin izinli olduğu ancak nöbetçi işçilerin çalışacağı göz önünde bulundurularak bu itirazında yerinde olmadığı görülmektedir” denilmiş, Teknik şartnamenin “Hizmetin ifa şekli” başlığını taşıyan bölümünün (B) bendinde işçilerin 1/2’sinin Cumartesi,1/2’sinin Pazar günü çalışacakları ve böylelikle hafta sonu iznini kullanacakları belirtilmiştir. İdari şartnamenin 2 nci maddesi ile teknik şartnamede, çalıştırılacak işçi sayısı 240 olarak belirlenmiştir. Bu durumda Pazar günleri 120 işçinin çalışacağı anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca hafta tatili izni yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz bir tam gün (24 saat) olarak verilen izindir. Bu iznin bir tam gün olması kaydıyla haftanın herhangi bir günü kullandırılması mümkündür. Bu nedenle, idarenin Pazar gününün zaten tatil olduğu yönündeki açıklaması yerinde değildir. O halde idari şartnamede 01.03.2007-31.12.2007 tarihleri arasında resmi ve dini bayram günlerinin toplam 12,5 gün olarak belirlenmesi ve teknik şartname gereğince 28 Ekim Pazar günü çalıştırılacak 120 işçi için yarım günlük genel tatil ücreti öngörülmesi gerekirken götürü bedel teklif alınan ihalede idarenin aksine yaptığı düzenleme teklif fiyatlarını etkileyen esasa ilişkin bir aykırılık niteliği taşımaktadır.

          

           İdari şartnamenin 48.1. maddesinde Fiyat Farkının 07.05.2004 tarihli ve 25455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı gereğince verileceği belirtilmiş, 48.2. maddesinde anılan kararnamenin 7 nci ve 8 inci maddeleri aynen yer almış, ancak fiyat farkı uygulamasının nasıl yapılacağına ilişkin bir düzenleme öngörülmemiştir. İdarenin anılan Bakanlar Kurulu kararına konu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7 nci maddesi gereğince fiyat farkı formülünde yer alan a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından birini, birkaçı veya tamamını, ihale konusu hizmetteki oranını dikkate almak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce belirleyerek ihale dokümanında göstermesi ya da aynı esasların 8 inci maddesi uyarınca sadece bu maddenin uygulanacağına dair idari şartnameye hüküm koyması gerekirken 48.2. maddesinde bu hususlara yer verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin ifa şekli” başlığını taşıyan bölümünün (B) bendinin (f) maddesinde, hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli her tür malzemenin yüklenici tarafından karşılanacağı ve temizlik malzemelerinin TSE belgeli olacağı belirtilmiş, ancak temizlik malzemelerinin türü ve miktarına yer verilmemiştir. Söz konusu ihalede temizlik malzeme bedelinin teklif fiyatına dahil olduğu tartışmasızdır. Bu durumda isteklilerin temizlik malzeme bedeline ilişkin teklif fiyatlarını oluşturabilmeleri için bu malzemelerin türü ve miktarını bilmeleri gerekir. Ancak teknik şartnamede bu hususlara yer verilmemiş olması nedeniyle tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen nedenlerle, söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiğinden itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı kararına katılmıyoruz.

 

 

           

             

              Namık  DAĞALP                    Bilal KARACA                         K.Nejat ÜNLÜ

                    II. Başkan                                  Üye                                              Üye

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul