En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-848
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :66
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-848
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ) Cemalpaşa Mah. 2. Sokak No:18 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2481
Başvuruya konu ihale:
 2006/155898 İKN|li “İçme ve Atık Suyu Abonelerinin Borçlu Olanların Sularının Kapatılması, Borcunu Ödeyenlerin Açılması, Kaçak Su Kullananların Tespiti ve Raporlanması, Su Sayaçlarının Sökülüp Takılması Hizmeti”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.0284.0085/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ)’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İçme ve Atık Suyu Abonelerinin Borçlu Olanların Sularının Kapatılması, Borcunu Ödeyenlerin Açılması, Kaçak Su Kullananların Tespiti ve Raporlanması, Su Sayaçlarının Sökülüp Takılması Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2481 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) Adana Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından 18.12.2006 tarihinde ihale edilen “İçme ve Atık Suyu Abonelerinin Borçlu Olanların Sularının Kapatılması, Borcunu Ödeyenlerin Açılması, Kaçak Su Kullananların Tespiti ve Raporlanması, Su Sayaçlarının Sökülüp Takılması Hizmeti Alımı” işine ilişkin ihale dokümanının firmaları tarafından 14.12.2006 tarihinde satın alındığı, ihale dokümanında yapılan bazı düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil masrafların idari şartnamede açıklanacağı, teknik şartnamede teklif fiyata dahil edilecek masraflara yer verilmeyeceği belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin ilgili maddesinde teklifi oluşturan maliyetler arasında idarece teknik şartnamede belirtilen telsiz ve motorlu bisiklet masrafı, bunların bakım, onarım ve parça giderleri ile motorlu bisikletin yakıt giderine yer verilmediği, teknik şartnamede bu giderlerin yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, idari şartnamede bu ihalenin en düşük fiyat teklifi esasına göre neticelendirileceğinin belirtildiği, bu durumda fiyat tekliflerine teknik şartnamede belirtilen telsiz ve motorlu bisiklet alımı ve işletimi masraflarının eklenmesi durumunda tekliflerinin yüksek teklif olacağı, eklenmemesi durumunda ise tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirleneceği ve idarenin tekliflerinin detayına ilişkin bileşenleri soracağı, tekliflerinin detayında bu kalemlerin bulunmaması durumunda da tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı,

 

2) Bunun yanında teknik şartnamede motorlu bisikletlerin yakıt giderinin yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen, bu araçların bir günde ortalama ne kadar mesafe kullanılacağı, tahmini olarak düşünülen yakıt tüketimine ilişkin bir belirlemenin ihale dokümanında belirtilmediği, bu durumun da tekliflerin hazırlanmasında bir belirsizliğe yol açtığı,

 

3) Teknik şartnamenin 14.6 ıncı maddesinde teklif fiyata dahil edilmeyen ve “teknik şartnamenin 14.4 ve 14.5. maddesinde belirtilen alet, edevat ve telsiz taahhüdün sonunda idareye bırakılacaktır” hükmüne yer verildiği, demirbaş niteliğinde olacak telsiz ve motorlu bisiklet ve diğer alet, edevatın idareye bila bedel bırakılacağı belirtildiğinden, bu giderlerin amortisman bedeli olarak düşünülemeyeceği, bu düzenlemenin de mevzuata aykırı olduğu,

 

4) Teknik şartnamenin 8.2 nci maddesinde; “ işin yürütülmesi sırasında fazla personel çalıştırılması veya fazla mesai yapması gerektiğinde, idare yükleniciye fazla hiçbir ücret ödemeyecektir” düzenlemesine yer verildiği, bu hususun da mevzuata aykırı olduğu,

 

5) İdarenin şikayet başvurularına cevap yazısında; başvurunun süresi içerinde yapılmadığından dolayı başvurularının süre yönünden reddedildiği, oysa süresi içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvurularının süre yönünden reddedilmesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1.      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Adana Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından “İçme ve Atık Suyu Abonelerinin Borçlu Olanların Sularının Kapatılması, Borcunu Ödeyenlerin Açılması, Kaçak Su Kullananların Tespiti ve Raporlanması, Su Sayaçlarının Sökülüp Takılması Hizmeti Alımı İşi” nin 18.12.2006 tarihinde birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edildiği,

 

Başvuru sahibinin 14.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ancak ihaleye teklif vermediği, dolayısıyla başvuru sahibinin istekli olabilecekler sıfatına haiz olduğu ve başvuru dilekçesinde belirtilen iddiaların ihale dokümanında idarece yapılan bazı düzenlemelere ilişkin olduğu,

 

Belirlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin birinci maddesinden; ihale konusu işin, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne su abonesi olup da suyu kullandığı halde parasını zamanında ödemeyenlerin sularının kapatılması, ödeyenlerin sularının açılması, sayaç sökme ve takma, kaçak su kullanan kişi ya da kuruluşların tespiti ile tutanakların tanzim edilerek idareye bildirilmesi işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayet konusu ihalenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar  başlıklı 26 ncı maddesinde; “ 26.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin tüm vergi, resim ve harçlar yükleniciye ait olacaktır.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzer yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca, giyecek teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi,

 

Diğer Hususlar başlıklı 55 inci maddesinde; “Yüklenici bu ihalede;
1 ) Su kapama- açama personeli  57 kişi,
2 ) Bozulan sayaçları sökme takma personeli  6 kişi,
3 ) Kaçak su personeli   57 kişi, TOPLAM  120 kişi istihdam edecek ve 120 personelin her birinin ait olduğu hak ediş dönemini kapsayan ASKİ Genel Müdürlüğünde çalıştığı ilgili birim amiri tarafından puantajları imzalayacaktır. SSK primlerinin ve vergilerinin ödendiğine dair belgeler hak ediş içerisine eklenecektir. Bu belgeler tamamlanmadan hak ediş ödemesi yapılmayacaktır.”
düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin 14.4 üncü maddesi; “Kapama-açama işlemlerinde kullanılması gerekli tüm alet, edevat vb. malzemeler ile tüm kırtasiye giderleri yükleniciye ait olacaktır.”

 

14.5 inci maddesi; Yüklenici kapama-açama işlerinde kullanılmak üzere 10 adet motorlu bisiklet, 10 adet telsiz (telsiz alınırken idarenin görüşü alınacaktır) bulunduracaktır. Telsizlerde idarenin telsiz frekansı kullanılacaktır. Motorlu bisiklet ve telsizlerin tamir, bakım ve parça giderleri, motorlu bisikletin yakıt giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından, Kamu İhale Genel Tebliği’nin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil masrafların idari şartnamede açıklanacağı, teknik şartnamede teklif fiyata dahil edilecek masraflara yer verilmeyeceği belirtilmesine rağmen söz konusu işte yapılan yukarıdaki düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; Kamu İhale Genel Tebliği’nde başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği hükümler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak masraflar başlığı altında yer almaktadır. Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 26 ncı maddesindeki düzenlemeler ile teklif birim fiyat cetveli incelendiğinde her ne kadar teknik şartnamede çalıştırılacak olan personel sayısının belirtilmiş olmasına rağmen, bu işin sadece personel çalıştırılmasına yönelik bir iş olarak değerlendirilmediği, isteklilerin teklif birim fiyat cetvelinde su sayacı adedi ve aylık kaçak su tespit hizmeti bazında teklif vermelerinin istendiği ve idari şartnamenin 26 ncı maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının belirlenmediği  görülmüştür.

 

İsteklilerin teklif fiyatlarını oluştururken ihaleye ilişkin ihale dokümanının tümünü inceleyerek dokümana uygun teklif vermeleri gerekmektedir. İdari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında idarelerce ihale dokümanında yer alan tüm kalemlerin dikkate alınarak düzenleme yapılması gerekmekle birlikte, asli unsurun idari şartnamede her hangi bir konuda yapılan bir düzenlemenin aynı konuda teknik şartnamede yada ihale dokümanının başka bir kısmında  farklı şekilde düzenlenmemesidir. Bu kapsamda bakıldığında, idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında telsiz, motorlu bisiklet, alet, edevat gibi kalemler yazılmamışsa da teknik şartnamede bu kalemlere ilişkin giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı belirtildiğinden, bu konuda idari şartnamede aykırı bir hüküm bulunmadığından, isteklilerin ihale dokümanını bir bütün olarak değerlendirmesi ve ona göre teklif vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu ihalede idarece idari şartnamenin teklif fiyata dahil başlığı altında yukarıda belirtilen kalemlere yer verilmemiş olmasının, istekliler açısından teklif hazırlama aşamasında tereddüt yaratacak bir husus olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2.      Başvuru sahibinin ikinci  iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibi tarafından, ihale edilen işe ilişkin teknik şartnamede motorlu bisikletlerin bakım, işletme ve yakıt giderinin yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen, bu araçların bir günde ortalama ne kadar mesafe kullanılacağı, tahmini olarak düşünülen yakıt tüketimine ilişkin bir belirlemenin ihale dokümanında belirtilmediği, bu durumun da tekliflerin hazırlanmasında bir belirsizliğe yol açtığı iddia edilmiştir.

 

Yukarıda teknik şartnamenin ilgili hükmünde belirtildiği üzere, işin yürütülmesi aşamasında kullanılacak olan 10 adet motorlu bisikletin işletme, bakım ve yakıt giderinin yükleniciye ait olduğu ifade edilmiştir.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesaplarına bakıldığında, idarece motorlu bisikletlerin yakıt maliyeti hesaplanırken, 1 lt. motorlu bisiklet yakıtı olan yağlı benzinin 2,90 YTL. olduğu, 1 motorlu bisikletin deposunun 4 lt. yağlı benzin ile dolduğu, işin yürütülmesi aşamasında 1 motorlu bisikletin 1 günde 1 depo benzin sarfedeceği varsayımı üzerine hesaplamaların yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Şikayet konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işi olmadığı, ayrıca işin başında motorlu bisikletlerin günlük ortalama kat edecekleri net mesafenin ihale dokümanında belirtilmesinin mümkün olmadığı göz önüne alındığında, isteklilerin tekliflerini hazırlarken işin kapsam alanını düşünerek ortalama bir yakıt maliyetini tekliflerine ekleyebilecekleri sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.   

 

3.      Başvuru sahibinin üçüncü  iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibince; teknik şartnamenin 14.6 ıncı maddesinde teklif fiyata dahil edilmeyen ve “teknik şartnamenin 14.4 ve 14.5. maddesinde belirtilen alet, edevat ve telsiz taahhüdün sonunda idareye bırakılacaktır” hükmüne yer verildiği, demirbaş niteliğinde olacak telsiz ve motorlu bisiklet ve diğer alet, edevatın idareye bila bedel bırakılacağı belirtildiğinden, bu giderlerin amortisman bedeli olarak düşünülemeyeceği, bu düzenlemenin de mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

Şikayet konusu ihalenin teknik şartnamenin 14.4 üncü maddesinde; “Kapama-açama işlemlerinde kullanılması gerekli tüm alet, edevat vb. malzemeler ile tüm kırtasiye giderleri yükleniciye ait olacaktır.”

 

14.5 inci maddesinde; Yüklenici kapama-açama işlerinde kullanılmak üzere 10 adet motorlu bisiklet, 10 adet telsiz (telsiz alınırken idarenin görüşü alınacaktır) bulunduracaktır. Telsizlerde idarenin telsiz frekansı kullanılacaktır. Motorlu bisiklet ve telsizlerin tamir, bakım ve parça giderleri, motorlu bisikletin yakıt giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.”

 

14.6 ncı maddesinde; “14.4 ve 14.5 maddelerinde belirtilen alet, edevat ve telsiz taahhüdün sonunda idareye bırakılacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Başvuru konusu husus mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, teknik şartnamede işin yürütülmesi aşamasında kullanılacak olan motorlu bisiklet, telsiz ve diğer alet edevatın işin sonunda idareye bırakılacağı belirtildiğinden, bu giderlerin amortisman gideri içerisinde yer almayacağı açıktır. Ancak isteklilerin  teklifleri kapsamında motorlu bisiklet, telsiz ve diğer alet edevat için bir bedel öngörerek bu masrafları tekliflerine dahil etmeleri gerekmektedir.

 

Her ne kadar idarenin mal alımlarına yönelik ihtiyacını ayrı bir ihale konusu yapması gerektiği anlaşılmakla birlikte, idareye bırakılacak malzeme ve teçhizatın işin yürütülmesiyle doğrudan ilgili ve önemsiz nitelikte olduğu, ayrıca isteklilerin teklif hazırlamalarına engel teşkil etmediği değerlendirildiğinden iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Yukarıda yer alan nedenlerle, başvuru sahibinin bu iddiası da uygun bulunmamıştır.

 

4.      Başvuru sahibinin dördüncü  iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibi tarafından teknik şartnamenin 8.2 nci maddesinde; “ işin yürütülmesi sırasında fazla personel çalıştırılması veya fazla mesai yapması gerektiğinde, idare yükleniciye fazla hiçbir ücret ödemeyecektir” düzenlemesine yer verildiği, bu hususun da mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

İhale konusu işin teknik şartnamesinin 8.2 nci maddesinde; “ yüklenici madde 5.2, 5.3 ve 5.4’de belirtilen toplam personelle işi yürütecektir. İşi yürütme sırasında fazla personel çalıştırması veya fazla mesai yapması gerektiğinde idare, yükleniciye fazla hiçbir ücret ödemeyecektir.” düzenlemesi,

 

“Fazla mesai” başlıklı 11 inci maddesinde; “Yüklenici, özel ve acil hallerde idarece istenecek bilgilerle ilgili raporları zamanında ve gerekli imza prosedürünü yerine getirerek vermekle yükümlüdür. Bu ve buna benzer hallerde yüklenici, personelini mesai saatleri dışında da çalışacak ve karşılığında ek bir ücret talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İddia konusu husus mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, idarece teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddelerinde işin yürütülmesi aşamasında işçilerin fazla mesai yapacağına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. İşin gereği fazla mesai yapılması gerekse bile  haftalık çalışma saatinin 45 saati geçmeyecek şekilde ayarlanması durumunda, bu çalışmanın fazla mesai sayılmayacağı İş Kanununda belirtildiğinden, bu iddia da uygun bulunmamıştır.

 

5.      Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibi tarafından, idarenin şikayet başvurularına cevap yazısında; başvurunun süresi içerinde yapılmadığından dolayı başvurularının süre yönünden reddedildiği, oysa süresi içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvurularının süre yönünden reddedilmesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından şikayet konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanının 14.12.2006 tarihinde satın alındığı, idari şartnamede ve teknik şartnamede yer alan şikayet konusu hususların bu tarihte öğrenildiği, dolayısıyla şikayete konu hususların öğrenildiği ya da fark edildiği tarihin 14.12.2006 olarak kabul edilmesi gerektiği, başvuru sahibinin 29.12.2006 tarihinde idare kayıtlarına alınan 28.12.2006 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idareye şikayet tarihinin 29.12.2006 tarihi olduğu  tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmışsa idarece dikkate alınacağı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye 29.12.2006 tarihinde şikayet başvurusu yapmış olduğu göz önüne alındığında, başvuru sahibi tarafından idareye şikayet konusu hususun öğrenildiği on beşinci günü başvurunun yapıldığı belirlendiğinden, süresi içerisinde idareye başvuru yapıldığı görülmüştür.

 

Belirtilen nedenle, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmekle birlikte, diğer iddialar uygun bulunmadığından, idareye başvurunun süresinde yapılmış olması değerlendirme sonucuna etkili bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru sahibi; ihale dokümanında yer alan bazı hükümlerin Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı olduğunu iddia etmiştir.

 

            İdarece hazırlanan ihale dokümanında yer alan ve aşağıda belirtilen düzenlemeler irdelendiğinde, başvuru sahibinin iddialarında haklı olduğu görüşüne varılmıştır.

 

a)İhale eki Teknik Şartnamede; işin yürütülmesi aşamasında kullanılacak olan 10 adet motorlu bisikletin işletme, bakım ve yakıt giderinin yükleniciye ait olduğu ifade edilmiştir.

     

      Teknik Şartnamede; motorlu bisikletlerin yakıt, bakım ve işletme masraflarının yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen ihale dokümanının hiçbir bölümünde, bu araçların günde ortalama kaç kilometre mesafede kullanılacağı, ya da bu araçların günde ortalama ne kadar yakıt tüketebileceğine ilişkin bir bilgi yer almadığından bu düzenleme, ihaleye sağlıklı bir teklif verilmesini engelleyen bir olgudur.

 

b)      Başvuru sahibi tarafından; teknik şartnamenin 14.6 ıncı maddesinde teklif fiyata dahil edilmeyen ve “teknik şartnamenin 14.4 ve 14.5. maddesinde belirtilen alet, edavat ve telsiz taahhüdün sonunda idareye bırakılacaktır” hükmüne yer verildiği bu hükümde, demirbaş niteliğinde olan telsiz ve motorlu bisiklet ve diğer alet, edavatın idareye bila bedel bırakılacağı belirtildiğinden, bu giderlerin amortisman bedeli olarak düşünülemeyeceği, bu düzenlemenin de mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

Şikayet konusu ihalenin teknik şartnamenin 14.4 üncü maddesinde; “Kapama-açma işlemlerinde kullanılması gerekli tüm alet, edavat vb. malzemeler ile tüm kırtasiye giderleri yükleniciye ait olacaktır.”

 

14.5 inci maddesinde; Yüklenici kapama-açma işlerinde kullanılmak üzere 10 adet motorlu bisiklet, 10 adet telsiz (telsiz alınırken idarenin görüşü alınacaktır) bulunduracaktır. Telsizlerde idarenin telsiz frekansı kullanılacaktır. Motorlu bisiklet ve telsizlerin tamir, bakım ve parça giderleri, motorlu bisikletin yakıt giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır”,

 

14.6 ncı maddesinde; “14.4 ve 14.5 maddelerinde belirtilen alet, edavat ve telsiz taahhüdün sonunda idareye bırakılacaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Şikayete konu husus mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, teknik şartnamede işin yürütülmesi aşamasında kullanılacak olan motorlu bisiklet, telsiz ve diğer alet edavatın idareye bila bedel bırakılacağı belirtildiğinden, bu giderlerin amortisman gideri içerisinde yer alamayacağı,

 

İhale konusu işin bir hizmet alımı işi olduğu düşünüldüğünde  ihale konusu işin yürütülmesi aşamasında kullanılacak olan motorlu bisiklet, telsiz ve diğer alet edavatın idareye taahhüdün sonunda bila bedel bırakılacağına ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuat hükmüne aykırı olduğu,

 

Sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda yer alan nedenlerle, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

c)      Başvuru sahibi tarafından teknik şartnamenin 8.2 nci maddesinde; “ işin yürütülmesi sırasında fazla personel çalıştırılması veya fazla mesai yapması gerektiğinde, idare yükleniciye fazla hiçbir ücret ödemeyecektir” düzenlemesine yer verildiği, bu hususun da mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

İhale konusu işin teknik şartnamesinin 8.2 nci maddesinde; “ yüklenici madde 5.2, 5.3 ve 5.4’de belirtilen toplam personelle işi yürütecektir. İşi yürütme sırasında fazla personel çalıştırması veya fazla mesai yapması gerektiğinde idare, yükleniciye fazla hiçbir ücret ödemeyecektir.” düzenlemesi,

 

“Fazla mesai” başlıklı 11 inci maddesinde; “Yüklenici, özel ve acil hallerde idarece istenecek bilgilerle ilgili raporları zamanında ve gerekli imza prosedürünü yerine getirerek vermekle yükümlüdür. Bu ve buna benzer hallerde yüklenici, personelini mesai saatleri dışında da çalışacak ve karşılığında ek bir ücret talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

 

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İddia konusu husus mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, idarece teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddelerinde işin yürütülmesi aşamasında işçilerin fazla mesai yapması gerekse bile, işçilere hiçbir ek ücret ödeme yapılmayacağına ilişkin düzenlemeler İş Kanunu’nun yukarıda belirtilen hükmüne aykırıdır.

 

            Öte yandan incelenen ihalede; İdarenin Kuruma gönderdiği dosya muhteviyatından, ihale için kaç isteklinin dokümanı satın aldığına dair belgenin Kuruma sunulmadığı, ihaleye iki isteklinin teklif zarfı sunduğu halde bunlardan birisinin teklif zarfının İhale Komisyonu tarafından açılmadığı ve bu zarfın hangi nedenle açılmadığının Komisyonca herhangi bir tutanağa bağlanmadığı görülmektedir. Bu durumun, ihalenin sağlıklı sonuçlanabilmesi bakımından kuşku yarattığı hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde öngörülen “Rekabet ve Eşitlik” ilkesinin oluşmadığı görüşüne varılmıştır.

 

            Sonuç itibariyle;incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca, “İhalenin iptali”nin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

   Namık DAĞALP          K.Nejat ÜNLÜ            Bilal KARACA           H.Hüseyin GÜRHAN                   

       ll.Başkan                      Kurul Üyesi                   Kurul Üyesi                  Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul