• Karar No: 2007/UH.Z-849
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :67
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-849
Şikayetçi:
 Altay Yemekçilik Temiz. Turz. İnş. Tıbbi Görnt. Ltd. Şti., Çınarlı Mahallesi 26 Sokak Yıldırım Apt. Kat.1/3 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Kemer Devlet Hastanesi Baştabibliği, Merkez Mah. Hastane Cad. Kemer/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3586
Başvuruya konu ihale:
 2006/172273 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Çamaşır Yıkatma ve İlaçlama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 08.03.67.0188/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kemer Devlet Hastanesi Baştabibliği’nce 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Çamaşır Yıkatma ve İlaçlama İşi” ihalesine ilişkin olarak Altay Yemekçilik Temiz. Turz. İnş. Tıbbi Görnt. Ltd. Şti.’nin 18.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.01.2007 tarih ve 3586 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kemer Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.12.2006 tarihinde yapılan “Malzemeli Genel Temizlik – Çamaşır Yıkatma ve İlaçlama İşi” ihalesine vermiş oldukları teklifin ihale dokümanı satın alma belgesinin teklif dosyaları içinde bulunmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendilerinin teklifleri kapsamında ihale dokümanı bedelinin ödendiğine ilişkin makbuzun bulunduğu, idarenin bu işleminin mevzuata aykırı olduğu ve mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            10.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin teklifinin, Standart Form-KİK005.0/H belgesinin olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

             İşe ait idari şartnamenin 7/k maddesinde, ihale dokümanının satın alındığına dair belgenin ihaleye katılabilmek için gerekli belgeler arasında sayıldığı anlaşılmıştır.

 

             Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından, başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanını satın aldığına ilişkin olarak 100,00 YTL tahsil edildiğine dair Y0075684 no’lu vezne alındısının bir örneğinin de başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu tespit edilmiştir.

 

            Bu itibarla, ihale dokümanının satın alındığına dair belgenin (Standart Form-KİK005.0/H) başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunulmamış olmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir eksiklik olduğu, bu nedenle de, bu eksikliğin giderilmesinin idarece istenmesinin mümkün bulunduğu ve idare kayıtlarından anlaşılabileceği dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin Standart Form-KİK005.0/H belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuat aykırı olmakla birlikte, başvuru sahibinin idarece verilen teklif birim fiyat cetveline uygun birim fiyat teklif cetveli vermediği, teklif birim fiyat cetvelinde fazla ve farklı kalemler bulunduğu anlaşıldığından anılan firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından söz konusu aykırılık sonuca etkili bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Altay Yem. Tem. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması, İhale üzerine bırakılan Özberat İnş.Tem.İlaç.Taah.Tic.Ltd.Şti. firması, Asil Yem.Tem. Bilg. Öz. Sağ. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. firması ve Demirhan Yem. Tem. Turz. Bilg. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. firmaları  idarece verilen teklif birim fiyat cetveline uygun birim fiyat teklif cetveli vermediği, teklif birim fiyat cetvelinde fazla ve farklı kalemler bulunduğu anlaşıldığından anılan firmaların değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Duru Profesyonel Hiz. Yön. Eğ. San. Tic. Ltd. Şti. teklifinde sunduğu özel sektöre yapılan işe ait iş deneyimine ilişkin belgeler arasında söz konusu işe ait sözleşmenin ve faturaların bulunmadığı anlaşıldığından iş deneyiminin mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinden teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Aktif Güvenlik Sis.Tem. Hiz. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. firması, Tokgöz Gıda ve Tem. Hiz. Ltd. Şti. firmalarının tekliflerinin değerlendirmeye alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul