En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-850
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :70
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UH.Z-850
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adalar Belediye Başkanlığı, Altınordu Caddesi No:21 Büyükada/İstanbul
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4133
Başvuruya konu ihale:
 2006/158480-İKN|li “Çöp Toplama ve Nakli ile Cadde ve Sokak, Pazar Yerlerinin El ve Makine İle Süpürülmesi Yıkanması ve Molozların Toplanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 08.04.15.0194/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adalar Belediye Başkanlığı’nca 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çöp Toplama ve Nakli ile Cadde ve Sokak, Pazar Yerlerinin El ve Makine İle Süpürülmesi Yıkanması ve Molozların Toplanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2007  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 4133 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

         

            İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Benzer iş tanımının rekabeti daraltıcı şekilde belirlendiği,

 

            İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)       Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde yer alan “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” şeklindeki düzenlemesinden, ihale dokümanında, ihale konusu işin niteliğine uymak kaydıyla kalite ve standarda ilişkin çeşitli belgelerin istenebileceği anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Kapasite, Araştırma, Geliştirme ve Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde, “İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, TSE 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” nin ibraz edileceği düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı maddesinin son fıkrasında, “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükmü mevcuttur.

 

İdari şartnamenin  “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adının “Çöp toplama ve nakliyesi cadde sokak ve pazar yerlerinin el ve makine ile süpürülmesi yıkanması ve molozların toplanması” işi olduğu düzenlenmiş olup, bu düzenlemeden işin idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek bir hizmet olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, TSE 13111 standardının, kent temizliği yapan iş yerlerinin fiziki yapısı, işletmecilik, hizmet üretimi, çalışanların özellikleri ve donanıma ilişkin “İş Yerleri - Kent Temizliği İçin – Genel Kurallar”ı kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda, işin niteliğine uygun ve standardı açıkça belirtilmiş hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle şikayetçinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin  “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adının “Çöp toplama ve nakliyesi cadde sokak ve pazar yerlerinin el ve makine ile süpürülmesi yıkanması ve molozların toplanması” işi olduğu düzenlenmiştir.

 

Yine anılan şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş, “Bu ihalede benzer iş olarak , İhale konusu hizmetin bölümleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon bakımından benzer özellik taşıyan "çöp toplama ve taşıma cadde sokakların süpürülmesi ve yıkanması, molozların toplanması" işi bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,” şeklinde tanımlanmıştır. İdari şartnamede yer alan “ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı ve benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan çöp toplama nakli- cadde ve sokakların süpürülmesi- yıkanması-pazar çöplerinin kaldırılması- pazar alanlarının süpürülmesi- yıkanması- boş alanların temizliği- molozların kaldırılması işi bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” şeklindeki belirlemenin yönetmelikteki benzer iş tanımına aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından, benzer işin rekabeti daralttığı ve bu durumun bütün istekliler için fırsat eşitliğini engellediği iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Teknik özel şartnamenin 6.10. maddesinde, “Yüklenici bu işin kontrolü amacı ile bir adet denetim aracını sürücüsü ile birlikte kontrol teşkilatının denetlemelerine yardımcı olmak üzere temin edecek, bu araç ile ilgili personel dahil tüm giderler yüklenici firma tarafından karşılanacak olup herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde, “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Denetim hizmetinin idarenin kendi elemanları ve imkanlarıyla yürütülmesi gereken bir hizmet olduğu düşünüldüğünde, idareye yardımcı olmak ve tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere ihale konusu işle ve isteklilerin yeterliği ile ilgili olmaksızın denetim aracı istenilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

2) Teknik özel şartnamenin “İşin Tanımı” başlıklı 3.1. maddesinde, “… evsel atıklarının toplanması ve İ.B.B. İşletmeler Müdürlüğü tarafından farklı bir yer gösterilmediği sürece Küçükbakkalköy Katı Atık Aktarma Merkezine nakli ile Belediyenin belirlediği sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması ve Belediyenin göstereceği alanlara (tıbbi atık imha merkezine) taşınması …” düzenlemesi,

           Aynı şartnamenin 3.10. maddesinde, “Toplanan atıkların döküleceği yerler; transfer istasyonları olup, ambalaj atıkları için geri dönüşüm tesisleri, tıbbi atıklar için İ.B.B. Tıbbi Atık Yakma tesisleridir. İ.B.B. Başkanlığınca başka bir alan gösterilene kadar evsel atıkların nakli Küçükbakkalköy transfer istasyonuna gerçekleştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           Söz konusu düzenlemelerden idarenin atıkların döküleceği yer konusunda açık bir belirleme yapmadığı, döküm yerinin uzaklığındaki değişmenin yüklenicinin maliyetinde değişmeye neden olacağı dikkate alındığında, söz konusu maliyetin isteklilerce net olarak hesaplanamayacağı, anılan düzenlemelerin istekliler bakımından belirsiz bir durum oluşturduğu, bu nedenle sağlıklı teklif verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, dokümana ilişkin olarak yukarıda anılan mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.        

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin 15.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 27.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idarenin mevzuatta öngörülen sürelere riayet etmeksizin 28.12.2006 tarihinde sözleşme imzaladığı anlaşılmıştır.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

           İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

          Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede; 9 isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, bunlardan 4’ünün ihaleye teklif verdiği; idarece saptanan yaklaşık maliyete göre her dört teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında, işbu ihalede “…Rekabet…” olgusunun gerçekleşmediği görüşüne varılmıştır.

 

Zira; 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, “…Rekabeti….” sağlamakla yükümlü oldukları kural altına alınmıştır.

 

Bu itibarla; yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda incelenen ihalede, “Rekabet” olgusunun gerçekleşmediği sonucuna ulaşıldığından Kurul Kararında bu gerekçenin de yer almasının gerektiği görüşüyle karara katılıyoruz.

 

 

 

                             K.Nejat ÜNLÜ                                                  Bilal KARACA              

                              Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi                       

 

KARŞI OY

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen hizmet yeri yeterlilik belgesi ve benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı şeklindeki başvuru konuları usulüne uygun bir itirazen şikayet başvurusu kabul edilerek ihalenin iptaline karar verilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.”

 “Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 18.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 02.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihaleden sonra (27.12.2006 tarihinde) idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Bütün bu gerekçelerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                            H. Hüseyin GÜRHAN                                

Kurul Üyesi                                   Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul